Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 3 user
Guest Online : 24 user
IP Address: 3.238.180.174

วันที่ :08-12-2566 11:12:08

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 544434000 หรือ ธงไชย หรือ รักการดี
   

สรุปสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมและคะแนนความผิดของนักศึกษาเป็นรายบุคคล

ลำดับ รหัส
ASCDESC
ชื่อ ASCDESC/นามสกุล ASCDESC จำนวนกิจกรรม
ASCDESC
จำนวนหน่วยกิตร่วม
ASCDESC
คะแนนความประพฤติ
(100 คะแนน)
1 584101518
นางสาวปิยธิดา ไอยะรา 43 282 100
2 594434054
นายธนภูมิ ไหมสีทอง 13 53 100
3 614102630
นายศิริวัฒน์ ไหมละออง 38 187 100
4 624375035
นางสาวอุฬารินทร์ ไหมนิคม 35 103 100
5 604722109
นางสาวพรนภา ไหมทอง 32 99 100
6 594N46209
นางสาวธัญญลักษณ์ ไหม่ด้วง 34 231 80
7 664433117
นางสาวพนิดา ไหมคำมูล 2 6 100
8 594814007
นางสาวศิรินภา ไหมคง 29 93 90
9 614375019
นางสาวพิชญ์สุดา ไหนสกุล (โอน) 18 55 90
10 655246232
นางสาวสุภาวิตา ไสวพิมพ์ทอง 36 104 100

  Records 1 to 10 of 19184

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118