Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 2 user
Guest Online : 16 user
IP Address: 18.233.111.242

วันที่ :11-08-2563 01:08:55

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3842
ค่ายพุทธธรรมบ่มเพาะพลังแห่งปัญญา 63
ref:8-8-1/2563-3842
0/116 6 01-02-2563 1/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-02-2563 -190 แสดง
2 ID:3843
ค่ายพุทธธรรมบ่มเพาะพลังแห่งปัญญา 63 (เลือก)
ref:9-8-1/2563-3843
0/4 6 01-02-2563 1/2563 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-02-2563 -190 แสดง
3 ID:3856
ค่ายวิทยาศาสตร์ best practice
ref:8-8-2/2563-3856
0/44 5 13-02-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13-02-2563 -179 แสดง
4 ID:3858
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ2563
ref:2-7-2/2563-3858
0/584 3 28-02-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-03-2563 -133 แสดง
5 ID:3861
คหกรรมสำหรับปี 1 สายครุ
ref:8-8-2/2563-3861
270/160 2 21-03-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21-03-2563 -143 แสดง
6 ID:3862
กิจกรรมอาหารและโภชนาการสำหรับนักเรียน ปี 1 สายครู
ref:8-8-2/2563-3862
270/163 2 21-03-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21-03-2563 -143 แสดง
7 ID:3886
วัยใส ใส่ใจเพศศึกษา สายครู คณะวิทยาศาสตร์
ref:8-8-2/2563-3886
0/78 2 11-03-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-03-2563 -153 แสดง
8 ID:3887
วัยใส ใส่ใจเพศศึกษา สายครู คณะวิทยาศาสตร์ (เลือก)
ref:9-8-2/2563-3887
0/30 2 11-03-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-03-2563 -153 แสดง
9 ID:3888
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นคณะวิทยาการจัดการ2563
ref:8-7-2/2563-3888
0/12 6 11-03-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936370 แสดง
10 ID:3889
เเข่งขันทักษะวิชาการด้านเเผนธุรกิจระดับชาติ2563
ref:2-7-2/2563-3889
0/5 3 11-03-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936370 แสดง
11 ID:3890
การเเข่งขันมารยาทไทยระดับชาติ2563
ref:2-7-2/2563-3890
0/4 3 11-03-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2563 142 แสดง
12 ID:3891
อบรมพัฒนาบัณฑิตในยุคไทยแลนด์ 4.0
ref:9-8-2/2563-3891
0/132 3 25-01-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25-01-2563 -198 แสดง
13 ID:3895
ช่วยงานพระนครคีรี Food Festival and master
ref:9-8-2/2563-3895
0/33 5 05-03-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10-03-2563 -154 แสดง
14 ID:3925
กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสร คณะวิทยาศาสตร์ 63 บังคับ
ref:8-8-2/2563-3925
0/109 2 06-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06-05-2563 -97 แสดง
15 ID:3926
กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสร คณะวิทยาศาสตร์ 63 เลือก
ref:9-8-2/2563-3926
0/157 2 06-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06-05-2563 -97 แสดง
16 ID:3928
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี2562(โครงการต่อเนื่อง)
ref:2-7-2/2563-3928
0/7 10 09-11-2562 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936370 แสดง
17 ID:3930
เลือกตั้งนายกสโมสรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2563 (ค.บ)
ref:2-4-1/2563-3930
0/18 1 30-04-2563 1/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 29-05-2563 -74 แสดง
18 ID:3938
จิตอาสาการจัดการ กรณีขอจบเเละออกฝึกสหกิจศึกษา (ครั้งที่1)
ref:2-7-2/2563-3938
0/49 3 18-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936370 แสดง
19 ID:3939
จิตอาสาการจัดการ กรณีขอจบเเละออกฝึกสหกิจศึกษา (ครั้งที่1)
ref:4-7-2/2563-3939
0/17 3 18-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936370 แสดง
20 ID:3940
จิตอาสาการจัดการ กรณีขอจบเเละออกฝึกสหกิจศึกษา (ครั้งที่2)
ref:2-7-2/2563-3940
0/30 3 19-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936370 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 3861

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118