Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 4 user
IP Address: 54.224.151.24

วันที่ :22-05-2561 08:05:36

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แสดงรายละเอียดกิจกรรม

รหัสกิจกรรม 3-1-1/2555-R559 วันที่จัด : 29-10-2555
กิจกรรม รอบรู้เรื่องระบบกิจกรรม 54 - 55 (รอบที่ 2 บ่าย 29 ต.ค.55) เครดิต : 3
รายละเอียด: เลือกส่วนกลาง รหัส 54 - 55
ชั้นปีที่ทำกิจกรรม:
จำนวนคนที่รับ 500 คน สถานะ** : ปิด   ปีการศึกษา : 1/2555
ประเภทกิจกรรม [3] กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) วันสุดท้ายที่บันทึกกิจกรรม : 31-12-2555 เหลือวันนับจากวันนี้: -1969
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ [1]กองพัฒนานักศึกษา/[1]กิตติภพ รักษาราษฎร์ มีผู้เข้าร่วม : 420