Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 1 user
IP Address: 44.201.68.86

วันที่ :02-10-2565 01:10:53

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 544434000 หรือ ธงไชย หรือ รักการดี
   

สรุปสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมและคะแนนความผิดของนักศึกษาเป็นรายบุคคล

ลำดับ รหัส
ASCDESC
ชื่อ ASCDESC/นามสกุล ASCDESC จำนวนกิจกรรม
ASCDESC
จำนวนหน่วยกิตร่วม
ASCDESC
คะแนนความประพฤติ
(100 คะแนน)
1 574031001
นางสาวกมลพรรณ พลับพิบูลย์ 1 3 100
2 614031114
นางสาวนิรชร สว่างเมฆ 1 10 100
3 644274116
นายพีรพัฒน์ คำฮ้อ 1 5 100
4 574722202
นางสาวกัลยาณี บุญอยู่ 1 2 90
5 634815141
นางสาวสุดารัตน์ จุ้ยเปี่ยม(แบ่งจ่าย) 1 3 100
6 654327119
นายสหรัฐ แซ่โง้ว 1 2 100
7 654722139
นางสาวศศิวิมล ทองเกิด 1 2 100
8 594434053
นายธนกร รัตนชัย 1 10 100
9 654189116
นายธยาวัฒน์ จันทร์ส่อง 1 3 100
10 654189220
นายปรินทร รักษาราษฎร์ 1 3 100

  Records 1 to 10 of 17440

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118