Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 5 user
IP Address: 54.161.24.9

วันที่ :17-01-2565 07:01:48

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 534435000 หรือ ธงไชย (คลิกด้วย)

รายงานผลการตัดคะแนนความประพฤติ

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

ลำดับ ASCDESC
รหัสนักศึกษา
ASCDESC
นักศึกษา
ASCDESC
ความผิด
ASCDESC
วันที่ทำความผิด
ASCDESC
คะแนนที่ตัด
คะแนน
แก้ความผิด
คงเหลือ
คะแนนความผิด
สถานะความผิด ASCDESC
วันที่บันทึก
ผู้บันทึก
1 544305048 นายวรุฒ  ดอกนางแย้ม  แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า)  01-12-2554 10 10 0 08-12-2558 admin
2 574433046 นายเดชณรงค์  สะอาดเอี่ยม  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  29-09-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
3 564418115 นางสาวฐิติมา  รังษีโกศัย  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  01-10-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
4 544102134 นางสาวภัทรพร  นามเดช  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  24-09-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
5 574722142 นายปรินทร  บริหารพานิช  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  29-09-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
6 584815012 นางสาวธันยพร   แซ่คู  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  22-09-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
7 564317044 นายพิชัย  สุกาวงศ์  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  24-09-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
8 544102062 นางสาวจีรพร  สุขเกษม  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  22-09-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
9 584512124 นายธีรเสฏฐ์   ศรีสุวรรณ์  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  24-09-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
10 534110001 นางสาวกมลรัตน์  พูลน้อย  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  24-09-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
11 584723320 นางสาวอุมา   จันทร์แจ่ม  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  23-09-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
12 574328031 นางสาวนภัสสร  สนสนิท  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  02-10-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
13 544305040 นายทศพล  เอมสัมฤทธิ์  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  22-09-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
14 584655006 นางสาวสโรชา   สินอยู่  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  23-09-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
15 574107503 นางสาวนัฏฐา  มุ่งดี  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  29-09-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
16 584257032 นายสิทธิศักดิ์   ทองศรี  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  28-09-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
17 564435114 นางสาวรวิสรา  เล้าโลมวงศ์  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  01-10-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
18 584186502 นางสาวขวัญชนก   พงศ์ศุภะมงคล  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  28-09-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
19 574031207 นางสาวจีระภา  หอมสนิท  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  29-09-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
20 584031343 นางสาวอารีย์   หมื่นสุข  แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า)  01-10-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
21 574031003 นางสาวจุฑามาส  รัตนิพล  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  01-10-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
22 554815203 นางสาวกิติยา  มีสิน  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  29-09-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
23 574375071 นายภาณุพงษ์  แอบุตร  แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า)  01-10-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
24 574722342 นายพีรวิชญ์  รัตนบริหาร  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  21-09-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
25 584723105 นางสาวจีรนันท์   พึ่งน้อย  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  23-09-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
26 584108522 นายวัศพล   สุพลจิตต์  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  22-09-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
27 584418136 นางสาวสุดารัตน์   แจ่มจำรัส  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  24-09-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
28 584317010 นางสาวสุวิมล   สังโฆ  แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า)  01-10-2558 10 0 10 01-10-2558 admin
29 574375009 นางสาวเกษรา  จันทร์ฉวี  แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า)  01-10-2558 10 0 10 01-10-2558 admin
30 584418163 นายสิทธิชัย   ไทยท่วม  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  10-09-2558 10 0 10 01-10-2558 admin

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

Records 1 to 30 of 7385

รายงานความประพฤติแยกตามประเภทความผิด
ความผิด จำนวนครั้ง
แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ 3802
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย) 1840
แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า) 800
แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม) 537
ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 253
ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับหอพัก 77
ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1 60
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส) 41
เสพสิ่งมึนเมา และสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ 28
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 1 27
5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ (ปลอมลายเซ็นพจนก41) 23
ก่อการทะเลาวิวาท 22
ข้อ5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ) 17
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ 17
ข้อ 5.1.5 15
ข้อ 5.2.14 11
ข้อ 5.2.13 10
แต่งกายผิดระเบียบ (เสื้อ) 10
ฝ่าฝืนกฎระเบียบหอพัก(คนนอก) 9
5.1.3 ขาดจิตสำนึกฯ (ดุลพินิจ) 7
ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง 7
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 2 5
เสพสิ่งมึนเมาหรือสารเสพติด 4
5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ)20 4
5.1.4 ก่อการทะเลาะวิวาทด้วยวาจา/พฤติกรรม 4
5.2.4 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 4
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กยศ) 3
สร้างความเสื่อมเสียแก่ตนเอง(Post Social) 3
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก20) 2
5.2.12 ทุจริตในการสอบวัดผล 2
5.1.5 กล่าวคำหยาบแสดงมารยาทไม่เหมาะสม 2
5.2.12. 2
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก30) 2
5.1.2+5.1.4 1
5.1.1 ฝ่าผืนระเบียบ ข้อบังคับ (กก20) 1
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1
ฝ่าผืนประกาศฯระเบียบฯ(ไม่เข้ากิจกรรม) 1

 

รายงานความประพฤติแยกตามคณะวิชา
คณะวิชา จำนวนครั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3778
คณะวิทยาการจัดการ 1807
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 373
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 325
คณะครุศาสตร์ 325
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 304
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 256
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 212
กองพัฒนานักศึกษา 5

 

รายงานความประพฤติแยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา จำนวนครั้ง
22-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) 569
18-การจัดการทั่วไป 549
23-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ) 497
2-ภาษาอังกฤษ 425
1-ภาษาไทย 425
15-นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 372
10-สังคมศึกษา 300
31-การบัญชี 280
34-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 241
86-การศึกษาปฐมวัย 215
75-ภาษาอังกฤษธุรกิจ 215
5-การพัฒนาชุมชน 213
35-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 196
17-ศิลปะและการออกแบบ 162
27-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 155
12-นิติศาสตร์ 155
24-รัฐประศาสนศาสตร์ 125
43-คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 124
61-สัตวศาสตร์ 104
28-การท่องเที่ยวและการโรงแรม 103
89-พลศึกษา 101
6-นาฏดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง) 98
46-พยาบาลศาสตร์ 93
44-วิทยาการคอมพิวเตอร์ 92
53-เทคโนโลยีไฟฟ้า 91
72-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน 90
80-เกษตรศาสตร์(แขนงเทคโนโลยีการเกษตร) 88
33-การตลาด 88
76-สาธารณสุขศาสตร์ 83
21-ศิลปศึกษา 82
49-ชีววิทยา 81
57-การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 81
66-วิศวกรรมเครื่องกล 67
29-อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 55
42-อาหารและโภชนาการประยุกต์ 46
98-การบริหารธุรกิจ (การจัดการ) 45
74-คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 44
45-เคมี 43
48-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 43
16-ภาษาจีน 42
73-การแพทย์แผนไทย 35
94-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 34
13-สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 31
32-เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 30
56-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 30
59-วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 30
71-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 28
58-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 23
36-การจัดการธุรกิจค้าปลีก 23
77-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ความมั่นคงคอมพิวเตอร์) 20
7-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) 19
8-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล) 19
68-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 18
4-พัฒนาสังคม 17
93-รัฐประศาสนศาสตร์ 17
97-การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 16
83-วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 14
50-คอมพิวเตอร์ (ค.บ.) 13
55-วิศวกรรมพลังงาน 12
92-การบริหารธุรกิจ 10
25-ศิลปกรรมดนตรี 10
37-การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 9
52-สถาปัตยกรรมภายใน 9
95-จิตวิทยาการปรึกษาและสังคมศึกษา 8
51-วิศวกรรมเครื่องกล 8
82-เกษตรศาสตร์(การจัดการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว) 5
54-เทคโนโลยีก่อสร้าง 4
14-นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง) 3
81-เกษตรศาสตร์(เทคโนโลยีการผลิตพืช) 2
84-คณิตศาสตร์ 2
103-เกษตรศาสตร์ 2
91-วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2
41-เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1
99-การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 1
69-บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 1
47-การบูรณาการสารสนเทศอัจฉริยะ 1

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118