Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 54.161.24.9

วันที่ :17-01-2565 08:01:26

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 534435000 หรือ ธงไชย (คลิกด้วย)

รายงานผลการตัดคะแนนความประพฤติ

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

ลำดับ ASCDESC
รหัสนักศึกษา
ASCDESC
นักศึกษา
ASCDESC
ความผิด
ASCDESC
วันที่ทำความผิด
ASCDESC
คะแนนที่ตัด
คะแนน
แก้ความผิด
คงเหลือ
คะแนนความผิด
สถานะความผิด ASCDESC
วันที่บันทึก
ผู้บันทึก
1 524327017 นางสาวภาณุมาส  สุขประเสริฐ  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  27-06-2011 10 10 0 27-06-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
2 554186807 นางสาวจุฑารัตน์  สง่าแก้ว  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  28-08-2555 10 10 0 31-10-2555 กิตติภพ รักษาราษฎร์
3 564106538 นางสาวจิตรา  กลิ่นสน  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  00-00-0000 10 0 10 06-09-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
4 564723210 นางสาวณัฐยา  ฉิมเชื้อ  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  06-05-2557 10 0 10 06-05-2557 กิตติภพ รักษาราษฎร์
5 574418349 นางสาวอโณทัย  เอี่ยมสมัย  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  08-07-2557 10 10 0 11-11-2557 กิตติภพ รักษาราษฎร์
6 584435021 นายกฤษณะ   มีทิพย์  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  24-01-2561 10 10 0 23-04-2019 admin
7 604724215 นางสาวเยาวลักษณ์  ม้าแก้ว   แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  26-09-2561 10 10 0 27-02-2019 admin
8 554435110 นางสาวพัชริดา  พิกุลศรี  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  24-04-2558 10 10 0 14-03-2018 admin
9 564375044 นางสาวรัตนา  อยู่ดี  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  01-05-2557 10 10 0 07-07-2016 admin
10 574313013 นางสาวเมย์ธาวี  ศิลาเวียง  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  22-09-2558 10 10 0 17-03-2016 admin
11 534418079 นายอธิพงษ์  คงคุด  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  01-03-2555 10 10 0 30-07-2556 กิตติภพ รักษาราษฎร์
12 574973056 นางสาวสุกานดา  ราชไชย  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  20-03-2558 10 10 0 02-04-2558 กิตติภพ รักษาราษฎร์
13 524280001 นางสาวน้ำผึ้ง  เติมยศ  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  00-00-0000 10 10 0 31-10-2555 กิตติภพ รักษาราษฎร์
14 534435003 นางสาวกาญจนา  ใหญ่เยี่ยม  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  30-07-2010 10 10 0 30-07-2010 กิตติภพ รักษาราษฎร์
15 594724123 กิตติศักดิ์  ทรัพย์สกุล  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  11-09-2561 10 0 10 19-09-2018 admin
16 534723119 นางสาวเพ็ญจันทร์  จรัลเวชสิทธิ์  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  04-01-2011 10 0 10 03-01-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
17 614724205 นางสาวเกศรา  เกิดรอด  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  04-10-2561 10 10 0 29-10-2018 admin
18 544101133 นางสาวภัทรธีรา  โอฬาริ  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  13-06-2555 10 10 0 13-06-2555 กิตติภพ รักษาราษฎร์
19 544280019 นายปรัชญ์  เลิศอาวาส  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  21-02-2555 10 10 0 02-04-2558 กิตติภพ รักษาราษฎร์
20 534110040 นางสาวสุภาพร  คลองยุทธ  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  00-00-0000 10 0 10 04-08-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
21 534328018 นางสาวศิริลักษณ์  ลิ้มกูล  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  11-07-2010 10 0 10 11-07-2010 กิตติภพ รักษาราษฎร์
22 524815031 นางสาวสุดารัตน์  พันธ์สังข์  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  04-01-2554 10 10 0 31-10-2555 กิตติภพ รักษาราษฎร์
23 524102047 นางสาวอาภาพร  ฉิมเล็ก  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  26-06-2555 10 10 0 26-06-2555 กิตติภพ รักษาราษฎร์
24 534276117 นางสาวอรณิชา  ทิมเมฆ  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  07-02-2011 10 10 0 07-02-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
25 534431132 นางสาวพัชรัช  ชมชื่น  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  12-01-2011 10 10 0 27-12-2554 กิตติภพ รักษาราษฎร์
26 524435019 นางสาววรารัตน์  เทียนนาค  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  00-00-0000 10 10 0 31-10-2555 กิตติภพ รักษาราษฎร์
27 534722077 นางสาวปราถนา  เทวกุล  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  14-01-2011 10 0 10 13-01-2011 กิตติภพ รักษาราษฎร์
28 534815077 นางสาวสุกัญญา  กลิ่นราย  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  18-01-2011 10 10 0 08-03-2557 กิตติภพ รักษาราษฎร์
29 544106009 นางสาวชลทิชา  หงษา  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  07-03-2558 10 10 0 13-11-2015 admin
30 534101072 นางสาวจีรนันท์  รัศมี  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  11-07-2010 10 0 10 11-07-2010 กิตติภพ รักษาราษฎร์

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

Records 1 to 30 of 7385

รายงานความประพฤติแยกตามประเภทความผิด
ความผิด จำนวนครั้ง
แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ 3802
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย) 1840
แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า) 800
แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม) 537
ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 253
ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับหอพัก 77
ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1 60
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส) 41
เสพสิ่งมึนเมา และสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ 28
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 1 27
5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ (ปลอมลายเซ็นพจนก41) 23
ก่อการทะเลาวิวาท 22
ข้อ5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ) 17
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ 17
ข้อ 5.1.5 15
ข้อ 5.2.14 11
ข้อ 5.2.13 10
แต่งกายผิดระเบียบ (เสื้อ) 10
ฝ่าฝืนกฎระเบียบหอพัก(คนนอก) 9
5.1.3 ขาดจิตสำนึกฯ (ดุลพินิจ) 7
ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง 7
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 2 5
เสพสิ่งมึนเมาหรือสารเสพติด 4
5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ)20 4
5.1.4 ก่อการทะเลาะวิวาทด้วยวาจา/พฤติกรรม 4
5.2.4 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 4
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กยศ) 3
สร้างความเสื่อมเสียแก่ตนเอง(Post Social) 3
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก20) 2
5.2.12 ทุจริตในการสอบวัดผล 2
5.1.5 กล่าวคำหยาบแสดงมารยาทไม่เหมาะสม 2
5.2.12. 2
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก30) 2
5.1.2+5.1.4 1
5.1.1 ฝ่าผืนระเบียบ ข้อบังคับ (กก20) 1
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1
ฝ่าผืนประกาศฯระเบียบฯ(ไม่เข้ากิจกรรม) 1

 

รายงานความประพฤติแยกตามคณะวิชา
คณะวิชา จำนวนครั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3778
คณะวิทยาการจัดการ 1807
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 373
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 325
คณะครุศาสตร์ 325
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 304
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 256
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 212
กองพัฒนานักศึกษา 5

 

รายงานความประพฤติแยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา จำนวนครั้ง
22-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) 569
18-การจัดการทั่วไป 549
23-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ) 497
2-ภาษาอังกฤษ 425
1-ภาษาไทย 425
15-นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 372
10-สังคมศึกษา 300
31-การบัญชี 280
34-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 241
86-การศึกษาปฐมวัย 215
75-ภาษาอังกฤษธุรกิจ 215
5-การพัฒนาชุมชน 213
35-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 196
17-ศิลปะและการออกแบบ 162
27-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 155
12-นิติศาสตร์ 155
24-รัฐประศาสนศาสตร์ 125
43-คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 124
61-สัตวศาสตร์ 104
28-การท่องเที่ยวและการโรงแรม 103
89-พลศึกษา 101
6-นาฏดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง) 98
46-พยาบาลศาสตร์ 93
44-วิทยาการคอมพิวเตอร์ 92
53-เทคโนโลยีไฟฟ้า 91
72-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน 90
80-เกษตรศาสตร์(แขนงเทคโนโลยีการเกษตร) 88
33-การตลาด 88
76-สาธารณสุขศาสตร์ 83
21-ศิลปศึกษา 82
49-ชีววิทยา 81
57-การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 81
66-วิศวกรรมเครื่องกล 67
29-อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 55
42-อาหารและโภชนาการประยุกต์ 46
98-การบริหารธุรกิจ (การจัดการ) 45
74-คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 44
45-เคมี 43
48-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 43
16-ภาษาจีน 42
73-การแพทย์แผนไทย 35
94-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 34
13-สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 31
32-เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 30
56-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 30
59-วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 30
71-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 28
58-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 23
36-การจัดการธุรกิจค้าปลีก 23
77-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ความมั่นคงคอมพิวเตอร์) 20
7-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) 19
8-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล) 19
68-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 18
4-พัฒนาสังคม 17
93-รัฐประศาสนศาสตร์ 17
97-การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 16
83-วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 14
50-คอมพิวเตอร์ (ค.บ.) 13
55-วิศวกรรมพลังงาน 12
92-การบริหารธุรกิจ 10
25-ศิลปกรรมดนตรี 10
37-การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 9
52-สถาปัตยกรรมภายใน 9
95-จิตวิทยาการปรึกษาและสังคมศึกษา 8
51-วิศวกรรมเครื่องกล 8
82-เกษตรศาสตร์(การจัดการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว) 5
54-เทคโนโลยีก่อสร้าง 4
14-นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง) 3
81-เกษตรศาสตร์(เทคโนโลยีการผลิตพืช) 2
84-คณิตศาสตร์ 2
103-เกษตรศาสตร์ 2
91-วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2
41-เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1
99-การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 1
69-บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 1
47-การบูรณาการสารสนเทศอัจฉริยะ 1

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118