Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 5 user
Guest Online : 15 user
IP Address: 3.238.118.27

วันที่ :07-06-2566 12:06:42

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 534435000 หรือ ธงไชย (คลิกด้วย)

รายงานผลการตัดคะแนนความประพฤติ

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

ลำดับ ASCDESC
รหัสนักศึกษา
ASCDESC
นักศึกษา
ASCDESC
ความผิด
ASCDESC
วันที่ทำความผิด
ASCDESC
คะแนนที่ตัด
คะแนน
แก้ความผิด
คงเหลือ
คะแนนความผิด
สถานะความผิด ASCDESC
วันที่บันทึก
ผู้บันทึก
1 574031002 นางสาวกัณฐลดา  ศรีจันทร์เฟื้อ  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  01-10-2558 10 10 0 12-10-2016 admin
2 574031003 นางสาวจุฑามาส  รัตนิพล  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  01-10-2558 10 0 10 02-10-2558 admin
3 574031004 นางสาวธนพร  พุกบุตร  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  06-04-2558 10 10 0 11-10-2017 admin
4 574031005 นางสาวธัญสุดา  รักชม  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  06-04-2558 10 10 0 12-10-2016 admin
5 574031011 นางสาวไลลา  สุขอนุเคราะห์  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  06-04-2558 10 10 0 11-10-2017 admin
6 574031012 นางสาววิภาวินี  แม้นเมฆ  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  06-05-2558 10 10 0 18-03-2016 admin
7 574031111 นางสาวชนันพร  บุญทิศาล  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  04-09-2558 10 0 10 17-09-2558 admin
8 574031111 นางสาวชนันพร  บุญทิศาล  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  01-10-2558 10 0 10 01-10-2558 admin
9 574031114 นางสาวณัฐชญา  ผุดผาด  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  01-10-2557 10 10 0 01-10-2557 กิตติภพ รักษาราษฎร์
10 574031221 นางสาวน้ำฝน  พรหมมา  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  04-09-2558 10 10 0 16-01-2017 admin
11 574031235 นางสาวรัชชุมาศ  สุขอิ่ม  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  04-09-2558 10 0 10 17-09-2558 admin
12 574031240 นางสาววาสนา  วรรณวงษ์  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  06-05-2558 10 10 0 21-08-2558 admin
13 574031255 นางสาวอัญชลี  ศรสาย  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  03-09-2558 10 10 0 10-01-2017 admin
14 574031308 นางสาวจิราภรณ์  เพชรแย้ม  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  23-04-2558 10 10 0 09-03-2018 admin
15 574031319 นางสาวนลิณา  วงษ์มะเซาะ  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  02-07-2557 10 10 0 09-03-2018 admin
16 574031364 นางสาวชัญญา  สุนทรพฤกษ์  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  01-10-2557 10 10 0 05-01-2018 admin
17 574102609 นางสาวจารุวรรณ  ลิ้มสกุล  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  20-03-2558 10 10 0 24-03-2558 กิตติภพ รักษาราษฎร์
18 574102620 นางสาวบุณยานุช  พลูสุข  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  17-03-2559 10 10 0 06-06-2016 admin
19 574102636 นางสาวสุดาพร  พานแพน  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  15-09-2558 10 10 0 02-02-2016 admin
20 574106508 นางสาวประภาภรณ์  คงประเสริฐ  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  07-03-2558 10 10 0 01-04-2558 กิตติภพ รักษาราษฎร์
21 574106516 นางสาวสุจิตรา  พู่ประภา  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  07-03-2558 10 10 0 01-04-2558 กิตติภพ รักษาราษฎร์
22 574108522 นายแสงอรุณ  แก้วฉ่ำ  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  08-10-2557 10 10 0 14-12-2017 admin
23 574110534 นางสาวแสงอรุณ  สกุลนี  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  11-09-2558 10 10 0 31-01-2016 admin
24 574110624 นางสาวมัลลิกา  จำปาทอง  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  29-04-2559 10 10 0 27-03-2018 admin
25 574110626 นางสาวยุรดา  เจนเกษกรณ์  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  24-08-2558 10 10 0 04-01-2016 admin
26 574110627 นางสาววราพรรณ  บุญถึก  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  02-07-2557 10 10 0 05-01-2018 admin
27 574110630 นางสาวศิริลักษณ์  แสนสุด  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  27-10-2557 10 10 0 27-10-2557 กิตติภพ รักษาราษฎร์
28 574110634 นางสาวสุนิสา  กมลเชื้อ  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  02-07-2557 10 10 0 02-07-2557 กิตติภพ รักษาราษฎร์
29 574143516 นางสาวพิชะญา  ป้อมสิงห์  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  20-03-2558 10 10 0 01-04-2558 กิตติภพ รักษาราษฎร์
30 574143605 นางสาวจันทิมา  ขาวผ่อง  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  08-01-2559 10 10 0 25-02-2016 admin

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

Records 1 to 30 of 2874

รายงานความประพฤติแยกตามประเภทความผิด
ความผิด จำนวนครั้ง
แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ 3528
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย) 2096
แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า) 797
แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม) 555
ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 259
ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับหอพัก 110
ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1 68
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส) 45
เสพสิ่งมึนเมา และสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ 33
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 1 24
5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ (ปลอมลายเซ็นพจนก41) 23
ก่อการทะเลาวิวาท 22
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ 17
ฝ่าผืนประกาศฯระเบียบฯ(ไม่เข้ากิจกรรม) 17
ข้อ5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ) 17
แสดงมารยาทที่ไม่เหมาะสมต่อผู้อื่นฯ 16
ข้อ 5.2.14 11
แต่งกายผิดระเบียบ (เสื้อ) 10
ฝ่าฝืนกฎระเบียบหอพัก(คนนอก) 10
ข้อ 5.2.13 10
ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง 8
5.1.3 ขาดจิตสำนึกฯ (ดุลพินิจ) 7
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 2 6
5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ)20 5
5.1.4 ก่อการทะเลาะวิวาทด้วยวาจา/พฤติกรรม 4
เสพสิ่งมึนเมาหรือสารเสพติด 4
5.2.4 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 3
สร้างความเสื่อมเสียแก่ตนเอง(Post Social) 3
5.1.1 ฝ่าผืนระเบียบ ข้อบังคับ (กก20) 3
5.2.12 ทุจริตในการสอบวัดผล 2
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กยศ) 2
5.1.5 กล่าวคำหยาบแสดงมารยาทไม่เหมาะสม 2
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2
5.2.12. 2
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก30) 2
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก20) 2
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1
5.1.10 ทำลายทรัพย์สินส่วนรวมหรือสมบัติขอ 1
5.1.2+5.1.4 1

 

รายงานความประพฤติแยกตามคณะวิชา
คณะวิชา จำนวนครั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1357
คณะวิทยาการจัดการ 581
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 190
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 177
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 175
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 145
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 126
คณะครุศาสตร์ 118
กองพัฒนานักศึกษา 5

 

รายงานความประพฤติแยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา จำนวนครั้ง
18-การจัดการทั่วไป 177
22-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) 150
23-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ) 144
24-รัฐประศาสนศาสตร์ 132
46-พยาบาลศาสตร์ 117
75-ภาษาอังกฤษธุรกิจ 93
15-นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 83
2-ภาษาอังกฤษ 81
31-การบัญชี 76
12-นิติศาสตร์ 74
10-สังคมศึกษา 68
89-พลศึกษา 68
34-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 66
5-การพัฒนาชุมชน 62
61-สัตวศาสตร์ 60
1-ภาษาไทย 59
27-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 59
17-ศิลปะและการออกแบบ 56
86-การศึกษาปฐมวัย 55
29-อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 55
57-การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 54
21-ศิลปศึกษา 53
98-การบริหารธุรกิจ (การจัดการ) 50
28-การท่องเที่ยวและการโรงแรม 49
80-เกษตรศาสตร์(แขนงเทคโนโลยีการเกษตร) 49
72-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน 45
33-การตลาด 42
76-สาธารณสุขศาสตร์ 39
6-นาฏดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง) 36
43-คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 35
16-ภาษาจีน 34
49-ชีววิทยา 34
73-การแพทย์แผนไทย 34
32-เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 32
74-คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 31
93-รัฐประศาสนศาสตร์ 30
44-วิทยาการคอมพิวเตอร์ 29
42-อาหารและโภชนาการประยุกต์ 28
59-วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 27
66-วิศวกรรมเครื่องกล 27
48-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23
36-การจัดการธุรกิจค้าปลีก 23
35-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21
92-การบริหารธุรกิจ 21
94-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19
63-รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน) 18
8-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล) 18
68-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 18
50-คอมพิวเตอร์ (ค.บ.) 18
97-การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 17
45-เคมี 17
55-วิศวกรรมพลังงาน 16
52-สถาปัตยกรรมภายใน 15
7-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) 15
71-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12
53-เทคโนโลยีไฟฟ้า 12
13-สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 10
58-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 8
40-ดนตรีศึกษา 8
51-วิศวกรรมเครื่องกล 8
26-นาฏศิลป์ศึกษา 8
56-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 7
84-คณิตศาสตร์ 7
37-การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 5
60-รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น) 5
102-อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 4
14-นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง) 3
101-นวัตกรรมการสื่อสาร 3
103-เกษตรศาสตร์ 3
4-การพัฒนาชุมชนและสังคม 3
100-วิศวกรรมไฟฟ้า 2
19-คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) 2
39-การบริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัล) 2
91-วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2
30-การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 2
99-การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 1
77-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ความมั่นคงคอมพิวเตอร์) 1
82-เกษตรศาสตร์(การจัดการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว) 1
3-วิศวกรรมอุตสาหการ 1
9-นวัตกรรมดิจิทัล (ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม) 1
69-บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 1

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118