Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 2 user
IP Address: 54.161.24.9

วันที่ :17-01-2565 09:01:08

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 544434000 หรือ ธงไชย หรือ รักการดี
   

สรุปสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมและคะแนนความผิดของนักศึกษาเป็นรายบุคคล

ลำดับ รหัส
ASCDESC
ชื่อ ASCDESC/นามสกุล ASCDESC จำนวนกิจกรรม
ASCDESC
จำนวนหน่วยกิตร่วม
ASCDESC
คะแนนความประพฤติ
(100 คะแนน)
1 574242063
นายสิทธิพล โชยา 31 106 100
2 534101074
นางสาวจีรวรรณ จันทรเพ็ญสุริยา 29 134 90
3 554327004
นางสาวขนิษตา ดอกจันทร์ 32 117 80
4 554722107
นางสาวฉันทิกา ทองสุข 32 106 100
5 544149083
นางสาวอรพรรณ สระแก้ว 33 123 100
6 574277010
 สิทธิกร  สินเกื้อกูล 28 108 100
7 594305043
นายดำรงศักดิ์ เชื่อมชิต 33 106 100
8 554305032
นางสาววีนัส เต็มฟอม 30 124 80
9 544102036
นางสาวสุภาดา เหมหมัน 2 17 100
10 584317014
นายซองอุ๊ - 30 103 90

  Records 1 to 10 of 27865

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118