Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 1 user
Guest Online : 19 user
IP Address: 18.204.227.34

วันที่ :15-05-2564 12:05:55

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:4104
การพัฒนาทักษะการนำเสนอสำหรับนักศึกษาคอมพิวเตอร์
ref:2-4-2/2563-4104
0/2 3 27-11-2563 2/2563 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-12-2563 -137 แสดง
2 ID:4106
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 10
ref:4-4-2/2563-4106
0/38 3 00-00-0000 2/2563 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-12-2563 -137 แสดง
3 ID:4108
ดาว-เดือน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2563
ref:8-4-2/2563-4108
0/111 3 09-12-2563 2/2563 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-12-2563 -137 แสดง
4 ID:4109
อาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 10
ref:9-4-2/2563-4109
0/121 5 05-12-2563 2/2563 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-12-2563 -137 แสดง
5 ID:4110
นำเสนอผลงานวิชาการ NCTIM 2020
ref:8-4-2/2563-4110
0/41 9 03-03-2562 2/2563 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 22-01-2563 -479 แสดง
6 ID:4111
นำเสนอผลงานวิชาการ ณ ราชภัฏสวนสุนันทา และ มหาวิทยาลัสวนดุสิต
ref:8-4-2/2563-4111
0/25 3 21-02-2563 2/2563 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 22-01-2563 -479 แสดง
7 ID:4114
นำเสนอผลงานวิชาการ NCTIM 2019
ref:8-4-2/2563-4114
0/4 9 03-03-2562 2/2563 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 22-01-2563 -479 แสดง
8 ID:4123
การพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการสอนสำหรับนักศึกษาคอมพิวเตอร์
ref:8-4-2/2563-4123
0/13 6 16-01-2563 2/2563 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 16-02-2563 -454 แสดง
9 ID:4128
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ref:2-6-2/2563-4128
200/148 3 17-02-2564 2/2563 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19-02-2564 -86 แสดง
10 ID:4129
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ"รู้เท่าทันสื่อยุคDigital คิดก่อนแชร์
ref:4-6-2/2563-4129
100/91 3 17-02-2564 2/2563 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19-02-2564 -86 แสดง
11 ID:4138
PBRU Ambassador 2020 (ทูตกิจกรรม)
ref:9-1-2/2563-4138
700/539 3 31-03-2564 2/2563 เปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 31-03-2564 -45 แสดง
12 ID:4141
ยุวเกษตร กิจกรรม "จัดทำแปลงเกษตร"
ref:2-6-2/2563-4141
60/34 3 03-03-2564 2/2563 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10-03-2564 -66 แสดง
13 ID:4154
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining
ref:8-4-2/2563-4154
0/32 5 27-02-2564 2/2563 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 15-03-2564 -61 แสดง
14 ID:4156
ยุวเกษตร กิจกรรม
ref:4-6-2/2563-4156
50/44 3 19-03-2564 2/2563 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31-03-2564 -45 แสดง
15 ID:4157
เลือกตั้งนายกสโมสรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2564
ref:8-4-2/2563-4157
0/49 2 03-03-2564 2/2563 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 26-03-2564 -50 แสดง
16 ID:4158
เลือกตั้งนายกสโมสรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2564 (รหัส 61-63)
ref:9-4-2/2563-4158
0/61 3 03-03-2564 2/2563 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 26-03-2564 -50 แสดง
17 ID:4159
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ref:8-4-2/2563-4159
0/38 5 06-03-2564 2/2563 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 26-03-2564 -50 แสดง
18 ID:4160
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ref:9-4-2/2563-4160
0/2 5 06-03-2564 2/2563 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 26-03-2564 -50 แสดง
19 ID:4161
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบปฏิบัติการไอโอเอส
ref:8-4-1/2563-4161
0/37 6 15-02-2563 1/2563 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 26-03-2564 -50 แสดง
20 ID:4167
ส่งเสริมความรักความสามัคคี รุ่นที่ 1
ref:8-4-2/2563-4167
0/100 3 06-03-2564 2/2563 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 26-03-2564 -50 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 4076

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118