Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 6 user
Guest Online : 14 user
IP Address: 18.204.227.34

วันที่ :15-05-2564 12:05:33

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:2816
พัฒนาแกนนำเพิ่มสูง ลดอ้วน และทักษะชีวิตในวัยรุ่น (กยศ.)
ref:10-10-1/2560-2816
30/16 7 20-09-2560 1/2560 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 21-09-2560 -1332 แสดง
2 ID:1794
อาสาสมัครช่วยงานพิธีเปิดธนาคารออมสิน
ref:10-10-1/2558-1794
50/38 3 29-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 29-12-2558 -1964 แสดง
3 ID:2050
ช่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ref:10-10-2/2558-2050
0/2 17 00-00-0000 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 20-04-2559 -1852 แสดง
4 ID:1795
อาสาสมัครร่วมกิจกรรมปล่อยแถวชุดปฏิบัติการในการรักษาความสงบฯ
ref:10-10-1/2558-1795
30/26 2 24-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-12-2558 -1968 แสดง
5 ID:2566
กิจกรรมสาธิตการตัดแต่งกิ่งลำไย
ref:10-10-2/2559-2566
5/5 10 04-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 04-04-2560 -1502 แสดง
6 ID:1800
ช่วยงานอาเซียนสัมพันธ์ครั้งที่ 5 ฝ่ายรับลงทะเบียน 1
ref:10-10-1/2558-1800
7/7 24 03-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-01-2559 -1955 แสดง
7 ID:1801
ช่วยงานอาเซียนสัมพันธ์ครั้งที่ 5 ฝ่ายรับลงทะเบียน 1
ref:10-10-1/2558-1801
3/4 18 02-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-01-2558 -2320 แสดง
8 ID:2057
จิตอาสาคณะกรรมการองค์การและสภาบริหารนักศึกษา ปีการศึกษา2558
ref:10-10-2/2558-2057
4/4 36 04-08-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -1847 แสดง
9 ID:3337
จิตอาสาช่วยงานศูนย์คอมพิเตอร์ งานราชภัฏวิจัย(กยศ)
ref:10-10-1/2561-3337
10/9 24 03-12-2561 1/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-11-2561 -920 แสดง
10 ID:1802
ช่วยงานอาเซียนสัมพันธ์ครั้งที่ 5 ฝ่ายรับลงทะเบียน 1
ref:10-10-1/2558-1802
6/6 18 04-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-01-2559 -1955 แสดง
11 ID:2058
อาสาสมัครช่วยงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ref:10-10-2/2558-2058
0/85 8 23-04-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -1847 แสดง
12 ID:1803
จัด-เก็บสถานที่สำหรับนักแสดงและผู้รับโล่รางวัล
ref:10-10-1/2558-1803
1/1 6 03-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-01-2559 -1955 แสดง
13 ID:2059
อาสาสมัครช่วยงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ref:10-10-2/2558-2059
0/59 8 24-04-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -1847 แสดง
14 ID:3339
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต(กยศ)
ref:10-10-1/2561-3339
200/134 4 07-12-2561 1/2561 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 10-12-2561 -887 แสดง
15 ID:3851
Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรน่าวัส (กยศ)
ref:10-10-2/2562-3851
30/8 3 17-02-2563 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 18-02-2563 -452 แสดง
16 ID:1804
จัด-เก็บสถานที่สำหรับนักแสดงและผู้รับโล่รางวัล
ref:10-10-1/2558-1804
5/5 12 03-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 07-01-2559 -1955 แสดง
17 ID:2060
จิตอาสาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
ref:10-10-2/2558-2060
0/1 36 04-08-2558 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -1847 แสดง
18 ID:1805
อาสาสมัครผู้ช่วยวิทยากรจัดค่าย
ref:10-10-1/2558-1805
8/8 8 01-12-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 05-01-2559 -1957 แสดง
19 ID:2061
ช่วยงานคณะวิทยาการจัดการ
ref:10-10-2/2558-2061
1/1 36 25-01-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -1847 แสดง
20 ID:3853
คณะกรรมการนักศึกษาหอพักปีการศึกษา 2562
ref:10-10-2/2562-3853
36/36 36 01-08-0000 2/2562 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-04-2563 -381 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 4076

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118