Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 7 user
IP Address: 3.235.74.184

วันที่ :02-04-2563 09:04:53

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3842
ค่ายพุทธธรรมบ่มเพาะพลังแห่งปัญญา 63
ref:8-8-1/2563-3842
0/115 6 01-02-2563 1/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-02-2563 -59 แสดง
2 ID:3843
ค่ายพุทธธรรมบ่มเพาะพลังแห่งปัญญา 63 (เลือก)
ref:9-8-1/2563-3843
0/4 6 01-02-2563 1/2563 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-02-2563 -59 แสดง
3 ID:3856
ค่ายวิทยาศาสตร์ best practice
ref:8-8-2/2563-3856
0/42 5 13-02-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13-02-2563 -48 แสดง
4 ID:3858
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ2563
ref:2-7-2/2563-3858
0/584 3 28-02-2563 2/2563 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-03-2563 -2 แสดง
5 ID:3861
คหกรรมสำหรับปี 1 สายครุ
ref:8-8-2/2563-3861
270/164 2 21-03-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21-03-2563 -12 แสดง
6 ID:3862
กิจกรรมอาหารและโภชนาการสำหรับนักเรียน ปี 1 สายครู
ref:8-8-2/2563-3862
270/171 2 21-03-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21-03-2563 -12 แสดง
7 ID:3881
แรงบันดาลใจกับงานสร้างสรรค์และการเรียนภาษา
ref:9-1-2/2563-3881
200/163 2 17-03-2563 2/2563 เปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 18-03-2563 -15 แสดง
8 ID:3886
วัยใส ใส่ใจเพศศึกษา สายครู คณะวิทยาศาสตร์
ref:8-8-2/2563-3886
0/76 2 11-03-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-03-2563 -22 แสดง
9 ID:3887
วัยใส ใส่ใจเพศศึกษา สายครู คณะวิทยาศาสตร์ (เลือก)
ref:9-8-2/2563-3887
0/30 2 11-03-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-03-2563 -22 แสดง
10 ID:3888
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นคณะวิทยาการจัดการ2563
ref:8-7-2/2563-3888
0/12 6 11-03-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936239 แสดง
11 ID:3889
เเข่งขันทักษะวิชาการด้านเเผนธุรกิจระดับชาติ2563
ref:2-7-2/2563-3889
0/5 3 11-03-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936239 แสดง
12 ID:3890
การเเข่งขันมารยาทไทยระดับชาติ2563
ref:2-7-2/2563-3890
0/4 3 11-03-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2563 273 แสดง
13 ID:3891
อบรมพัฒนาบัณฑิตในยุคไทยแลนด์ 4.0
ref:9-8-2/2563-3891
0/132 3 25-01-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25-01-2563 -67 แสดง
14 ID:3893
จิตอาสาพัฒนาคณะเกษตร
ref:2-3-2/2563-3893
0/1 5 03-03-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 00-00-0000 -936239 แสดง
15 ID:3894
จัดการประชุมศูนย์ AIC และการพัฒนาเกลือทะเลไทย
ref:2-3-2/2563-3894
0/1 3 13-03-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 00-00-0000 -936239 แสดง
16 ID:3895
ช่วยงานพระนครคีรี Food Festival and master
ref:9-8-2/2563-3895
0/33 5 05-03-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10-03-2563 -23 แสดง
17 ID:3816
ธนาคารขยะ62(8)
ref:9-1-1/2563-3816
0/8 8 07-01-2563 1/2563 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 07-01-2563 -85 แสดง
18 ID:3822
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแพทย์แผนไทย ครั้งที่6
ref:8-9-2/2563-3822
0/0 8 14-05-2562 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 15-01-2563 -77 แสดง
19 ID:3584
ค่ายพุทธบุตรอุ่นไอไตรสิกขา
ref:4-7-2/2562-3584
20/9 6 30-06-2562 2/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-07-2562 -245 แสดง
20 ID:3840
ราชภัฏสดุดี&PBRU CONTEST 2020
ref:9-1-2/2562-3840
500/493 5 14-02-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 15-02-2563 -46 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 3751

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118