Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 98 user
Guest Online : 152 user
IP Address: 44.220.62.183

วันที่ :28-02-2567 07:02:43

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:2013
ต้อนรับงานวัฒนธรรมจังหวัด (นักศึกษาท่องเที่ยวและโรงแรม)
ref:4-6-2/2558-2013
3/0 48 25-03-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-04-2559 -2861 แสดง
2 ID:2057
จิตอาสาคณะกรรมการองค์การและสภาบริหารนักศึกษา ปีการศึกษา2558
ref:10-10-2/2558-2057
4/1 36 04-08-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -2866 แสดง
3 ID:2060
จิตอาสาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
ref:10-10-2/2558-2060
0/1 36 04-08-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -2866 แสดง
4 ID:2061
ช่วยงานคณะวิทยาการจัดการ
ref:10-10-2/2558-2061
1/1 36 25-01-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -2866 แสดง
5 ID:3853
คณะกรรมการนักศึกษาหอพักปีการศึกษา 2562
ref:10-10-2/2562-3853
36/36 36 01-08-0000 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2563 -1400 แสดง
6 ID:2574
กิจกรรมประติมากรรมเกลือ ครั้งที่ 5
ref:10-10-2/2559-2574
22/11 36 09-02-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-04-2560 -2520 แสดง
7 ID:3344
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัยงานอาเซียน(กยศ)
ref:10-10-1/2561-3344
60/56 36 01-12-2561 1/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-12-2561 -1909 แสดง
8 ID:3346
บำเพ็ญประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัย ภูมิทัศน์ครั้งที่ 1(กยศ)
ref:10-10-1/2561-3346
50/14 36 15-11-2561 1/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 28-12-2561 -1888 แสดง
9 ID:3859
อาสาสมัครช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กยศ.)
ref:10-10-2/2562-3859
100/44 36 01-03-2563 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 03-04-2563 -1427 แสดง
10 ID:3092
อาสาสมัครช่วยงานหอพักนักศึกษา
ref:10-10-2/2560-3092
11/11 36 01-08-2560 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2561 -2130 แสดง
11 ID:3860
ช่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(กยศ.)
ref:10-10-2/2562-3860
8/8 36 13-10-2562 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2563 -1400 แสดง
12 ID:2083
ช่วยงานหน่วยทุนการศึกษา
ref:10-10-2/2558-2083
0/2 36 04-08-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -2866 แสดง
13 ID:3107
ตัวแทนนักศึกษาสโมสรคณะวิทยาศาสตร์
ref:10-10-2/2560-3107
11/0 36 01-05-2560 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2561 -2130 แสดง
14 ID:3619
อาสาสมัครช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กยศ.)
ref:10-10-1/2562-3619
100/47 36 08-08-2562 1/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-09-2562 -1612 แสดง
15 ID:3108
ตัวแทนนักศึกษาสโมสรคณะวิทยาศาสตร์
ref:10-10-2/2560-3108
11/11 36 01-05-2560 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2561 -2130 แสดง
16 ID:3109
ร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสื่อศิลปะฯ ครั้งที่ 2
ref:10-10-2/2560-3109
4/4 36 24-03-2561 2/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2561 -2130 แสดง
17 ID:3880
การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 42
ref:10-10-2/2562-3880
0/45 36 17-02-2563 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2563 -1400 แสดง
18 ID:2092
โครงการแข่งขันทักษะด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม
ref:10-10-2/2558-2092
5/5 36 16-02-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -2866 แสดง
19 ID:2096
โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ดูแลต้นไม้
ref:10-10-2/2558-2096
50/3 36 25-04-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 10-05-2559 -2851 แสดง
20 ID:2097
โครงการ Art of salf ครั้งที่ 4 สาขาศิลปศึกษา
ref:10-10-2/2558-2097
42/7 36 01-03-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -2866 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 5035

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118