Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 1 user
IP Address: 54.161.24.9

วันที่ :17-01-2565 07:01:49

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 544434000 หรือ ธงไชย หรือ รักการดี
   

สรุปสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมและคะแนนความผิดของนักศึกษาเป็นรายบุคคล

ลำดับ รหัส
ASCDESC
ชื่อ ASCDESC/นามสกุล ASCDESC จำนวนกิจกรรม
ASCDESC
จำนวนหน่วยกิตร่วม
ASCDESC
คะแนนความประพฤติ
(100 คะแนน)
1 523722033
นายชาคริท ปั้นนาค 1 3 100
2 523722060
รพี จิตรยมนานันท์ 1 3 100
3 523722061
ณัฐพล จิตรยมนานันท์ 1 3 100
4 523722062
ภควัฒ จิตรยมนานันท์ 1 3 100
5 523722078
นางสาวสาระ สกุลธรรมะเจริญ 12 37 100
6 524101002
นางสาวกิ่งแก้ว ประเทืองผล 29 118 90
7 524101003
นางธันยชนก ศิริผึ้ง 28 115 80
8 524101005
นางสาวชัชรินทร์ พิศเพ็ง 30 131 70
9 524101007
นางสาวเชาวลี ชูตระกูล 1 2 90
10 524101008
นางสาวณัฐสุภา หนูน้อย 47 187 90

  Records 1 to 10 of 27865

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118