Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 1 user
IP Address: 44.201.68.86

วันที่ :02-10-2565 01:10:56

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 544434000 หรือ ธงไชย หรือ รักการดี
   

สรุปสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมและคะแนนความผิดของนักศึกษาเป็นรายบุคคล

ลำดับ รหัส
ASCDESC
ชื่อ ASCDESC/นามสกุล ASCDESC จำนวนกิจกรรม
ASCDESC
จำนวนหน่วยกิตร่วม
ASCDESC
คะแนนความประพฤติ
(100 คะแนน)
1 574261045
นายศุภชัย บุญหมั่น 2 1 90
2 574280009
นางสาวธวัลหทัย ราชมาลี 1 1 100
3 574261042
นายภูธเนศ อยุ่ชมบุญ 1 1 100
4 654724232
นายชัยธวัช ถนอมนุช 1 2 100
5 654512205
นางสาวดารินทร์ นกฉลาด 1 2 100
6 654724351
นายสิรวิชญ์ คล้ายเพชร 1 2 100
7 654313108
นางสาววรรณพร อร่ามศรี 1 2 100
8 654722107
นางสาวบัณฑิตา กาญจนา 1 2 100
9 654329102
นางสาวนริศรา สิงหาบุตร 1 2 100
10 654375127
นางสาวศศิธร บุญศรี 1 2 100

  Records 1 to 10 of 17440

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118