Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 4 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 54.161.24.9

วันที่ :17-01-2565 09:01:50

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 544434000 หรือ ธงไชย หรือ รักการดี
   

สรุปสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมและคะแนนความผิดของนักศึกษาเป็นรายบุคคล

ลำดับ รหัส
ASCDESC
ชื่อ ASCDESC/นามสกุล ASCDESC จำนวนกิจกรรม
ASCDESC
จำนวนหน่วยกิตร่วม
ASCDESC
คะแนนความประพฤติ
(100 คะแนน)
1 584101518
นางสาวปิยธิดา ไอยะรา 43 282 100
2 544722196
นายชาคร ไอยะรา 9 40 100
3 564659027
นางสาวจารุวรรณ ไหลหาโคตร 40 121 100
4 564189502
นางสาวจารุวรรณ ไหลหาโคตร 1 2 100
5 564031206
นางสาวขวัญฤดี ไหยะเก 17 65 100
6 594434054
นายธนภูมิ ไหมสีทอง 13 53 100
7 564434126
นางสาวบุศรินทร์ ไหมละออง 33 120 80
8 614102630
นายศิริวัฒน์ ไหมละออง 36 180 100
9 624375035
นางสาวอุฬารินทร์ ไหมนิคม 22 59 100
10 604722109
นางสาวพรนภา ไหมทอง 32 99 100

  Records 1 to 10 of 27865

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118