Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 7 user
IP Address: 3.238.118.27

วันที่ :07-06-2566 02:06:28

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 544434000 หรือ ธงไชย หรือ รักการดี
   

สรุปสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมและคะแนนความผิดของนักศึกษาเป็นรายบุคคล

ลำดับ รหัส
ASCDESC
ชื่อ ASCDESC/นามสกุล ASCDESC จำนวนกิจกรรม
ASCDESC
จำนวนหน่วยกิตร่วม
ASCDESC
คะแนนความประพฤติ
(100 คะแนน)
1 594186641
นายวิเชียร อ้นเปี่ยม 76 386 100
2 594148514
นางสาวเมทินี เถื่อนพงษ์ 51 375 100
3 594101606
นางสาวชลิตา ยามดี 47 372 100
4 594149529
นายฐาปกรณ์ เสือผู้ 56 367 100
5 594148519
นางสาวรุ่งนภา รื่นภิรมย์ 51 367 100
6 594121524
นางสาวสิรีกัญญา ตุ้มทอง 57 359 100
7 584973002
นางสาวคอตีเยาะ มามะ 53 352 100
8 594110520
นางสาวรินทญา ลิคูณ 54 350 100
9 594149521
นางสาวสกาวเดือน บุญเหลือ 54 350 100
10 604149518
นางสาวสุทัศสา เครือนพคุณ 57 347 100

  Records 1 to 10 of 17860

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118