Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 1 user
IP Address: 44.201.68.86

วันที่ :02-10-2565 02:10:18

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 534435000 หรือ ธงไชย (คลิกด้วย)

รายงานผลการตัดคะแนนความประพฤติ

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

ลำดับ ASCDESC
รหัสนักศึกษา
ASCDESC
นักศึกษา
ASCDESC
ความผิด
ASCDESC
วันที่ทำความผิด
ASCDESC
คะแนนที่ตัด
คะแนน
แก้ความผิด
คงเหลือ
คะแนนความผิด
สถานะความผิด ASCDESC
วันที่บันทึก
ผู้บันทึก
1 574327098 นายกัมปนาท  ดุษฎีวนิช  ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง  18-12-2558 50 50 0 02-07-2018 admin
2 574327100 นายณัฐพงษ์  คล้ายศรี  ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง  18-02-2558 50 50 0 02-02-2016 admin
3 574722428 นางสาวอารียา  ปราณประเสริฐศรี  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส)  24-04-2558 50 0 50 07-05-2558 กิตติภพ รักษาราษฎร์
4 574110550 นายสุเมธ  แย้มดี  ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง  10-04-2558 50 50 0 19-03-2018 admin
5 574110547 นายภานุวัฒน์  สุวรรณเกตุ  ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง  10-04-2558 50 30 20 02-02-2016 admin
6 574280035 นายณัฐพงษ์  ่อ่อนจันทร์  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส)  24-03-2558 50 50 0 25-02-2016 admin
7 573418625 นางสาวอุระชา  บุญสนิท  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส)  30-03-2558 50 0 50 21-07-2558 admin
8 574815231 นายธนเวช  เย็นนพคุณ  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส)  18-07-2558 50 50 0 01-08-2019 admin
9 574280015 นางสาวเบญญาภา  หิรัญธารา  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส)  22-08-2558 50 40 10 02-02-2016 admin
10 574512219 นางสาวเพ็ญศรีรัตน์  บุญธรรม  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส)  26-08-2558 50 0 50 14-09-2558 admin
11 574189565 นายนันทวุฒิ  สังข์ภักดี  ข้อ 5.2.13  28-09-2558 50 50 0 21-02-2017 admin
12 574101516 นางสาวทิพย์วรรณ  บางทราย  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส)  11-09-2558 50 50 0 02-02-2016 admin
13 574305246 นายวัชระ  ไชยแก้ว  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส)  23-09-2558 50 50 0 17-12-2018 admin
14 574815134 นายนันท์วัฒน์  บุดดาพันธ์  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส)  03-11-2558 50 50 0 23-04-2018 admin
15 574280030 นายเฉลิมวงศ์  ม้านสะอาด  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส)  06-11-2558 50 0 50 01-12-2015 admin
16 574722530 นายเกียรติศักดิ์  ประโมทามิ  ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง  03-05-2559 50 0 50 13-05-2016 admin
17 574280052 นายพฤกษ์พิพากษ์  พึ่งพงษ์  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส)  01-08-2559 50 0 50 26-01-2017 admin
18 574102517 นางสาววันทิพย์  ภาทรัพย์สนอง  ข้อ 5.2.13  09-04-2561 50 50 0 22-01-2019 admin
19 584280006 นางสาวศุจินธรา   วงศ์สรรค์  5.2.4 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท  11-09-2561 50 0 50 02-10-2018 admin
20 614722125 นายดลดนัย  ตาละลักษณ์  ข้อ 5.2.13  15-11-2561 50 50 0 01-08-2019 admin
21 604189633 นายสมภพ  คล่องกระบี่   ข้อ 5.2.13  16-01-2561 50 0 50 14-01-2019 admin
22 614512139 นายวิทวัส  แก้วหัวไทร (โอน)  ข้อ 5.2.13  16-12-2561 50 20 30 14-07-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
23 604148526 นายธนัญชัย  เดชเกิด   ข้อ 5.2.13  16-12-2561 50 30 20 21-02-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
24 614329210 นางสาวดรัลพร  บุตรจันทร์พงษ์  5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ (ปลอมลายเซ็นพจนก41)  09-04-2562 50 50 0 13-06-2019 admin
25 614724119 นางสาวศุภาวรรณ  สุขเสอี่ยม  5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ (ปลอมลายเซ็นพจนก41)  09-04-2562 50 50 0 20-09-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
26 614724107 นางสาวชุติมา  หัสดี  5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ (ปลอมลายเซ็นพจนก41)  09-04-2562 50 0 50 09-04-2019 admin
27 614724113 นางสาวพรชิตา  พุ่มแจ้  5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ (ปลอมลายเซ็นพจนก41)  09-04-2562 50 50 0 09-01-2020 admin
28 614724117 นางสาวศศิกานต์  แก้วสวัสดิ์  5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ (ปลอมลายเซ็นพจนก41)  09-04-2562 50 50 0 21-04-2020 ธิดา สุกสี
29 614328103 นางสาวชฎิลรัตน์  พิมพ์สุวรรณ์  5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ (ปลอมลายเซ็นพจนก41)  09-04-2562 50 10 40 14-07-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
30 614724318 นางสาวศิริตันหยง  วงษ์จันทร์  5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ (ปลอมลายเซ็นพจนก41)  09-04-2562 50 50 0 06-01-2021 ธิดา สุกสี

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

Records 1 to 30 of 2847

รายงานความประพฤติแยกตามประเภทความผิด
ความผิด จำนวนครั้ง
แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ 3530
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย) 2097
แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า) 793
แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม) 538
ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 259
ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับหอพัก 113
ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1 70
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส) 45
เสพสิ่งมึนเมา และสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ 28
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 1 24
5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ (ปลอมลายเซ็นพจนก41) 23
ก่อการทะเลาวิวาท 21
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ 17
ฝ่าผืนประกาศฯระเบียบฯ(ไม่เข้ากิจกรรม) 17
ข้อ5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ) 17
ข้อ 5.1.5 15
ข้อ 5.2.14 11
แต่งกายผิดระเบียบ (เสื้อ) 10
ฝ่าฝืนกฎระเบียบหอพัก(คนนอก) 10
ข้อ 5.2.13 9
5.1.3 ขาดจิตสำนึกฯ (ดุลพินิจ) 7
ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง 7
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 2 5
5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ)20 4
5.1.4 ก่อการทะเลาะวิวาทด้วยวาจา/พฤติกรรม 4
เสพสิ่งมึนเมาหรือสารเสพติด 4
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กยศ) 3
5.2.4 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 3
สร้างความเสื่อมเสียแก่ตนเอง(Post Social) 3
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก20) 2
5.2.12 ทุจริตในการสอบวัดผล 2
5.1.5 กล่าวคำหยาบแสดงมารยาทไม่เหมาะสม 2
5.2.12. 2
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก30) 2
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1
5.1.2+5.1.4 1
5.1.1 ฝ่าผืนระเบียบ ข้อบังคับ (กก20) 1

 

รายงานความประพฤติแยกตามคณะวิชา
คณะวิชา จำนวนครั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1341
คณะวิทยาการจัดการ 578
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 190
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 176
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 173
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 142
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 125
คณะครุศาสตร์ 117
กองพัฒนานักศึกษา 5

 

รายงานความประพฤติแยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา จำนวนครั้ง
18-การจัดการทั่วไป 177
22-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) 148
23-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ) 144
24-รัฐประศาสนศาสตร์ 128
46-พยาบาลศาสตร์ 117
75-ภาษาอังกฤษธุรกิจ 92
2-ภาษาอังกฤษ 83
15-นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 82
31-การบัญชี 76
12-นิติศาสตร์ 72
89-พลศึกษา 67
10-สังคมศึกษา 66
34-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 64
61-สัตวศาสตร์ 61
5-การพัฒนาชุมชน 60
1-ภาษาไทย 59
27-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 59
17-ศิลปะและการออกแบบ 58
86-การศึกษาปฐมวัย 55
21-ศิลปศึกษา 54
29-อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 54
57-การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 53
98-การบริหารธุรกิจ (การจัดการ) 50
28-การท่องเที่ยวและการโรงแรม 49
80-เกษตรศาสตร์(แขนงเทคโนโลยีการเกษตร) 48
72-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน 45
33-การตลาด 42
76-สาธารณสุขศาสตร์ 39
6-นาฏดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง) 37
43-คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 35
16-ภาษาจีน 34
49-ชีววิทยา 34
73-การแพทย์แผนไทย 34
32-เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 32
74-คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 30
44-วิทยาการคอมพิวเตอร์ 29
42-อาหารและโภชนาการประยุกต์ 27
66-วิศวกรรมเครื่องกล 27
93-รัฐประศาสนศาสตร์ 24
59-วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 24
36-การจัดการธุรกิจค้าปลีก 23
48-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22
35-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21
92-การบริหารธุรกิจ 21
94-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19
50-คอมพิวเตอร์ (ค.บ.) 18
8-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล) 18
68-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 18
63-รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน) 18
45-เคมี 17
97-การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 17
55-วิศวกรรมพลังงาน 16
52-สถาปัตยกรรมภายใน 15
7-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) 15
71-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12
53-เทคโนโลยีไฟฟ้า 12
13-สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 10
58-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 8
26-นาฏศิลป์ศึกษา 8
51-วิศวกรรมเครื่องกล 8
56-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 7
84-คณิตศาสตร์ 7
40-ดนตรีศึกษา 6
37-การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 5
60-รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น) 5
102-อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 4
14-นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง) 3
101-นวัตกรรมการสื่อสาร 3
103-เกษตรศาสตร์ 3
4-การพัฒนาชุมชนและสังคม 3
91-วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3
19-คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) 2
39-การบริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัล) 2
30-การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 2
100-วิศวกรรมไฟฟ้า 2
99-การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 1
9-นวัตกรรมดิจิทัล (ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม) 1
69-บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 1
82-เกษตรศาสตร์(การจัดการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว) 1
77-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ความมั่นคงคอมพิวเตอร์) 1

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118