Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 5 user
Guest Online : 27 user
IP Address: 3.238.180.174

วันที่ :08-12-2566 09:12:30

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 534435000 หรือ ธงไชย (คลิกด้วย)

รายงานผลการตัดคะแนนความประพฤติ

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

ลำดับ ASCDESC
รหัสนักศึกษา
ASCDESC
นักศึกษา
ASCDESC
ความผิด
ASCDESC
วันที่ทำความผิด
ASCDESC
คะแนนที่ตัด
คะแนน
แก้ความผิด
คงเหลือ
คะแนนความผิด
สถานะความผิด ASCDESC
วันที่บันทึก
ผู้บันทึก
1 574N46136 นางสาวช่อทิพย์  สุวรรณรอด  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  22-05-2558 10 10 0 05-10-2015 admin
2 574N46124 นางสาววรรณภา  นามพรม  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  13-03-2558 10 10 0 05-10-2015 admin
3 574N46135 นางสาวสุดธิดา  พิมพ์พันธ์  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  19-03-2558 10 10 0 05-10-2015 admin
4 574N46214 นางสาวนิติพร  ทินวงษ์สวย  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  19-03-2558 10 10 0 05-10-2015 admin
5 574N46205 นางสาวชมพู  เหมือนหอม  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  19-03-2558 10 10 0 05-10-2015 admin
6 574N46136 นางสาวช่อทิพย์  สุวรรณรอด  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  19-03-2558 10 10 0 05-10-2015 กิตติภพ รักษาราษฎร์
7 574N46125 นางสาวศิริพร  ชาเสน  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  19-03-2558 10 10 0 05-10-2015 admin
8 574N46104 นางสาวจงกลนี  ภาคแก้ว  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  19-03-2558 10 10 0 05-10-2015 admin
9 574N46212 นางสาวนวรัตน์  จันทร์ช่วง  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  03-04-2558 10 10 0 05-10-2015 admin
10 574N46138 นางสาวอลิสา  ศรีสร้างคอม  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  19-03-2558 10 10 0 05-10-2015 admin
11 574N46223 นางสาวลดาวรรณ์  เกิดทรัพย์  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  19-03-2558 10 10 0 05-10-2015 admin
12 574N46220 นางสาวพิมพา  ไชยวงค์ษา  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  19-03-2558 10 30 -20 05-10-2015 admin
13 574N46229 นางสาวแสงนภา  ทองลอย  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  13-03-2558 10 10 0 05-10-2015 admin
14 574N46209 นางสาวทัศนีย์  สืบเนือง  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  19-03-2558 10 10 0 05-10-2015 admin
15 574375055 นางสาวสิริวรรณ  ใหม่สุวรรณ  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  23-04-2558 10 10 0 07-10-2015 admin
16 574328092 นายนนทวัฒน์  ทับพึ่ง  แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า)  08-10-2558 10 0 10 13-10-2015 admin
17 584434056 นางสาวสายธาร   แซ่กอ  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  09-10-2558 10 0 10 13-10-2015 admin
18 584031229 นางสาวสุธาสินี   เจริญพงษ์  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  09-10-2558 10 0 10 13-10-2015 admin
19 574434108 นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีเมือง  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  09-10-2558 10 0 10 13-10-2015 admin
20 584031219 นางสาวพิณทิพย์   ผลประโยชน์  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  09-10-2558 10 0 10 13-10-2015 admin
21 574723222 นางสาวสุทธิชา  สวนสวรรค์  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  08-10-2558 10 0 10 13-10-2015 admin
22 584418222 นางสาวภัทรพร   หอมหวาน  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  08-10-2558 10 0 10 13-10-2015 admin
23 574189517 นายกฤษณะ  ทองคล้าย  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  05-10-2558 10 0 10 19-10-2015 admin
24 584189541 นายสายชล   ศรีแก้ว  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  06-10-2558 10 0 10 19-10-2015 admin
25 574276212 นางสาวญาติกา  รวยทอง  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  07-10-2558 10 0 10 19-10-2015 admin
26 574722434 นายชิตณรงค์  วาดวงษ์  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  07-10-2558 10 0 10 19-10-2015 admin
27 584305214 นางสาวสุวรีย์   ขันธ์แก้ว  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  07-10-2558 10 0 10 19-10-2015 admin
28 584253023 นายพงศภัค   เย็นอุดม  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  07-10-2558 10 0 10 19-10-2015 admin
29 574722447 นายรัชพล  ธัญกุลโกวิท  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  09-10-2558 10 0 10 19-10-2015 admin
30 584723214 นางสาวปณัฐา   ฤทธิ์เลิศ  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  09-10-2558 10 0 10 19-10-2015 admin

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

Records 1 to 30 of 2887

รายงานความประพฤติแยกตามประเภทความผิด
ความผิด จำนวนครั้ง
แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ 3530
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย) 2091
แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า) 799
แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม) 561
ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 259
ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับหอพัก 110
ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1 68
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส) 45
เสพสิ่งมึนเมา และสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ 34
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 1 26
ก่อการทะเลาวิวาท 24
5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ (ปลอมลายเซ็นพจนก41) 23
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ 17
ฝ่าผืนประกาศฯระเบียบฯ(ไม่เข้ากิจกรรม) 17
ข้อ5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ) 17
แสดงมารยาทที่ไม่เหมาะสมต่อผู้อื่นฯ 16
ข้อ 5.2.14 11
แต่งกายผิดระเบียบ (เสื้อ) 10
ฝ่าฝืนกฎระเบียบหอพัก(คนนอก) 10
ข้อ 5.2.13 10
ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง 8
5.1.3 ขาดจิตสำนึกฯ (ดุลพินิจ) 7
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 2 6
5.1.4 ก่อการทะเลาะวิวาทด้วยวาจา/พฤติกรรม 6
5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ)20 5
เสพสิ่งมึนเมาหรือสารเสพติด 4
5.2.4 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 3
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 3
สร้างความเสื่อมเสียแก่ตนเอง(Post Social) 3
5.1.1 ฝ่าผืนระเบียบ ข้อบังคับ (กก20) 3
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก20) 2
5.2.12 ทุจริตในการสอบวัดผล 2
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กยศ) 2
5.1.5 กล่าวคำหยาบแสดงมารยาทไม่เหมาะสม 2
5.2.12. 2
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก30) 2
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1
5.1.10 ทำลายทรัพย์สินส่วนรวมหรือสมบัติขอ 1
5.1.2+5.1.4 1

 

รายงานความประพฤติแยกตามคณะวิชา
คณะวิชา จำนวนครั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1359
คณะวิทยาการจัดการ 590
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 192
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 177
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 175
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 145
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 126
คณะครุศาสตร์ 118
กองพัฒนานักศึกษา 5

 

รายงานความประพฤติแยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา จำนวนครั้ง
18-การจัดการทั่วไป 177
22-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) 150
23-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ) 144
24-รัฐประศาสนศาสตร์ 135
46-พยาบาลศาสตร์ 117
75-ภาษาอังกฤษธุรกิจ 94
15-นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 83
2-ภาษาอังกฤษ 81
31-การบัญชี 76
12-นิติศาสตร์ 74
10-สังคมศึกษา 70
89-พลศึกษา 68
34-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 66
5-การพัฒนาชุมชน 62
61-สัตวศาสตร์ 60
1-ภาษาไทย 59
27-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 59
86-การศึกษาปฐมวัย 55
57-การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 54
17-ศิลปะและการออกแบบ 54
98-การบริหารธุรกิจ (การจัดการ) 54
21-ศิลปศึกษา 53
29-อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 53
80-เกษตรศาสตร์(แขนงเทคโนโลยีการเกษตร) 49
28-การท่องเที่ยวและการโรงแรม 48
72-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน 45
33-การตลาด 42
76-สาธารณสุขศาสตร์ 41
6-นาฏดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง) 36
43-คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 35
16-ภาษาจีน 34
49-ชีววิทยา 34
73-การแพทย์แผนไทย 34
32-เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 31
74-คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 31
93-รัฐประศาสนศาสตร์ 31
44-วิทยาการคอมพิวเตอร์ 29
42-อาหารและโภชนาการประยุกต์ 28
59-วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 27
66-วิศวกรรมเครื่องกล 27
48-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23
36-การจัดการธุรกิจค้าปลีก 23
35-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21
92-การบริหารธุรกิจ 21
94-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19
50-คอมพิวเตอร์ (ค.บ.) 18
8-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล) 18
68-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 18
45-เคมี 18
63-รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน) 18
97-การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 17
55-วิศวกรรมพลังงาน 16
52-สถาปัตยกรรมภายใน 15
7-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) 15
71-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12
53-เทคโนโลยีไฟฟ้า 12
13-สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 10
58-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 8
40-ดนตรีศึกษา 8
51-วิศวกรรมเครื่องกล 8
26-นาฏศิลป์ศึกษา 8
56-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 7
84-คณิตศาสตร์ 7
60-รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น) 5
37-การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 5
39-การบริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัล) 4
102-อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 4
14-นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง) 3
103-เกษตรศาสตร์ 3
30-การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 3
4-การพัฒนาชุมชนและสังคม 3
101-นวัตกรรมการสื่อสาร 3
20-การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 2
19-คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) 2
91-วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2
100-วิศวกรรมไฟฟ้า 2
99-การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 1
9-นวัตกรรมดิจิทัล (ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม) 1
82-เกษตรศาสตร์(การจัดการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว) 1
3-วิศวกรรมอุตสาหการ 1
77-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ความมั่นคงคอมพิวเตอร์) 1
69-บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 1

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118