Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 1 user
IP Address: 54.161.24.9

วันที่ :17-01-2565 08:01:42

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 544434000 หรือ ธงไชย หรือ รักการดี
   

สรุปสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมและคะแนนความผิดของนักศึกษาเป็นรายบุคคล

ลำดับ รหัส
ASCDESC
ชื่อ ASCDESC/นามสกุล ASCDESC จำนวนกิจกรรม
ASCDESC
จำนวนหน่วยกิตร่วม
ASCDESC
คะแนนความประพฤติ
(100 คะแนน)
1 584305103
นางสาวเจนจิรา ชูศิริ 1 3 100
2 534189056
นางสาวอาภาพรรณ เทียนทอง 1 4 100
3 544815036
นายพัฒนพล พูลนิล 1 5 100
4 644280109
นายศุภโชต สมัครเสวี 1 5 100
5 644435116
นายพีรเพชร จันทร์ขำ 1 5 100
6 584434057
นายภูธร ซอวีระศักดิ์ศรี 1 2 100
7 534110113
นางสาววทันยา ทองมา 1 3 90
8 644313118
นายธนภูมิ ขาวสว่าง 1 3 100
9 574666113
นายธนกร พูนชื่น 1 3 100
10 524418004
นางสาวณพัชร ปลั่งศรี 1 3 100

  Records 1 to 10 of 27865

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118