Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 12 user
IP Address: 3.238.118.27

วันที่ :07-06-2566 01:06:36

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 544434000 หรือ ธงไชย หรือ รักการดี
   

สรุปสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมและคะแนนความผิดของนักศึกษาเป็นรายบุคคล

ลำดับ รหัส
ASCDESC
ชื่อ ASCDESC/นามสกุล ASCDESC จำนวนกิจกรรม
ASCDESC
จำนวนหน่วยกิตร่วม
ASCDESC
คะแนนความประพฤติ
(100 คะแนน)
1 655246239
นายณัฐวัตร สุขเกษม 15 39 100
2 655246238
นายชัยมนตรี ชัยทองดี 14 36 100
3 655246237
นายชัยธวัช อุ่นกรม 17 44 100
4 655246236
นางสาวอารีนา บือราเฮ็ง 16 44 100
5 655246235
นางสาวอรุณรุ่ง กุธพันธ์ 13 33 100
6 655246234
นางสาวอรปรียา สุขไม่รู้เสื่อม 13 33 100
7 655246233
นางสาวอนิสซา ยานยา 12 33 100
8 655246232
นางสาวสุภาวิตา ไสวพิมพ์ทอง 15 39 100
9 655246231
นางสาวสุภาภรณ์ สมคิด 16 41 100
10 655246230
นางสาวสุดารัตน์ สุดดี 14 38 100

  Records 1 to 10 of 17860

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118