Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 1 user
Guest Online : 2 user
IP Address: 54.161.24.9

วันที่ :17-01-2565 09:01:37

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 534435000 หรือ ธงไชย (คลิกด้วย)

รายงานผลการตัดคะแนนความประพฤติ

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

ลำดับ ASCDESC
รหัสนักศึกษา
ASCDESC
นักศึกษา
ASCDESC
ความผิด
ASCDESC
วันที่ทำความผิด
ASCDESC
คะแนนที่ตัด
คะแนน
แก้ความผิด
คงเหลือ
คะแนนความผิด
สถานะความผิด ASCDESC
วันที่บันทึก
ผู้บันทึก
1 554253047 นายอนุชิต  หอยทอง  5.1.2+5.1.4  24-02-2556 70 70 0 06-06-2016 admin
2 614328103 นางสาวชฎิลรัตน์  พิมพ์สุวรรณ์  5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ (ปลอมลายเซ็นพจนก41)  09-04-2562 50 10 40 14-07-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
3 614724318 นางสาวศิริตันหยง  วงษ์จันทร์  5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ (ปลอมลายเซ็นพจนก41)  09-04-2562 50 50 0 06-01-2021 ธิดา สุกสี
4 554317062 นายอธิชนัน  แก้วอนันต์  เสพสิ่งมึนเมาหรือสารเสพติด  25-01-2556 50 50 0 04-07-2017 admin
5 554110851 นายจักรพันธ์  ภัยวิมุติ  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส)  16-08-2558 50 50 0 06-06-2016 admin
6 554253036 นายศรราม  ชุ่มกมล  ข้อ 5.2.14   24-02-2556 50 50 0 25-04-2556 กิตติภพ รักษาราษฎร์
7 564512115 นางสาวศิรินภา  สังข์ทอง  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส)  05-07-2558 50 70 -20 19-06-2017 admin
8 594102514 นางสาวปภาวดี  เผือกทอง  ข้อ 5.2.13  14-01-2563 50 50 0 21-08-2020 ธิดา สุกสี
9 554244226 นายภูริทัต  ประทีปพิชัย  5.2.4 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท  13-03-2558 50 20 30 26-08-2016 admin
10 614329224 นางสาวอาทิตยา  ดินแดง  5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ (ปลอมลายเซ็นพจนก41)  09-04-2562 50 50 0 14-07-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
11 544277004 นางสาวอัญมณี  ชื่นอารมย์  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส)  06-10-2558 50 10 40 09-12-2015 admin
12 554101616 นางสาวจุฬาลักษณ์  ชวนจันทร์  ข้อ 5.2.14   18-01-2556 50 0 50 08-03-2556 กิตติภพ รักษาราษฎร์
13 554722641 นายมารุต  พันธ์บัว  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส)  17-09-2558 50 50 0 04-08-2016 admin
14 574280035 นายณัฐพงษ์  ่อ่อนจันทร์  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส)  24-03-2558 50 50 0 25-02-2016 admin
15 614328121 นางสาวเสาวลักษณ์  ประทุมรัตน์  5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ (ปลอมลายเซ็นพจนก41)  11-04-2562 50 0 50 11-04-2019 admin
16 574110547 นายภานุวัฒน์  สุวรรณเกตุ  ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง  10-04-2558 50 30 20 02-02-2016 admin
17 554148505 นางสาวกัลยากร  ทองเกิด  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส)  19-09-2558 50 50 0 04-07-2017 admin
18 564722230 นายคทายุทธิ์  นุชบุญช่วย  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส)  21-08-2558 50 50 0 18-11-2019 admin
19 604189633 นายสมภพ  คล่องกระบี่   ข้อ 5.2.13  16-01-2561 50 0 50 14-01-2019 admin
20 584280006 นางสาวศุจินธรา   วงศ์สรรค์  5.2.4 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท  11-09-2561 50 0 50 02-10-2018 admin
21 614121522 นางสาววิชชุดา  สุวรรณเกตุ  5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ (ปลอมลายเซ็นพจนก41)  11-04-2562 50 20 30 21-10-2019 admin
22 614724113 นางสาวพรชิตา  พุ่มแจ้  5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ (ปลอมลายเซ็นพจนก41)  09-04-2562 50 50 0 09-01-2020 admin
23 544722102 นายศุภโชค  เอี่ยมสอาด  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส)  25-05-2558 50 50 0 26-01-2016 admin
24 554253010 นายเจษฎา  สามสาลี  ข้อ 5.2.14   24-02-2556 50 50 0 25-04-2556 กิตติภพ รักษาราษฎร์
25 554723202 นางสาวกรรณิการ์  แก้วคล้ำ  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส)  28-04-2558 50 50 0 10-02-2016 admin
26 554253050 นายอักษร  งามหนัก  ข้อ 5.2.14   24-02-2556 50 0 50 25-04-2556 กิตติภพ รักษาราษฎร์
27 574305246 นายวัชระ  ไชยแก้ว  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส)  23-09-2558 50 50 0 17-12-2018 admin
28 614329203 นางสาวขนิษฐา  ทิพย์ทอง  5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ (ปลอมลายเซ็นพจนก41)  09-04-2562 50 50 0 17-08-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
29 574327098 นายกัมปนาท  ดุษฎีวนิช  ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง  18-12-2558 50 50 0 02-07-2018 admin
30 554316026 นางสาวอุไรวรรณ  ช้างสุวรรณ  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส)  21-05-2558 50 50 0 31-01-2016 admin

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

Records 1 to 30 of 7385

รายงานความประพฤติแยกตามประเภทความผิด
ความผิด จำนวนครั้ง
แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ 3802
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย) 1840
แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า) 800
แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม) 537
ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 253
ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับหอพัก 77
ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1 60
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส) 41
เสพสิ่งมึนเมา และสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ 28
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 1 27
5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ (ปลอมลายเซ็นพจนก41) 23
ก่อการทะเลาวิวาท 22
ข้อ5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ) 17
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ 17
ข้อ 5.1.5 15
ข้อ 5.2.14 11
ข้อ 5.2.13 10
แต่งกายผิดระเบียบ (เสื้อ) 10
ฝ่าฝืนกฎระเบียบหอพัก(คนนอก) 9
5.1.3 ขาดจิตสำนึกฯ (ดุลพินิจ) 7
ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง 7
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 2 5
เสพสิ่งมึนเมาหรือสารเสพติด 4
5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ)20 4
5.1.4 ก่อการทะเลาะวิวาทด้วยวาจา/พฤติกรรม 4
5.2.4 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 4
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กยศ) 3
สร้างความเสื่อมเสียแก่ตนเอง(Post Social) 3
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก20) 2
5.2.12 ทุจริตในการสอบวัดผล 2
5.1.5 กล่าวคำหยาบแสดงมารยาทไม่เหมาะสม 2
5.2.12. 2
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก30) 2
5.1.2+5.1.4 1
5.1.1 ฝ่าผืนระเบียบ ข้อบังคับ (กก20) 1
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1
ฝ่าผืนประกาศฯระเบียบฯ(ไม่เข้ากิจกรรม) 1

 

รายงานความประพฤติแยกตามคณะวิชา
คณะวิชา จำนวนครั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3778
คณะวิทยาการจัดการ 1807
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 373
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 325
คณะครุศาสตร์ 325
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 304
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 256
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 212
กองพัฒนานักศึกษา 5

 

รายงานความประพฤติแยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา จำนวนครั้ง
22-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) 569
18-การจัดการทั่วไป 549
23-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ) 497
2-ภาษาอังกฤษ 425
1-ภาษาไทย 425
15-นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 372
10-สังคมศึกษา 300
31-การบัญชี 280
34-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 241
86-การศึกษาปฐมวัย 215
75-ภาษาอังกฤษธุรกิจ 215
5-การพัฒนาชุมชน 213
35-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 196
17-ศิลปะและการออกแบบ 162
27-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 155
12-นิติศาสตร์ 155
24-รัฐประศาสนศาสตร์ 125
43-คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 124
61-สัตวศาสตร์ 104
28-การท่องเที่ยวและการโรงแรม 103
89-พลศึกษา 101
6-นาฏดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง) 98
46-พยาบาลศาสตร์ 93
44-วิทยาการคอมพิวเตอร์ 92
53-เทคโนโลยีไฟฟ้า 91
72-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน 90
80-เกษตรศาสตร์(แขนงเทคโนโลยีการเกษตร) 88
33-การตลาด 88
76-สาธารณสุขศาสตร์ 83
21-ศิลปศึกษา 82
49-ชีววิทยา 81
57-การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 81
66-วิศวกรรมเครื่องกล 67
29-อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 55
42-อาหารและโภชนาการประยุกต์ 46
98-การบริหารธุรกิจ (การจัดการ) 45
74-คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 44
45-เคมี 43
48-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 43
16-ภาษาจีน 42
73-การแพทย์แผนไทย 35
94-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 34
13-สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 31
32-เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 30
56-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 30
59-วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 30
71-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 28
58-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 23
36-การจัดการธุรกิจค้าปลีก 23
77-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ความมั่นคงคอมพิวเตอร์) 20
7-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) 19
8-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล) 19
68-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 18
4-พัฒนาสังคม 17
93-รัฐประศาสนศาสตร์ 17
97-การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 16
83-วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 14
50-คอมพิวเตอร์ (ค.บ.) 13
55-วิศวกรรมพลังงาน 12
92-การบริหารธุรกิจ 10
25-ศิลปกรรมดนตรี 10
37-การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 9
52-สถาปัตยกรรมภายใน 9
95-จิตวิทยาการปรึกษาและสังคมศึกษา 8
51-วิศวกรรมเครื่องกล 8
82-เกษตรศาสตร์(การจัดการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว) 5
54-เทคโนโลยีก่อสร้าง 4
14-นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง) 3
81-เกษตรศาสตร์(เทคโนโลยีการผลิตพืช) 2
84-คณิตศาสตร์ 2
103-เกษตรศาสตร์ 2
91-วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2
41-เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1
99-การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 1
69-บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 1
47-การบูรณาการสารสนเทศอัจฉริยะ 1

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118