Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 23 user
IP Address: 44.201.72.250

วันที่ :22-09-2566 10:09:06

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 544434000 หรือ ธงไชย หรือ รักการดี
   

สรุปสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมและคะแนนความผิดของนักศึกษาเป็นรายบุคคล

ลำดับ รหัส
ASCDESC
ชื่อ ASCDESC/นามสกุล ASCDESC จำนวนกิจกรรม
ASCDESC
จำนวนหน่วยกิตร่วม
ASCDESC
คะแนนความประพฤติ
(100 คะแนน)
1 594186641
นายวิเชียร อ้นเปี่ยม 76 386 100
2 574257014
นางสาวแพรววรรณ สว่างพิภพ 74 297 100
3 594108519
นายสุรเชษฐ์ เกลาชู 67 331 100
4 594186532
นางสาวสลินลดา เวียงมา 67 328 100
5 584186521
นางสาวพิชญา งอกเงิน 66 284 100
6 594186530
นางสาวศศิวรรณ ประมงค์ 65 266 100
7 584186515
นางสาวนัยนา อ่ำมา 64 264 100
8 654150114
นายธนศักดิ์ กลิ่นมาลี 64 200 100
9 584031315
นางสาวธัญญลักษณ์ จินดานุช 64 262 100
10 624418129
นายสิทธิพล เอี่ยมสำอางค์ (โอน59) 63 221 100

  Records 1 to 10 of 18836

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118