Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 1 user
IP Address: 44.201.68.86

วันที่ :02-10-2565 01:10:19

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 534435000 หรือ ธงไชย (คลิกด้วย)

รายงานผลการตัดคะแนนความประพฤติ

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

ลำดับ ASCDESC
รหัสนักศึกษา
ASCDESC
นักศึกษา
ASCDESC
ความผิด
ASCDESC
วันที่ทำความผิด
ASCDESC
คะแนนที่ตัด
คะแนน
แก้ความผิด
คงเหลือ
คะแนนความผิด
สถานะความผิด ASCDESC
วันที่บันทึก
ผู้บันทึก
1 574143639 นายพชรพล  จันนาค  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  00-00-0000 10 0 10 20-04-2016 admin
2 584722344 นายวรุต   บุญใหญ่  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  00-00-0000 10 0 10 20-04-2016 admin
3 574418025 นายสมคิด  คงสนิท  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  28-08-2555 10 10 0 28-08-2555 กิตติภพ รักษาราษฎร์
4 574272228 นายมณฑล  ขนเม่น  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  12-09-2556 10 10 0 12-09-2017 admin
5 574272221 นายชนะนนท์  ผดุงมิตร  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  12-09-2556 10 10 0 12-09-2017 admin
6 574232004 นางสาวชรินรัตน์  ภูทองเงิน  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  14-10-2556 10 0 10 14-10-2556 กิตติภพ รักษาราษฎร์
7 574232004 นางสาวชรินรัตน์  ภูทองเงิน  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  14-10-2556 10 0 10 14-10-2556 กิตติภพ รักษาราษฎร์
8 574232004 นางสาวชรินรัตน์  ภูทองเงิน  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  14-10-2556 10 0 10 14-10-2556 กิตติภพ รักษาราษฎร์
9 574436029 นางสาวพรนิภา  ส้มภา  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  14-10-2556 10 10 0 18-01-2017 admin
10 574436029 นางสาวพรนิภา  ส้มภา  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  14-10-2556 10 10 0 03-08-2018 admin
11 584815010 นางสาวธัญญารักษ์   แก้วมณี  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  17-12-2556 10 10 0 08-01-2016 admin
12 574722218 นางสาวภัทรสุดา  ทันสุข  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  17-12-2556 10 10 0 29-07-2016 admin
13 574327118 นางสาวนริศรา  เข็มเงิน  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  17-12-2556 10 0 10 17-12-2556 กิตติภพ รักษาราษฎร์
14 574435015 นางสาวนันธิกา  ศรียัง  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  06-01-2557 10 0 10 06-01-2557 กิตติภพ รักษาราษฎร์
15 574723203 นางสาวจิราพัชร  หอมหวล  แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า)  03-02-2557 10 10 0 29-07-2016 admin
16 584305113 นางสาวสุพัตรา   ลำภู  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  08-04-2557 10 10 0 28-02-2019 admin
17 614722136 นายวันศิริ  กองกิ่ง (โอน)  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  11-04-2557 10 10 0 28-04-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
18 584305202 นางสาวจุฑามาศ   กล้าหาญ  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  24-04-2557 10 10 0 29-10-2018 admin
19 574815145 นายวีรยุทธ  แช่มช้อย  แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า)  01-05-2557 10 10 0 11-02-2017 admin
20 584305110 นางสาวสมาพร   หนูแก้ว  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  06-05-2557 10 10 0 06-05-2557 กิตติภพ รักษาราษฎร์
21 584434023 นางสาวเบญจมาศ   ขาวเนตร  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  06-05-2557 10 10 0 09-11-2015 admin
22 574722214 นางสาวประดิษฐา  นาคแก้ว  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  06-05-2557 10 0 10 06-05-2557 กิตติภพ รักษาราษฎร์
23 584815010 นางสาวธัญญารักษ์   แก้วมณี  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  14-05-2557 10 10 0 26-08-2016 admin
24 574722214 นางสาวประดิษฐา  นาคแก้ว  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  14-05-2557 10 0 10 14-05-2557 กิตติภพ รักษาราษฎร์
25 574722242 นายปัญญาวุฒิ  สิงห์จันทร์  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  20-06-2557 10 0 10 29-06-2557 กิตติภพ รักษาราษฎร์
26 574418208 นางสาวชมภูนุช  เขียวชอุ่ม  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  20-06-2557 10 0 10 29-06-2557 กิตติภพ รักษาราษฎร์
27 584256010 นายสมัตถ์   แสนยอดคำ  แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า)  20-06-2557 10 10 0 09-03-2018 admin
28 574317008 นางสาวน้ำมนต์  กล่อมสกุล  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  02-07-2557 10 10 0 12-02-2019 admin
29 574189505 นางสาวธันยาพร  บุญยืน  แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า)  02-07-2557 10 10 0 26-05-2017 admin
30 574723432 นายตะวัน  ภู่เด่นดวง  แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า)  02-07-2557 10 10 0 31-10-2018 admin

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

Records 1 to 30 of 2847

รายงานความประพฤติแยกตามประเภทความผิด
ความผิด จำนวนครั้ง
แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ 3530
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย) 2097
แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า) 793
แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม) 538
ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 259
ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับหอพัก 113
ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1 70
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส) 45
เสพสิ่งมึนเมา และสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ 28
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 1 24
5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ (ปลอมลายเซ็นพจนก41) 23
ก่อการทะเลาวิวาท 21
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ 17
ฝ่าผืนประกาศฯระเบียบฯ(ไม่เข้ากิจกรรม) 17
ข้อ5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ) 17
ข้อ 5.1.5 15
ข้อ 5.2.14 11
แต่งกายผิดระเบียบ (เสื้อ) 10
ฝ่าฝืนกฎระเบียบหอพัก(คนนอก) 10
ข้อ 5.2.13 9
5.1.3 ขาดจิตสำนึกฯ (ดุลพินิจ) 7
ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง 7
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 2 5
5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ)20 4
5.1.4 ก่อการทะเลาะวิวาทด้วยวาจา/พฤติกรรม 4
เสพสิ่งมึนเมาหรือสารเสพติด 4
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กยศ) 3
5.2.4 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 3
สร้างความเสื่อมเสียแก่ตนเอง(Post Social) 3
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก20) 2
5.2.12 ทุจริตในการสอบวัดผล 2
5.1.5 กล่าวคำหยาบแสดงมารยาทไม่เหมาะสม 2
5.2.12. 2
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก30) 2
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1
5.1.2+5.1.4 1
5.1.1 ฝ่าผืนระเบียบ ข้อบังคับ (กก20) 1

 

รายงานความประพฤติแยกตามคณะวิชา
คณะวิชา จำนวนครั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1341
คณะวิทยาการจัดการ 578
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 190
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 176
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 173
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 142
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 125
คณะครุศาสตร์ 117
กองพัฒนานักศึกษา 5

 

รายงานความประพฤติแยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา จำนวนครั้ง
18-การจัดการทั่วไป 177
22-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) 148
23-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ) 144
24-รัฐประศาสนศาสตร์ 128
46-พยาบาลศาสตร์ 117
75-ภาษาอังกฤษธุรกิจ 92
2-ภาษาอังกฤษ 83
15-นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 82
31-การบัญชี 76
12-นิติศาสตร์ 72
89-พลศึกษา 67
10-สังคมศึกษา 66
34-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 64
61-สัตวศาสตร์ 61
5-การพัฒนาชุมชน 60
1-ภาษาไทย 59
27-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 59
17-ศิลปะและการออกแบบ 58
86-การศึกษาปฐมวัย 55
21-ศิลปศึกษา 54
29-อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 54
57-การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 53
98-การบริหารธุรกิจ (การจัดการ) 50
28-การท่องเที่ยวและการโรงแรม 49
80-เกษตรศาสตร์(แขนงเทคโนโลยีการเกษตร) 48
72-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน 45
33-การตลาด 42
76-สาธารณสุขศาสตร์ 39
6-นาฏดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง) 37
43-คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 35
16-ภาษาจีน 34
49-ชีววิทยา 34
73-การแพทย์แผนไทย 34
32-เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 32
74-คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 30
44-วิทยาการคอมพิวเตอร์ 29
42-อาหารและโภชนาการประยุกต์ 27
66-วิศวกรรมเครื่องกล 27
93-รัฐประศาสนศาสตร์ 24
59-วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 24
36-การจัดการธุรกิจค้าปลีก 23
48-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22
35-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21
92-การบริหารธุรกิจ 21
94-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19
50-คอมพิวเตอร์ (ค.บ.) 18
8-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล) 18
68-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 18
63-รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน) 18
45-เคมี 17
97-การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 17
55-วิศวกรรมพลังงาน 16
52-สถาปัตยกรรมภายใน 15
7-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) 15
71-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12
53-เทคโนโลยีไฟฟ้า 12
13-สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 10
58-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 8
26-นาฏศิลป์ศึกษา 8
51-วิศวกรรมเครื่องกล 8
56-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 7
84-คณิตศาสตร์ 7
40-ดนตรีศึกษา 6
37-การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 5
60-รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น) 5
102-อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 4
14-นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง) 3
101-นวัตกรรมการสื่อสาร 3
103-เกษตรศาสตร์ 3
4-การพัฒนาชุมชนและสังคม 3
91-วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3
19-คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) 2
39-การบริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัล) 2
30-การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 2
100-วิศวกรรมไฟฟ้า 2
99-การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 1
9-นวัตกรรมดิจิทัล (ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม) 1
69-บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 1
82-เกษตรศาสตร์(การจัดการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว) 1
77-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ความมั่นคงคอมพิวเตอร์) 1

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118