Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 2 user
IP Address: 54.161.24.9

วันที่ :17-01-2565 08:01:46

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 534435000 หรือ ธงไชย (คลิกด้วย)

รายงานผลการตัดคะแนนความประพฤติ

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

ลำดับ ASCDESC
รหัสนักศึกษา
ASCDESC
นักศึกษา
ASCDESC
ความผิด
ASCDESC
วันที่ทำความผิด
ASCDESC
คะแนนที่ตัด
คะแนน
แก้ความผิด
คงเหลือ
คะแนนความผิด
สถานะความผิด ASCDESC
วันที่บันทึก
ผู้บันทึก
1 584512109 นางสาวนันท์นภัส   เงินทอง  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  22-09-2558 10 10 0 06-08-2018 admin
2 544317009 นางสาวสิริรัตน์  ใจเย็น  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  16-12-2557 10 10 0 21-01-2558 กิตติภพ รักษาราษฎร์
3 594659029 นายสหชัย  บุตรพรหม  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  07-08-2561 10 0 10 08-08-2018 admin
4 524435101 นางสาวกุสุมา  จุ้ยอินทร์  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  00-00-0000 10 0 10 04-08-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
5 564143606 นางสาวจิรนันท์  แก้วสะอาด  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  07-01-2559 10 10 0 21-02-2017 admin
6 524435019 นางสาววรารัตน์  เทียนนาค  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  00-00-0000 10 10 0 31-10-2555 กิตติภพ รักษาราษฎร์
7 594317004 นางสาวเชษฐ์สุดา  เอื้อมเอิบ  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  09-08-2560 10 0 10 02-10-2017 admin
8 534418078 นายโสภณ  เพิ่มสิน  แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า)  01-12-2554 10 10 0 23-02-2555 กิตติภพ รักษาราษฎร์
9 544433024 นางสาวศิริพร  นามแสงโคตร  แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า)  06-12-2554 10 10 0 08-12-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
10 564723258 นายสุวรรณ  สุทธิกานนท์  แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า)  18-11-2557 10 10 0 16-05-2017 admin
11 554305015 นางสาวชาลี  งามคง  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  22-10-2557 10 10 0 10-11-2557 กิตติภพ รักษาราษฎร์
12 604434031 นายกฤษฐิภัคส์  เอี่ยมอัมพะวัน   แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า)  23-11-2560 10 0 10 23-11-2017 admin
13 524328005 นางสาวดาราวดี  ธนเฮือง  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  06-07-2010 10 0 10 06-07-2010 กิตติภพ รักษาราษฎร์
14 574186616 นางสาวนฤมล  สุวรรณประทุม  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  27-10-2557 10 10 0 13-11-2015 admin
15 544148048 นางสาวอภิชญา  อินทร์ยงค์ (ทุน)  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  21-04-2558 10 10 0 25-02-2016 admin
16 544272026 นายอิสระ  ศรีแก้วอินทร์  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  30-11-2554 10 10 0 30-11-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
17 524375014 นางสาวพัชรินทร์  ชุ่มกมล  แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า)  29-11-2554 10 0 10 29-11-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
18 554145524 นางสาวนิภาพร  กิมสงวน  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  31-03-2558 10 10 0 17-08-2558 admin
19 544435052 นางสาวจริยา  อดทน  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  07-09-2555 10 0 10 07-09-2555 กิตติภพ รักษาราษฎร์
20 544143125 นายศรัณยู  เปี่ยมพอดี  แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า)  02-12-2554 10 0 10 08-12-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
21 554723231 นางสาวอรนุช  พราหมณ์ทอง  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  22-10-2558 10 10 0 07-07-2016 admin
22 574186520 นางสาวพัชราภรณ์  หอมแก้ว  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  12-11-2558 10 10 0 10-01-2017 admin
23 554512101 นางสาวกรวรรณ  โพธิ์เผือก  แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า)  07-12-2555 10 10 0 07-12-2555 กิตติภพ รักษาราษฎร์
24 564271004 นางสาวจุฬาภัทร์  อังศุพาณิชย์  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  11-09-2558 10 10 0 16-05-2017 admin
25 574723512 นางสาวปิยพร  เพชรงาม  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  08-09-2558 10 10 0 11-02-2017 admin
26 534143012 นางสาวฑิตยา  เห็นแก้ว  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  28-01-2011 10 10 0 28-01-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
27 584031316 นางสาวนงลักษณ์   ชูผล  แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า)  24-01-2561 10 10 0 14-03-2018 admin
28 574101633 นางสาวศิริพร  แก้วภูสิทธิ์  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  15-03-2559 10 10 0 28-02-2019 admin
29 534434111 นางสาวธันย์ชนก  ชมภู  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  00-00-0543 10 10 0 01-11-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
30 594418229 นางสาวอาภาพร  วันสว่าง  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  20-01-2558 10 10 0 08-01-2018 admin

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

Records 1 to 30 of 7385

รายงานความประพฤติแยกตามประเภทความผิด
ความผิด จำนวนครั้ง
แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ 3802
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย) 1840
แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า) 800
แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม) 537
ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 253
ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับหอพัก 77
ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1 60
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส) 41
เสพสิ่งมึนเมา และสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ 28
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 1 27
5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ (ปลอมลายเซ็นพจนก41) 23
ก่อการทะเลาวิวาท 22
ข้อ5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ) 17
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ 17
ข้อ 5.1.5 15
ข้อ 5.2.14 11
ข้อ 5.2.13 10
แต่งกายผิดระเบียบ (เสื้อ) 10
ฝ่าฝืนกฎระเบียบหอพัก(คนนอก) 9
5.1.3 ขาดจิตสำนึกฯ (ดุลพินิจ) 7
ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง 7
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 2 5
เสพสิ่งมึนเมาหรือสารเสพติด 4
5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ)20 4
5.1.4 ก่อการทะเลาะวิวาทด้วยวาจา/พฤติกรรม 4
5.2.4 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 4
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กยศ) 3
สร้างความเสื่อมเสียแก่ตนเอง(Post Social) 3
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก20) 2
5.2.12 ทุจริตในการสอบวัดผล 2
5.1.5 กล่าวคำหยาบแสดงมารยาทไม่เหมาะสม 2
5.2.12. 2
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก30) 2
5.1.2+5.1.4 1
5.1.1 ฝ่าผืนระเบียบ ข้อบังคับ (กก20) 1
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1
ฝ่าผืนประกาศฯระเบียบฯ(ไม่เข้ากิจกรรม) 1

 

รายงานความประพฤติแยกตามคณะวิชา
คณะวิชา จำนวนครั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3778
คณะวิทยาการจัดการ 1807
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 373
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 325
คณะครุศาสตร์ 325
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 304
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 256
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 212
กองพัฒนานักศึกษา 5

 

รายงานความประพฤติแยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา จำนวนครั้ง
22-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) 569
18-การจัดการทั่วไป 549
23-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ) 497
2-ภาษาอังกฤษ 425
1-ภาษาไทย 425
15-นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 372
10-สังคมศึกษา 300
31-การบัญชี 280
34-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 241
86-การศึกษาปฐมวัย 215
75-ภาษาอังกฤษธุรกิจ 215
5-การพัฒนาชุมชน 213
35-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 196
17-ศิลปะและการออกแบบ 162
27-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 155
12-นิติศาสตร์ 155
24-รัฐประศาสนศาสตร์ 125
43-คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 124
61-สัตวศาสตร์ 104
28-การท่องเที่ยวและการโรงแรม 103
89-พลศึกษา 101
6-นาฏดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง) 98
46-พยาบาลศาสตร์ 93
44-วิทยาการคอมพิวเตอร์ 92
53-เทคโนโลยีไฟฟ้า 91
72-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน 90
80-เกษตรศาสตร์(แขนงเทคโนโลยีการเกษตร) 88
33-การตลาด 88
76-สาธารณสุขศาสตร์ 83
21-ศิลปศึกษา 82
49-ชีววิทยา 81
57-การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 81
66-วิศวกรรมเครื่องกล 67
29-อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 55
42-อาหารและโภชนาการประยุกต์ 46
98-การบริหารธุรกิจ (การจัดการ) 45
74-คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 44
45-เคมี 43
48-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 43
16-ภาษาจีน 42
73-การแพทย์แผนไทย 35
94-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 34
13-สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 31
32-เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 30
56-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 30
59-วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 30
71-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 28
58-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 23
36-การจัดการธุรกิจค้าปลีก 23
77-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ความมั่นคงคอมพิวเตอร์) 20
7-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) 19
8-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล) 19
68-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 18
4-พัฒนาสังคม 17
93-รัฐประศาสนศาสตร์ 17
97-การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 16
83-วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 14
50-คอมพิวเตอร์ (ค.บ.) 13
55-วิศวกรรมพลังงาน 12
92-การบริหารธุรกิจ 10
25-ศิลปกรรมดนตรี 10
37-การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 9
52-สถาปัตยกรรมภายใน 9
95-จิตวิทยาการปรึกษาและสังคมศึกษา 8
51-วิศวกรรมเครื่องกล 8
82-เกษตรศาสตร์(การจัดการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว) 5
54-เทคโนโลยีก่อสร้าง 4
14-นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง) 3
81-เกษตรศาสตร์(เทคโนโลยีการผลิตพืช) 2
84-คณิตศาสตร์ 2
103-เกษตรศาสตร์ 2
91-วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2
41-เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1
99-การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 1
69-บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 1
47-การบูรณาการสารสนเทศอัจฉริยะ 1

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118