Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 7 user
IP Address: 3.214.184.124

วันที่ :08-12-2562 06:12:19

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3584
ค่ายพุทธบุตรอุ่นไอไตรสิกขา
ref:4-7-2/2562-3584
20/13 6 30-06-2562 2/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-07-2562 -130 แสดง
2 ID:3585
พลังสานสายใยด้วยหัวใจแห่งศรัทธา
ref:4-6-2/2562-3585
5/4 6 14-06-2562 2/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18-06-2562 -173 แสดง
3 ID:3586
เลือกตั้งนายกสโมสรคณะครุศาสตร์
ref:8-2-2/2562-3586
0/357 2 18-04-2562 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-06-2562 -161 แสดง
4 ID:3588
ค่ายครุศาสตร์สัมพันธ์
ref:8-2-2/2562-3588
0/95 3 10-06-2562 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-06-2562 -161 แสดง
5 ID:3589
ฉลองเทียนพรรษา62
ref:9-1-1/2562-3589
500/475 3 09-07-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 10-07-2562 -151 แสดง
6 ID:3590
ถวายเทียนหลวง62
ref:9-1-1/2562-3590
106/99 3 15-07-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 16-07-2562 -145 แสดง
7 ID:3597
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน
ref:8-2-2/2562-3597
0/8 5 12-05-2562 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-06-2562 -161 แสดง
8 ID:3598
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน
ref:9-2-2/2562-3598
0/3 10 12-05-2562 2/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 30-06-2562 -161 แสดง
9 ID:3601
เปิดห้องท่องเที่ยว ชั้น 1 อาคาร 23
ref:4-6-1/2562-3601
6/6 3 01-07-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10-07-2562 -151 แสดง
10 ID:3602
แกนนำป้องกันภัยยาเสพติด
ref:4-6-1/2562-3602
10/10 6 01-07-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09-07-2562 -152 แสดง
11 ID:3603
สตาฟ กิจกรรมถวายเทียน 2562
ref:8-8-1/2562-3603
0/24 2 10-07-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10-07-2562 -151 แสดง
12 ID:3604
สตาฟ กิจกรรมถวายเทียน 2562 เลือก
ref:9-8-1/2562-3604
0/11 2 10-07-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10-07-2562 -151 แสดง
13 ID:3606
ถวายเทียนพรรษา ปี 2562
ref:9-4-1/2562-3606
0/71 3 10-07-2562 1/2562 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-07-2562 -130 แสดง
14 ID:3609
พี่อ้อย พี่ฉอด on tour
ref:9-1-1/2562-3609
514/507 2 24-07-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 25-07-2562 -136 แสดง
15 ID:3610
ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ref:9-1-1/2562-3610
500/407 3 31-07-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 01-08-2562 -129 แสดง
16 ID:3611
สตาฟงาน รับปริญญา 2562
ref:9-8-1/2562-3611
0/11 6 14-06-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16-06-2562 -175 แสดง
17 ID:3612
ถวายเทียนพรรษา ปี 62
ref:9-2-1/2562-3612
0/89 2 10-07-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 31-08-2562 -99 แสดง
18 ID:3613
ปรับบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่เพื่อก้าวสู่ความเป็นครู
ref:9-2-1/2562-3613
0/113 2 21-07-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 31-08-2562 -99 แสดง
19 ID:3614
เสริมสร้างความศรัทธา มุ่งมั่น และรักในอาชีพครู
ref:8-2-1/2562-3614
0/124 4 12-07-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-08-2562 -99 แสดง
20 ID:3615
จิตอาสา พัฒนาความเป็นครู
ref:8-2-1/2562-3615
0/127 1 04-07-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-08-2562 -99 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 3640

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118