Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 5 user
Guest Online : 26 user
IP Address: 3.238.180.174

วันที่ :08-12-2566 09:12:54

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 544434000 หรือ ธงไชย หรือ รักการดี
   

สรุปสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมและคะแนนความผิดของนักศึกษาเป็นรายบุคคล

ลำดับ รหัส
ASCDESC
ชื่อ ASCDESC/นามสกุล ASCDESC จำนวนกิจกรรม
ASCDESC
จำนวนหน่วยกิตร่วม
ASCDESC
คะแนนความประพฤติ
(100 คะแนน)
1 573418625
นางสาวอุระชา บุญสนิท 20 105 50
2 573722007
นางสาวจุฑามาศ มิตรสหาย 3 45 100
3 574031001
นางสาวกมลพรรณ พลับพิบูลย์ 1 3 100
4 574031002
นางสาวกัณฐลดา ศรีจันทร์เฟื้อ 23 74 90
5 574031003
นางสาวจุฑามาส รัตนิพล 23 75 80
6 574031004
นางสาวธนพร พุกบุตร 20 66 90
7 574031005
นางสาวธัญสุดา รักชม 23 75 90
8 574031006
นางสาวนัชพร สุขอิ่ม 16 45 100
9 574031008
นางสาวพีรดา หิรัญวงศ์ 24 77 80
10 574031011
นางสาวไลลา สุขอนุเคราะห์ 20 66 80

  Records 1 to 10 of 19184

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118