Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 2 user
IP Address: 44.201.68.86

วันที่ :02-10-2565 01:10:49

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 544434000 หรือ ธงไชย หรือ รักการดี
   

สรุปสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมและคะแนนความผิดของนักศึกษาเป็นรายบุคคล

ลำดับ รหัส
ASCDESC
ชื่อ ASCDESC/นามสกุล ASCDESC จำนวนกิจกรรม
ASCDESC
จำนวนหน่วยกิตร่วม
ASCDESC
คะแนนความประพฤติ
(100 คะแนน)
1 654653129
นางสาวตาโบ 1 3 100
2 654329113
นายKYAW AUNG SOE 1 2 100
3 574242063
นายสิทธิพล โชยา 31 106 100
4 574277010
 สิทธิกร  สินเกื้อกูล 28 108 100
5 594305043
นายดำรงศักดิ์ เชื่อมชิต 33 106 100
6 584317014
นายซองอุ๊ - 30 103 90
7 634244109
นายตูยออู - 19 68 100
8 574434157
นายอภิสิทธิ์ ก.ศรีสุวรรณ 25 79 100
9 644722237
นายอดิศักดิ์ ก๊กทรัพย์ 6 18 100
10 644722238
นายอนุพงศ์ ก๊กทรัพย์ 6 18 100

  Records 1 to 10 of 17440

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118