Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 14 user
Guest Online : 31 user
IP Address: 3.238.180.174

วันที่ :08-12-2566 10:12:06

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 534435000 หรือ ธงไชย (คลิกด้วย)

รายงานผลการตัดคะแนนความประพฤติ

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

ลำดับ ASCDESC
รหัสนักศึกษา
ASCDESC
นักศึกษา
ASCDESC
ความผิด
ASCDESC
วันที่ทำความผิด
ASCDESC
คะแนนที่ตัด
คะแนน
แก้ความผิด
คงเหลือ
คะแนนความผิด
สถานะความผิด ASCDESC
วันที่บันทึก
ผู้บันทึก
1 574143639 นายพชรพล  จันนาค  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  00-00-0000 10 0 10 20-04-2016 admin
2 584722344 นายวรุต   บุญใหญ่  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  00-00-0000 10 0 10 20-04-2016 admin
3 574418025 นายสมคิด  คงสนิท  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  28-08-2555 10 10 0 28-08-2555 กิตติภพ รักษาราษฎร์
4 574272228 นายมณฑล  ขนเม่น  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  12-09-2556 10 10 0 12-09-2017 admin
5 574272221 นายชนะนนท์  ผดุงมิตร  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  12-09-2556 10 10 0 12-09-2017 admin
6 574232004 นางสาวชรินรัตน์  ภูทองเงิน  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  14-10-2556 10 0 10 14-10-2556 กิตติภพ รักษาราษฎร์
7 574232004 นางสาวชรินรัตน์  ภูทองเงิน  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  14-10-2556 10 0 10 14-10-2556 กิตติภพ รักษาราษฎร์
8 574232004 นางสาวชรินรัตน์  ภูทองเงิน  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  14-10-2556 10 0 10 14-10-2556 กิตติภพ รักษาราษฎร์
9 574436029 นางสาวพรนิภา  ส้มภา  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  14-10-2556 10 10 0 18-01-2017 admin
10 574436029 นางสาวพรนิภา  ส้มภา  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  14-10-2556 10 10 0 03-08-2018 admin
11 584815010 นางสาวธัญญารักษ์   แก้วมณี  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  17-12-2556 10 10 0 08-01-2016 admin
12 574722218 นางสาวภัทรสุดา  ทันสุข  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  17-12-2556 10 10 0 29-07-2016 admin
13 574327118 นางสาวนริศรา  เข็มเงิน  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  17-12-2556 10 0 10 17-12-2556 กิตติภพ รักษาราษฎร์
14 574435015 นางสาวนันธิกา  ศรียัง  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  06-01-2557 10 0 10 06-01-2557 กิตติภพ รักษาราษฎร์
15 574723203 นางสาวจิราพัชร  หอมหวล  แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า)  03-02-2557 10 10 0 29-07-2016 admin
16 584305113 นางสาวสุพัตรา   ลำภู  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  08-04-2557 10 10 0 28-02-2019 admin
17 614722136 นายวันศิริ  กองกิ่ง (โอน)  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  11-04-2557 10 10 0 28-04-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
18 584305202 นางสาวจุฑามาศ   กล้าหาญ  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  24-04-2557 10 10 0 29-10-2018 admin
19 574815145 นายวีรยุทธ  แช่มช้อย  แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า)  01-05-2557 10 10 0 11-02-2017 admin
20 584305110 นางสาวสมาพร   หนูแก้ว  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  06-05-2557 10 10 0 06-05-2557 กิตติภพ รักษาราษฎร์
21 584434023 นางสาวเบญจมาศ   ขาวเนตร  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  06-05-2557 10 10 0 09-11-2015 admin
22 574722214 นางสาวประดิษฐา  นาคแก้ว  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  06-05-2557 10 0 10 06-05-2557 กิตติภพ รักษาราษฎร์
23 584815010 นางสาวธัญญารักษ์   แก้วมณี  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  14-05-2557 10 10 0 26-08-2016 admin
24 574722214 นางสาวประดิษฐา  นาคแก้ว  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  14-05-2557 10 0 10 14-05-2557 กิตติภพ รักษาราษฎร์
25 574722242 นายปัญญาวุฒิ  สิงห์จันทร์  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  20-06-2557 10 0 10 29-06-2557 กิตติภพ รักษาราษฎร์
26 574418208 นางสาวชมภูนุช  เขียวชอุ่ม  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  20-06-2557 10 0 10 29-06-2557 กิตติภพ รักษาราษฎร์
27 584256010 นายสมัตถ์   แสนยอดคำ  แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า)  20-06-2557 10 10 0 09-03-2018 admin
28 574317008 นางสาวน้ำมนต์  กล่อมสกุล  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  02-07-2557 10 10 0 12-02-2019 admin
29 574189505 นางสาวธันยาพร  บุญยืน  แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า)  02-07-2557 10 10 0 26-05-2017 admin
30 574723432 นายตะวัน  ภู่เด่นดวง  แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า)  02-07-2557 10 10 0 31-10-2018 admin

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

Records 1 to 30 of 2887

รายงานความประพฤติแยกตามประเภทความผิด
ความผิด จำนวนครั้ง
แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ 3530
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย) 2091
แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า) 799
แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม) 561
ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 259
ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับหอพัก 110
ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1 68
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส) 45
เสพสิ่งมึนเมา และสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ 34
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 1 26
ก่อการทะเลาวิวาท 24
5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ (ปลอมลายเซ็นพจนก41) 23
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ 17
ฝ่าผืนประกาศฯระเบียบฯ(ไม่เข้ากิจกรรม) 17
ข้อ5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ) 17
แสดงมารยาทที่ไม่เหมาะสมต่อผู้อื่นฯ 16
ข้อ 5.2.14 11
แต่งกายผิดระเบียบ (เสื้อ) 10
ฝ่าฝืนกฎระเบียบหอพัก(คนนอก) 10
ข้อ 5.2.13 10
ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง 8
5.1.3 ขาดจิตสำนึกฯ (ดุลพินิจ) 7
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 2 6
5.1.4 ก่อการทะเลาะวิวาทด้วยวาจา/พฤติกรรม 6
5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ)20 5
เสพสิ่งมึนเมาหรือสารเสพติด 4
5.2.4 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 3
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 3
สร้างความเสื่อมเสียแก่ตนเอง(Post Social) 3
5.1.1 ฝ่าผืนระเบียบ ข้อบังคับ (กก20) 3
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก20) 2
5.2.12 ทุจริตในการสอบวัดผล 2
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กยศ) 2
5.1.5 กล่าวคำหยาบแสดงมารยาทไม่เหมาะสม 2
5.2.12. 2
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก30) 2
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1
5.1.10 ทำลายทรัพย์สินส่วนรวมหรือสมบัติขอ 1
5.1.2+5.1.4 1

 

รายงานความประพฤติแยกตามคณะวิชา
คณะวิชา จำนวนครั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1359
คณะวิทยาการจัดการ 590
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 192
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 177
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 175
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 145
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 126
คณะครุศาสตร์ 118
กองพัฒนานักศึกษา 5

 

รายงานความประพฤติแยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา จำนวนครั้ง
18-การจัดการทั่วไป 177
22-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) 150
23-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ) 144
24-รัฐประศาสนศาสตร์ 135
46-พยาบาลศาสตร์ 117
75-ภาษาอังกฤษธุรกิจ 94
15-นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 83
2-ภาษาอังกฤษ 81
31-การบัญชี 76
12-นิติศาสตร์ 74
10-สังคมศึกษา 70
89-พลศึกษา 68
34-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 66
5-การพัฒนาชุมชน 62
61-สัตวศาสตร์ 60
1-ภาษาไทย 59
27-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 59
86-การศึกษาปฐมวัย 55
57-การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 54
17-ศิลปะและการออกแบบ 54
98-การบริหารธุรกิจ (การจัดการ) 54
21-ศิลปศึกษา 53
29-อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 53
80-เกษตรศาสตร์(แขนงเทคโนโลยีการเกษตร) 49
28-การท่องเที่ยวและการโรงแรม 48
72-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน 45
33-การตลาด 42
76-สาธารณสุขศาสตร์ 41
6-นาฏดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง) 36
43-คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 35
16-ภาษาจีน 34
49-ชีววิทยา 34
73-การแพทย์แผนไทย 34
32-เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 31
74-คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 31
93-รัฐประศาสนศาสตร์ 31
44-วิทยาการคอมพิวเตอร์ 29
42-อาหารและโภชนาการประยุกต์ 28
59-วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 27
66-วิศวกรรมเครื่องกล 27
48-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23
36-การจัดการธุรกิจค้าปลีก 23
35-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21
92-การบริหารธุรกิจ 21
94-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19
50-คอมพิวเตอร์ (ค.บ.) 18
8-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล) 18
68-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 18
45-เคมี 18
63-รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน) 18
97-การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 17
55-วิศวกรรมพลังงาน 16
52-สถาปัตยกรรมภายใน 15
7-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) 15
71-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12
53-เทคโนโลยีไฟฟ้า 12
13-สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 10
58-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 8
40-ดนตรีศึกษา 8
51-วิศวกรรมเครื่องกล 8
26-นาฏศิลป์ศึกษา 8
56-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 7
84-คณิตศาสตร์ 7
60-รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น) 5
37-การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 5
39-การบริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัล) 4
102-อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 4
14-นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง) 3
103-เกษตรศาสตร์ 3
30-การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 3
4-การพัฒนาชุมชนและสังคม 3
101-นวัตกรรมการสื่อสาร 3
20-การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 2
19-คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) 2
91-วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2
100-วิศวกรรมไฟฟ้า 2
99-การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 1
9-นวัตกรรมดิจิทัล (ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม) 1
82-เกษตรศาสตร์(การจัดการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว) 1
3-วิศวกรรมอุตสาหการ 1
77-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ความมั่นคงคอมพิวเตอร์) 1
69-บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 1

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118