Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 14 user
Guest Online : 35 user
IP Address: 3.238.180.174

วันที่ :08-12-2566 10:12:30

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 544434000 หรือ ธงไชย หรือ รักการดี
   

สรุปสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมและคะแนนความผิดของนักศึกษาเป็นรายบุคคล

ลำดับ รหัส
ASCDESC
ชื่อ ASCDESC/นามสกุล ASCDESC จำนวนกิจกรรม
ASCDESC
จำนวนหน่วยกิตร่วม
ASCDESC
คะแนนความประพฤติ
(100 คะแนน)
1 574031001
นางสาวกมลพรรณ พลับพิบูลย์ 1 3 100
2 654261150
นายทรรศนะพร เกิดลมูล 1 3 100
3 654375136
นายโมเสส พระสว่าง 1 2 100
4 604272033
นายณัฐภัทร ไชยปัญญา 1 2 100
5 664724140
นายธนภัทร เจริญพานิช 1 3 100
6 574722127
นางสาวเสาวลักษณ์ เกนกาล 1 3 100
7 644418129
นายกิติศักดิ์ พรมพิชัย 1 5 100
8 624666208
นายก่อกุศล ธนาคุณ 1 10 100
9 664724229
นางสาวสุพรรษา พาลีบุตร 1 3 100
10 594253072
นายุรุ่งโรจน์ บุญลือ 1 3 100

  Records 1 to 10 of 19184

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118