Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 5 user
IP Address: 3.94.202.172

วันที่ :21-02-2563 08:02:12

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3840
ราชภัฏสดุดี&PBRU CONTEST 2020
ref:9-1-2/2562-3840
500/490 5 14-02-2563 2/2562 เปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 15-02-2563 -6 แสดง
2 ID:3841
ปัจฉิมนิเทศ ปี 2562 (นักศึกษาปี 60-62)
ref:9-4-1/2562-3841
0/120 3 24-12-2562 1/2562 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 27-12-2562 -56 แสดง
3 ID:1026
เลือกตั้งนายกสโม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2557
ref:4-4-2/2556-1026
0/118 3 25-12-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 27-12-2556 -2247 แสดง
4 ID:3330
เข้าร่วมงานมหกรรมหมอชวนวิ่งจังหวัดเพชรบุรี (เฉพาะคณะพยาบาลฯ)
ref:9-9-1/2561-3330
100/32 3 22-11-2561 1/2561 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 30-11-2561 -448 แสดง
5 ID:3331
เข้าร่วมงานมหกรรมหมอชวนวิ่งจังหวัดเพชรบุรี (เฉพาะคณะพยาบาลฯ)
ref:8-9-1/2561-3331
100/100 3 22-11-2561 1/2561 เต็ม กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 30-11-2561 -448 แสดง
6 ID:1796
อบรมภาษาอังกฤษ
ref:4-4-1/2558-1796
0/6 10 23-02-2558 1/2558 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 01-05-2558 -1757 แสดง
7 ID:1285
การตระหนักถึงโทษภัยยาเสพติด
ref:4-4-1/2557-1285
0/134 3 20-08-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 25-08-2557 -2006 แสดง
8 ID:1797
5 ส.
ref:4-4-1/2558-1797
0/2 3 21-12-2558 1/2558 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-12-2558 -1514 แสดง
9 ID:1286
ส่งเสริมสุขภาพด้านการฝึกโยคะ
ref:4-4-1/2557-1286
0/8 6 06-08-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 23-08-2557 -2008 แสดง
10 ID:3846
ดนตรีบำบัด
ref:8-2-2/2563-3846
264/264 2 29-02-2020 2/2563 เต็ม กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 04-03-2563 11 แสดง
11 ID:1287
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อประสบการณ์ท่องเที่ยวและศิลปะ
ref:4-4-1/2557-1287
0/4 6 02-07-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 10-07-2557 -2052 แสดง
12 ID:3847
ศิลปะบำบัด
ref:8-2-2/2563-3847
264/264 2 29-02-2020 2/2563 เต็ม กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -936199 แสดง
13 ID:1288
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการข้อมูลท่องเที่ยวด้วยงานบริการวิชาการ
ref:4-4-1/2557-1288
0/7 6 24-03-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 27-03-2557 -2157 แสดง
14 ID:3849
การบรรยายพิเศษ เรื่อง Novel Food Service
ref:9-2-2/2563-3849
20/19 3 19-02-2563 2/2563 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 19-02-2563 -2 แสดง
15 ID:3850
คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ฯวุฒิสภา พบนักศึกษา 26กพ63
ref:9-1-2/2562-3850
500/498 2 26-02-2563 2/2562 เปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 27-02-2563 6 แสดง
16 ID:1038
อบรม การเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพื่อสุขภาพ
ref:4-2-2/2556-1038
80/77 2 29-01-2557 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 29-01-2557 -2214 แสดง
17 ID:3086
ค่ายพุทธบุตรอุ่นไอไตรสิกขาคณะวิทยาการจัดการ
ref:2-7-2/2561-3086
50/38 6 21-04-2561 2/2561 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936199 แสดง
18 ID:3088
ประกวดหนังสั้นวิทยาการจัดการสืบสานตามรอยศาสตร์พระราชา
ref:4-7-2/2561-3088
200/158 3 25-04-2561 2/2561 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936199 แสดง
19 ID:1041
บูรณาการการเรียนการสอนวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
ref:4-4-1/2556-1041
0/29 6 05-08-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 10-08-2556 -2386 แสดง
20 ID:3089
นาฏกรรมสืบสานงานศิลป์บนแผ่นดินไทย
ref:4-6-2/2561-3089
500/425 2 12-05-2561 2/2561 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01-05-2561 -661 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 3701

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118