Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 44.201.68.86

วันที่ :02-10-2565 12:10:48

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 534435000 หรือ ธงไชย (คลิกด้วย)

รายงานผลการตัดคะแนนความประพฤติ

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

ลำดับ ASCDESC
รหัสนักศึกษา
ASCDESC
นักศึกษา
ASCDESC
ความผิด
ASCDESC
วันที่ทำความผิด
ASCDESC
คะแนนที่ตัด
คะแนน
แก้ความผิด
คงเหลือ
คะแนนความผิด
สถานะความผิด ASCDESC
วันที่บันทึก
ผู้บันทึก
1 574031003 นางสาวจุฑามาส  รัตนิพล  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  01-10-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
2 584031343 นางสาวอารีย์   หมื่นสุข  แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า)  01-10-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
3 574375071 นายภาณุพงษ์  แอบุตร  แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า)  01-10-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
4 574722342 นายพีรวิชญ์  รัตนบริหาร  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  21-09-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
5 584815012 นางสาวธันยพร   แซ่คู  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  22-09-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
6 584108522 นายวัศพล   สุพลจิตต์  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  22-09-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
7 584723105 นางสาวจีรนันท์   พึ่งน้อย  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  23-09-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
8 584655006 นางสาวสโรชา   สินอยู่  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  23-09-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
9 584723320 นางสาวอุมา   จันทร์แจ่ม  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  23-09-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
10 584512124 นายธีรเสฏฐ์   ศรีสุวรรณ์  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  24-09-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
11 584418136 นางสาวสุดารัตน์   แจ่มจำรัส  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  24-09-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
12 584257032 นายสิทธิศักดิ์   ทองศรี  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  28-09-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
13 584186502 นางสาวขวัญชนก   พงศ์ศุภะมงคล  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  28-09-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
14 574031207 นางสาวจีระภา  หอมสนิท  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  29-09-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
15 574433046 นายเดชณรงค์  สะอาดเอี่ยม  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  29-09-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
16 574107503 นางสาวนัฏฐา  มุ่งดี  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  29-09-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
17 574722142 นายปรินทร  บริหารพานิช  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  29-09-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
18 574328031 นางสาวนภัสสร  สนสนิท  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  02-10-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
19 574257057 นายพัทธดนณ์  ถวิลหวล  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  09-09-2558 10 0 10 01-10-2558 admin
20 584418163 นายสิทธิชัย   ไทยท่วม  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  10-09-2558 10 0 10 01-10-2558 admin
21 584261055 นายศักรินทร์   กล่ำทอง  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  09-09-2558 10 0 10 01-10-2558 admin
22 584257026 นายภูวิช   เกษมปัญจกุล  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  10-09-2558 10 0 10 01-10-2558 admin
23 584722426 นางสาวอรอุมา   แดงเกตุ  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  11-09-2558 10 0 10 01-10-2558 admin
24 584257015 นายกฤษณะ   มงคล  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  14-09-2558 10 0 10 01-10-2558 admin
25 574274032 นายอัครชัย  เรืองศิลป์  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  15-09-2558 10 0 10 01-10-2558 admin
26 574433030 นางสาวสกุลกาญจน์  บาตรงูเหลือม  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  15-09-2558 10 0 10 01-10-2558 admin
27 584317010 นางสาวสุวิมล   สังโฆ  แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า)  01-10-2558 10 0 10 01-10-2558 admin
28 574031111 นางสาวชนันพร  บุญทิศาล  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  01-10-2558 10 0 10 01-10-2558 admin
29 584317022 นายสรศักดิ์   ปานเถื่อน  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  01-10-2558 10 0 10 01-10-2558 admin
30 584375239 นายดลชิต   นวลตา  แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า)  01-10-2558 10 0 10 01-10-2558 admin

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

Records 1 to 30 of 2847

รายงานความประพฤติแยกตามประเภทความผิด
ความผิด จำนวนครั้ง
แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ 3530
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย) 2097
แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า) 793
แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม) 538
ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 259
ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับหอพัก 113
ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1 70
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส) 45
เสพสิ่งมึนเมา และสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ 28
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 1 24
5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ (ปลอมลายเซ็นพจนก41) 23
ก่อการทะเลาวิวาท 21
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ 17
ฝ่าผืนประกาศฯระเบียบฯ(ไม่เข้ากิจกรรม) 17
ข้อ5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ) 17
ข้อ 5.1.5 15
ข้อ 5.2.14 11
แต่งกายผิดระเบียบ (เสื้อ) 10
ฝ่าฝืนกฎระเบียบหอพัก(คนนอก) 10
ข้อ 5.2.13 9
5.1.3 ขาดจิตสำนึกฯ (ดุลพินิจ) 7
ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง 7
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 2 5
5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ)20 4
5.1.4 ก่อการทะเลาะวิวาทด้วยวาจา/พฤติกรรม 4
เสพสิ่งมึนเมาหรือสารเสพติด 4
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กยศ) 3
5.2.4 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 3
สร้างความเสื่อมเสียแก่ตนเอง(Post Social) 3
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก20) 2
5.2.12 ทุจริตในการสอบวัดผล 2
5.1.5 กล่าวคำหยาบแสดงมารยาทไม่เหมาะสม 2
5.2.12. 2
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก30) 2
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1
5.1.2+5.1.4 1
5.1.1 ฝ่าผืนระเบียบ ข้อบังคับ (กก20) 1

 

รายงานความประพฤติแยกตามคณะวิชา
คณะวิชา จำนวนครั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1341
คณะวิทยาการจัดการ 578
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 190
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 176
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 173
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 142
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 125
คณะครุศาสตร์ 117
กองพัฒนานักศึกษา 5

 

รายงานความประพฤติแยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา จำนวนครั้ง
18-การจัดการทั่วไป 177
22-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) 148
23-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ) 144
24-รัฐประศาสนศาสตร์ 128
46-พยาบาลศาสตร์ 117
75-ภาษาอังกฤษธุรกิจ 92
2-ภาษาอังกฤษ 83
15-นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 82
31-การบัญชี 76
12-นิติศาสตร์ 72
89-พลศึกษา 67
10-สังคมศึกษา 66
34-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 64
61-สัตวศาสตร์ 61
5-การพัฒนาชุมชน 60
1-ภาษาไทย 59
27-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 59
17-ศิลปะและการออกแบบ 58
86-การศึกษาปฐมวัย 55
21-ศิลปศึกษา 54
29-อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 54
57-การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 53
98-การบริหารธุรกิจ (การจัดการ) 50
28-การท่องเที่ยวและการโรงแรม 49
80-เกษตรศาสตร์(แขนงเทคโนโลยีการเกษตร) 48
72-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน 45
33-การตลาด 42
76-สาธารณสุขศาสตร์ 39
6-นาฏดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง) 37
43-คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 35
16-ภาษาจีน 34
49-ชีววิทยา 34
73-การแพทย์แผนไทย 34
32-เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 32
74-คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 30
44-วิทยาการคอมพิวเตอร์ 29
42-อาหารและโภชนาการประยุกต์ 27
66-วิศวกรรมเครื่องกล 27
93-รัฐประศาสนศาสตร์ 24
59-วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 24
36-การจัดการธุรกิจค้าปลีก 23
48-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22
35-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21
92-การบริหารธุรกิจ 21
94-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19
50-คอมพิวเตอร์ (ค.บ.) 18
8-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล) 18
68-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 18
63-รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน) 18
45-เคมี 17
97-การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 17
55-วิศวกรรมพลังงาน 16
52-สถาปัตยกรรมภายใน 15
7-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) 15
71-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12
53-เทคโนโลยีไฟฟ้า 12
13-สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 10
58-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 8
26-นาฏศิลป์ศึกษา 8
51-วิศวกรรมเครื่องกล 8
56-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 7
84-คณิตศาสตร์ 7
40-ดนตรีศึกษา 6
37-การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 5
60-รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น) 5
102-อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 4
14-นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง) 3
101-นวัตกรรมการสื่อสาร 3
103-เกษตรศาสตร์ 3
4-การพัฒนาชุมชนและสังคม 3
91-วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3
19-คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) 2
39-การบริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัล) 2
30-การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 2
100-วิศวกรรมไฟฟ้า 2
99-การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 1
9-นวัตกรรมดิจิทัล (ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม) 1
69-บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 1
82-เกษตรศาสตร์(การจัดการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว) 1
77-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ความมั่นคงคอมพิวเตอร์) 1

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118