Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 1 user
IP Address: 54.161.24.9

วันที่ :17-01-2565 08:01:24

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 534435000 หรือ ธงไชย (คลิกด้วย)

รายงานผลการตัดคะแนนความประพฤติ

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

ลำดับ ASCDESC
รหัสนักศึกษา
ASCDESC
นักศึกษา
ASCDESC
ความผิด
ASCDESC
วันที่ทำความผิด
ASCDESC
คะแนนที่ตัด
คะแนน
แก้ความผิด
คงเหลือ
คะแนนความผิด
สถานะความผิด ASCDESC
วันที่บันทึก
ผู้บันทึก
1 524435101 นางสาวกุสุมา  จุ้ยอินทร์  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  00-00-0000 10 0 10 04-08-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
2 524435019 นางสาววรารัตน์  เทียนนาค  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  00-00-0000 10 10 0 31-10-2555 กิตติภพ รักษาราษฎร์
3 534418046 นางสาวจินตนา  บุญอ่อน  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  00-00-0000 10 10 0 06-09-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
4 534253007 นายชาตรี  ทองมี  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  00-00-0000 10 10 0 05-10-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
5 534815015 นางสาววรรณภา  อุบลน้อย  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  00-00-0000 10 10 0 16-09-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
6 534418067 นางสาวสุกัญญา  แร่นิล  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  00-00-0000 10 10 0 30-07-2556 กิตติภพ รักษาราษฎร์
7 534418156 นางสาววรรณดี  เกิดทรัพย์  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  00-00-0000 10 10 0 09-12-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
8 524418076 นางสาวสุปราณี  สุขชนะ  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  00-00-0000 10 10 0 31-10-2555 กิตติภพ รักษาราษฎร์
9 534102104 นางสาววนิดา  บังจิต  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  00-00-0000 10 10 0 06-09-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
10 544666109 นายปิยวัฒน์  ภิญโญภาวศุทธิ  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  00-00-0000 10 0 10 05-10-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
11 534101036 นางสาวศุทรา  วิเศษนคร  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  00-00-0000 10 10 0 22-07-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
12 544815088 นายสมพงษ์  เอี่ยมสะอาด  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  00-00-0000 10 0 10 13-07-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
13 524815027 นางสาวศรีสุดา  คล้ายพันธ์  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  00-00-0000 10 10 0 13-07-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
14 524433004 นางสาวจุไรรัตน์  จือเหลียง  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  00-00-0000 10 10 0 13-07-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
15 544434004 นางสาวทศพร  อินทอง  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  00-00-0000 10 0 10 13-07-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
16 544418039 นางสาวสุภามาศ  มัณฑนศิลป์  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  00-00-0000 10 0 10 16-09-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
17 534102016 นางสาวทัตพิชา  ธรรมทัตโต  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  00-00-0000 10 10 0 08-09-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
18 534418123 นางสาววิไลพร  สวัสดี  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  00-00-0000 10 10 0 13-06-2555 กิตติภพ รักษาราษฎร์
19 544434226 นางสาวเจนจิรา  ผ่องเผือก  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  00-00-0000 10 0 10 13-07-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
20 544102163 นางสาวจรัญญา  จำปาหอม  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  00-00-0000 10 0 10 06-09-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
21 524435047 นายสันติสุข  ผาดศรี  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  00-00-0000 10 10 0 31-10-2555 กิตติภพ รักษาราษฎร์
22 544305002 นางสาวกฤษณา  เทกอง  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  00-00-0000 10 0 10 08-09-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
23 534815024 นางสาวสิริมา  ทองมี  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  00-00-0000 10 10 0 13-07-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
24 524418028 นางสาวอุษณีย์  สมใจรักษ์  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  00-00-0000 10 10 0 13-07-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
25 534434138 นางสาวศศิไล  หลี้ฮกเส็ง  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  00-00-0000 10 10 0 20-09-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
26 544418210 นางสาวนุชรี  ปรุโปร่ง  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  00-00-0000 10 10 0 13-07-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
27 544815028 นายกลินท์  อยู่ญาติมาก  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  00-00-0000 10 0 10 22-07-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
28 524815004 นางสาวจันทร์จิรา  ศรีเที่ยง  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  00-00-0000 10 10 0 31-10-2555 กิตติภพ รักษาราษฎร์
29 544666106 นายธนรัตน์  เหมือนสีธง  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  00-00-0000 10 10 0 22-09-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
30 544815067 นางสาววนิดา  พรายมี  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  00-00-0000 10 0 10 16-09-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

Records 1 to 30 of 7385

รายงานความประพฤติแยกตามประเภทความผิด
ความผิด จำนวนครั้ง
แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ 3802
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย) 1840
แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า) 800
แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม) 537
ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 253
ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับหอพัก 77
ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1 60
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส) 41
เสพสิ่งมึนเมา และสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ 28
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 1 27
5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ (ปลอมลายเซ็นพจนก41) 23
ก่อการทะเลาวิวาท 22
ข้อ5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ) 17
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ 17
ข้อ 5.1.5 15
ข้อ 5.2.14 11
ข้อ 5.2.13 10
แต่งกายผิดระเบียบ (เสื้อ) 10
ฝ่าฝืนกฎระเบียบหอพัก(คนนอก) 9
5.1.3 ขาดจิตสำนึกฯ (ดุลพินิจ) 7
ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง 7
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 2 5
เสพสิ่งมึนเมาหรือสารเสพติด 4
5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ)20 4
5.1.4 ก่อการทะเลาะวิวาทด้วยวาจา/พฤติกรรม 4
5.2.4 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 4
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กยศ) 3
สร้างความเสื่อมเสียแก่ตนเอง(Post Social) 3
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก20) 2
5.2.12 ทุจริตในการสอบวัดผล 2
5.1.5 กล่าวคำหยาบแสดงมารยาทไม่เหมาะสม 2
5.2.12. 2
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก30) 2
5.1.2+5.1.4 1
5.1.1 ฝ่าผืนระเบียบ ข้อบังคับ (กก20) 1
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1
ฝ่าผืนประกาศฯระเบียบฯ(ไม่เข้ากิจกรรม) 1

 

รายงานความประพฤติแยกตามคณะวิชา
คณะวิชา จำนวนครั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3778
คณะวิทยาการจัดการ 1807
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 373
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 325
คณะครุศาสตร์ 325
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 304
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 256
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 212
กองพัฒนานักศึกษา 5

 

รายงานความประพฤติแยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา จำนวนครั้ง
22-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) 569
18-การจัดการทั่วไป 549
23-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ) 497
2-ภาษาอังกฤษ 425
1-ภาษาไทย 425
15-นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 372
10-สังคมศึกษา 300
31-การบัญชี 280
34-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 241
86-การศึกษาปฐมวัย 215
75-ภาษาอังกฤษธุรกิจ 215
5-การพัฒนาชุมชน 213
35-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 196
17-ศิลปะและการออกแบบ 162
27-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 155
12-นิติศาสตร์ 155
24-รัฐประศาสนศาสตร์ 125
43-คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 124
61-สัตวศาสตร์ 104
28-การท่องเที่ยวและการโรงแรม 103
89-พลศึกษา 101
6-นาฏดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง) 98
46-พยาบาลศาสตร์ 93
44-วิทยาการคอมพิวเตอร์ 92
53-เทคโนโลยีไฟฟ้า 91
72-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน 90
80-เกษตรศาสตร์(แขนงเทคโนโลยีการเกษตร) 88
33-การตลาด 88
76-สาธารณสุขศาสตร์ 83
21-ศิลปศึกษา 82
49-ชีววิทยา 81
57-การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 81
66-วิศวกรรมเครื่องกล 67
29-อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 55
42-อาหารและโภชนาการประยุกต์ 46
98-การบริหารธุรกิจ (การจัดการ) 45
74-คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 44
45-เคมี 43
48-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 43
16-ภาษาจีน 42
73-การแพทย์แผนไทย 35
94-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 34
13-สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 31
32-เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 30
56-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 30
59-วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 30
71-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 28
58-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 23
36-การจัดการธุรกิจค้าปลีก 23
77-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ความมั่นคงคอมพิวเตอร์) 20
7-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) 19
8-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล) 19
68-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 18
4-พัฒนาสังคม 17
93-รัฐประศาสนศาสตร์ 17
97-การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 16
83-วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 14
50-คอมพิวเตอร์ (ค.บ.) 13
55-วิศวกรรมพลังงาน 12
92-การบริหารธุรกิจ 10
25-ศิลปกรรมดนตรี 10
37-การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 9
52-สถาปัตยกรรมภายใน 9
95-จิตวิทยาการปรึกษาและสังคมศึกษา 8
51-วิศวกรรมเครื่องกล 8
82-เกษตรศาสตร์(การจัดการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว) 5
54-เทคโนโลยีก่อสร้าง 4
14-นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง) 3
81-เกษตรศาสตร์(เทคโนโลยีการผลิตพืช) 2
84-คณิตศาสตร์ 2
103-เกษตรศาสตร์ 2
91-วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2
41-เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1
99-การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 1
69-บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 1
47-การบูรณาการสารสนเทศอัจฉริยะ 1

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118