Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 3.235.74.184

วันที่ :02-04-2563 10:04:00

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3841
ปัจฉิมนิเทศ ปี 2562 (นักศึกษาปี 60-62)
ref:9-4-1/2562-3841
0/121 3 24-12-2562 1/2562 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 27-12-2562 -96 แสดง
2 ID:1026
เลือกตั้งนายกสโม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2557
ref:4-4-2/2556-1026
0/118 3 25-12-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 27-12-2556 -2287 แสดง
3 ID:3330
เข้าร่วมงานมหกรรมหมอชวนวิ่งจังหวัดเพชรบุรี (เฉพาะคณะพยาบาลฯ)
ref:9-9-1/2561-3330
100/32 3 22-11-2561 1/2561 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 30-11-2561 -488 แสดง
4 ID:3331
เข้าร่วมงานมหกรรมหมอชวนวิ่งจังหวัดเพชรบุรี (เฉพาะคณะพยาบาลฯ)
ref:8-9-1/2561-3331
100/100 3 22-11-2561 1/2561 เต็ม กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 30-11-2561 -488 แสดง
5 ID:1796
อบรมภาษาอังกฤษ
ref:4-4-1/2558-1796
0/6 10 23-02-2558 1/2558 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 01-05-2558 -1797 แสดง
6 ID:1285
การตระหนักถึงโทษภัยยาเสพติด
ref:4-4-1/2557-1285
0/134 3 20-08-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 25-08-2557 -2046 แสดง
7 ID:1797
5 ส.
ref:4-4-1/2558-1797
0/2 3 21-12-2558 1/2558 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-12-2558 -1554 แสดง
8 ID:1286
ส่งเสริมสุขภาพด้านการฝึกโยคะ
ref:4-4-1/2557-1286
0/8 6 06-08-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 23-08-2557 -2048 แสดง
9 ID:1287
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อประสบการณ์ท่องเที่ยวและศิลปะ
ref:4-4-1/2557-1287
0/4 6 02-07-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 10-07-2557 -2092 แสดง
10 ID:1288
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการข้อมูลท่องเที่ยวด้วยงานบริการวิชาการ
ref:4-4-1/2557-1288
0/7 6 24-03-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 27-03-2557 -2197 แสดง
11 ID:1038
อบรม การเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพื่อสุขภาพ
ref:4-2-2/2556-1038
80/77 2 29-01-2557 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 29-01-2557 -2254 แสดง
12 ID:3086
ค่ายพุทธบุตรอุ่นไอไตรสิกขาคณะวิทยาการจัดการ
ref:2-7-2/2561-3086
50/38 6 21-04-2561 2/2561 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936239 แสดง
13 ID:3088
ประกวดหนังสั้นวิทยาการจัดการสืบสานตามรอยศาสตร์พระราชา
ref:4-7-2/2561-3088
200/158 3 25-04-2561 2/2561 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936239 แสดง
14 ID:1041
บูรณาการการเรียนการสอนวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
ref:4-4-1/2556-1041
0/29 6 05-08-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 10-08-2556 -2426 แสดง
15 ID:3089
นาฏกรรมสืบสานงานศิลป์บนแผ่นดินไทย
ref:4-6-2/2561-3089
500/424 2 12-05-2561 2/2561 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01-05-2561 -701 แสดง
16 ID:3857
รู้รักสามัคคีทำความดีจิตอาสาฯสร้างท้องถิ่นสันติสุข(เลื่อน..ไม่มีกำหนด)
ref:9-1-2/2562-3857
500/492 5 00-00-2563 2/2562 เปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 26-03-2563 -7 แสดง
17 ID:786
เลือกตั้งนายกสโมสรคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ปี 1)
ref:2-3-2/2555-786
0/91 2 13-03-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15-03-2556 -2574 แสดง
18 ID:3858
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ2563
ref:2-7-2/2563-3858
0/584 3 28-02-2563 2/2563 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-03-2563 -2 แสดง
19 ID:787
เลือกตั้งนายกสโมสรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ref:4-3-2/2555-787
0/142 2 13-03-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 10-04-2556 -2548 แสดง
20 ID:788
เดิน - วิ่ง โรงพยาบาลพระจอมเกล้า คณะวิทย์ เลือก
ref:4-8-2/2556-788
0/83 3 10-03-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30-03-2556 -2559 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 3751

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118