Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 1 user
IP Address: 54.161.24.9

วันที่ :17-01-2565 08:01:24

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 544434000 หรือ ธงไชย หรือ รักการดี
   

สรุปสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมและคะแนนความผิดของนักศึกษาเป็นรายบุคคล

ลำดับ รหัส
ASCDESC
ชื่อ ASCDESC/นามสกุล ASCDESC จำนวนกิจกรรม
ASCDESC
จำนวนหน่วยกิตร่วม
ASCDESC
คะแนนความประพฤติ
(100 คะแนน)
1 544317053
นายธิปติ จินตวร 1 0 100
2 544185005
นางสาวชนัดดา บุญสิงห์ 1 0 100
3 544723066
นายพงศ์ศิริ เทศเดช 1 0 90
4 544431093
นายกิตติภณ ประยูร 1 0 100
5 544435005
นางสาวจันทิมา สุขยิรัญ 1 0 100
6 544102044
นางสาวอรอนงค์ บัวแดง 1 0 100
7 534102012
นางสาวณรีมาศ สังวรกาญจน์ 1 0 100
8 544189077
นายธีระพงศ์ โพธิ์ทอง 1 0 100
9 554723232
นางสาวอรฤทัย นิตย์โรจน์ 1 0 100
10 544723138
นายกฤษณ์ เกตุทอง 1 0 100

  Records 1 to 10 of 27865

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118