รหัสชั้นปี จำนวนคน
57 4166
58 2472
59 2664
60 2763
61 1970
62 1885
63 1977
64 1635
65 1835
66 1574
f 1
รหัสคณะ-ชื่้อคณะ จำนวนคน
6-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9822
7-คณะวิทยาการจัดการ 3669
9-คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 1887
5-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1744
8-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1711
3-คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1513
4-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1304
2-คณะครุศาสตร์ 1250
1-กองพัฒนานักศึกษา 41

สรุปข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

จำนวนนักศึกษาที่มีการบันทึกกิจกรรมในฐานข้อมูลจริง (ตามขั้นปี)

รหัสชั้นปี* จำนวนนักศึกษา
ที่ทำกิจกรรม (คน)
 
01 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
9 กิจกรรมเลือก56 40 - 3 37 37
11 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 20 - 3 17 17
12 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 20 - 3 17 17
14 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 20 - 3 17 17
18 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 20 - 3 17 17
23 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 25 - 2 23 23
24 3 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
9 กิจกรรมเลือก56 120 - 14 106 35.333
26 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
9 กิจกรรมเลือก56 40 - 2 38 38
34 15 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 375 - 18 357 23.8
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 375 - 12 363 24.2
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 600 - 6 594 39.6
9 กิจกรรมเลือก56 600 - 27 573 38.2
35 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 20 - 3 17 17
39 5 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 125 - 6 119 23.8
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 125 - 9 116 23.2
40 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
9 กิจกรรมเลือก56 40 - 6 34 34
41 2 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 40 - 3 37 18.5
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 80 - 2 78 39
42 2 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 50 - 3 47 23.5
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 40 - 3 37 18.5
43 2 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 80 - 2 78 39
9 กิจกรรมเลือก56 80 - 3 77 38.5
44 13 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 325 - 9 316 24.308
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 260 - 8 252 19.385
9 กิจกรรมเลือก56 520 - 26 494 38
45 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 25 - 5 20 20
46 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
9 กิจกรรมเลือก56 40 - 6 34 34
47 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 20 - 3 17 17
4N 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 20 - 2 18 18
5. 5 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 110 - 492 -382 -76.4
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 125 - 1542 -1417 -283.4
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 125 - 658 -533 -106.6
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 125 - 778 -653 -130.6
5 กิจกรรมชมรม 15 - 85 -70 -14
9 กิจกรรมเลือก56 200 - 6 194 38.8
10 กยศ./กรอ. 0 - 3 -3 -0.6
50 2 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 50 - 5 45 22.5
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 80 - 2 78 39
53 2 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 44 - 35 9 4.5
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 50 - 88 -38 -19
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 50 - 53 -3 -1.5
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 50 - 57 -7 -3.5
5 กิจกรรมชมรม 6 - 6 0 0
54 19 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 418 - 71 347 18.263
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 475 - 213 262 13.789
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 475 - 93 382 20.105
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 475 - 109 366 19.263
5 กิจกรรมชมรม 57 - 9 48 2.526
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 380 - 3 377 19.842
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 760 - 3 757 39.842
9 กิจกรรมเลือก56 760 - 52 708 37.263
55 4 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 88 - 78 10 2.5
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 100 - 132 -32 -8
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 100 - 87 13 3.25
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 100 - 78 22 5.5
5 กิจกรรมชมรม 12 - 15 -3 -0.75
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 160 - 5 155 38.75
9 กิจกรรมเลือก56 160 - 3 157 39.25
57 2808 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 61776 - 1878 59898 21.331
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 70200 - 62118 8082 2.878
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 70200 - 720 69480 24.744
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 70200 - 38995 31205 11.113
5 กิจกรรมชมรม 8424 - 157 8267 2.944
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 56160 - 44375 11785 4.197
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 112320 - 32238 80082 28.519
9 กิจกรรมเลือก56 112320 - 53296 59024 21.02
10 กยศ./กรอ. 0 - 42073 -42073 -14.983
58 2203 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 48466 - 339 48127 21.846
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 55075 - 62147 -7072 -3.21
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 55075 - 278 54797 24.874
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 55075 - 30950 24125 10.951
5 กิจกรรมชมรม 6609 - 60 6549 2.973
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 44060 - 44488 -428 -0.194
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 88120 - 19399 68721 31.194
9 กิจกรรมเลือก56 88120 - 46346 41774 18.962
10 กยศ./กรอ. 0 - 53419 -53419 -24.248
59 2293 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 50446 - 80 50366 21.965
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 57325 - 54115 3210 1.4
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 57325 - 98 57227 24.957
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 57325 - 28510 28815 12.567
5 กิจกรรมชมรม 6879 - 14 6865 2.994
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 45860 - 47092 -1232 -0.537
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 91720 - 30331 61389 26.772
9 กิจกรรมเลือก56 91720 - 55223 36497 15.917
10 กยศ./กรอ. 0 - 57958 -57958 -25.276
6% 11977 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 263494 - 7786 255708 21.35
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 299425 - 176620 122805 10.253
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 299425 - 274 299151 24.977
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 299425 - 59899 239526 19.999
5 กิจกรรมชมรม 35931 - 3 35928 3
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 239540 - 160170 79370 6.627
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 479080 - 187299 291781 24.362
9 กิจกรรมเลือก56 479080 - 278751 200329 16.726
10 กยศ./กรอ. 0 - 122112 -122112 -10.196
60 2086 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 52150 - 39262 12888 6.178
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 52150 - 20 52130 24.99
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 52150 - 16588 35562 17.048
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 41720 - 38170 3550 1.702
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 83440 - 40138 43302 20.758
9 กิจกรรมเลือก56 83440 - 60004 23436 11.235
10 กยศ./กรอ. 0 - 58995 -58995 -28.281
61 1891 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 41602 - 15 41587 21.992
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 47275 - 43209 4066 2.15
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 47275 - 79 47196 24.958
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 47275 - 9568 37707 19.94
5 กิจกรรมชมรม 5673 - 3 5670 2.998
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 37820 - 34342 3478 1.839
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 75640 - 30004 45636 24.133
9 กิจกรรมเลือก56 75640 - 58887 16753 8.859
10 กยศ./กรอ. 0 - 42783 -42783 -22.625
62 1782 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 44550 - 27411 17139 9.618
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 44550 - 75 44475 24.958
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 44550 - 7693 36857 20.683
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 35640 - 33913 1727 0.969
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 71280 - 44243 27037 15.172
9 กิจกรรมเลือก56 71280 - 55239 16041 9.002
10 กยศ./กรอ. 0 - 20138 -20138 -11.301
63 1582 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 34804 - 453 34351 21.714
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 39550 - 27525 12025 7.601
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 39550 - 100 39450 24.937
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 39550 - 9872 29678 18.76
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 31640 - 25107 6533 4.13
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 63280 - 27373 35907 22.697
9 กิจกรรมเลือก56 63280 - 43191 20089 12.698
10 กยศ./กรอ. 0 - 114 -114 -0.072
64 1603 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 35266 - 7315 27951 17.437
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 40075 - 17579 22496 14.034
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 40075 - 8500 31575 19.697
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 32060 - 8093 23967 14.951
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 64120 - 21105 43015 26.834
9 กิจกรรมเลือก56 64120 - 31765 32355 20.184
10 กยศ./กรอ. 0 - 76 -76 -0.047
65 1709 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 37598 - 3 37595 21.998
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 42725 - 16332 26393 15.444
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 42725 - 5807 36918 21.602
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 34180 - 20502 13678 8.004
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 68360 - 19792 48568 28.419
9 กิจกรรมเลือก56 68360 - 24926 43434 25.415
10 กยศ./กรอ. 0 - 6 -6 -0.004
66 1322 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 33050 - 5302 27748 20.989
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 33050 - 1871 31179 23.585
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 26440 - 43 26397 19.967
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 52880 - 4644 48236 36.487
9 กิจกรรมเลือก56 52880 - 4735 48145 36.418
* ตามประกาศ มรภ.พบ. เริ่มให้มีการบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั่งแต่ นศ. รหัส 52 เป็นต้นไป
** จำนวนเครดิตกิจกรรมที่จะต้องจัดให้ทำ
Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118