Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 44.201.68.86

วันที่ :02-10-2565 12:10:18

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 534435000 หรือ ธงไชย (คลิกด้วย)

รายงานผลการตัดคะแนนความประพฤติ

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

ลำดับ ASCDESC
รหัสนักศึกษา
ASCDESC
นักศึกษา
ASCDESC
ความผิด
ASCDESC
วันที่ทำความผิด
ASCDESC
คะแนนที่ตัด
คะแนน
แก้ความผิด
คงเหลือ
คะแนนความผิด
สถานะความผิด ASCDESC
วันที่บันทึก
ผู้บันทึก
1 604433020 นายวโรตนม์  เอี่ยมอาษา   แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  13-07-2563 10 10 0 17-08-2020 ธิดา สุกสี
2 614512120 นางสาวอโณทัย  สงคราม  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  11-09-2561 10 0 10 19-09-2018 admin
3 594375017 นางสาวบุษยรังสี  รักษาเวียง  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  08-10-2561 10 10 0 13-01-2020 admin
4 594031209 นางสาวชวนพิศ  โสมณะ  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  19-11-2562 10 0 10 22-11-2019 admin
5 574418132 นางสาวพลอยดารินทร์  บงบุตร  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  09-04-2558 10 10 0 20-04-2017 admin
6 584149517 นางสาวสรินยา   ผิวทอง  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  11-05-2559 10 10 0 06-08-2017 admin
7 574031308 นางสาวจิราภรณ์  เพชรแย้ม  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  23-04-2558 10 10 0 09-03-2018 admin
8 604724106 นางสาวฐาปนีย์  มีท่อธาร   แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  05-11-2561 10 10 0 17-01-2019 admin
9 614722119 นายคณิน  จันทร์ฉวี  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  22-10-2561 10 0 10 31-10-2018 admin
10 594436001 นางสาวจารุวรรณ  อยู่ร่ม  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  23-09-2559 10 10 0 04-10-2016 admin
11 574418218 นางสาวนันทพร  บุญคำแสน  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  23-04-2558 10 0 10 23-04-2558 กิตติภพ รักษาราษฎร์
12 584305105 นางสาวนัชชา   เฟื่องฟู  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  26-09-2561 10 10 0 18-01-2019 admin
13 574143605 นางสาวจันทิมา  ขาวผ่อง  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  08-01-2559 10 10 0 25-02-2016 admin
14 574723103 นางสาวจิราพัชร  เทพรอด  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  22-09-2558 10 10 0 14-03-2018 admin
15 604724215 นางสาวเยาวลักษณ์  ม้าแก้ว   แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  26-09-2561 10 10 0 27-02-2019 admin
16 614724333 นายธีรศักดิ์  เพิ่มสิน  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  29-10-2562 10 0 10 01-11-2019 admin
17 594724123 กิตติศักดิ์  ทรัพย์สกุล  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  11-09-2561 10 0 10 19-09-2018 admin
18 574418316 นางสาวธมลวรรณ  กรวยมงคล  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  01-10-2557 10 0 10 01-10-2557 กิตติภพ รักษาราษฎร์
19 584327003 นางสาวกรกนก   สาลีทอง  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  29-10-2562 10 10 0 06-01-2021 ธิดา สุกสี
20 574257013 นางสาวพรนิภา  ล้อมน้อย  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  18-12-2560 10 10 0 11-01-2018 admin
21 574723257 นายอาราเบีย  ปาทาน  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  20-08-2558 10 10 0 11-02-2017 admin
22 604973221 นางสาวสุนิสา  พิมลา  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  01-08-2561 10 10 0 29-10-2018 admin
23 624435106 นางสาวณัฐกานต์  บำเพ็ญผล  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  29-10-2562 10 10 0 14-01-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
24 594N46204 นางสาวชลิตา  สุรวิทย์  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  26-09-2561 10 10 0 29-10-2018 admin
25 614232013 นางสาวสุนิสา  เภาบาง  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  21-10-2562 10 10 0 08-01-2020 admin
26 574418349 นางสาวอโณทัย  เอี่ยมสมัย  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  01-10-2557 10 0 10 01-10-2557 กิตติภพ รักษาราษฎร์
27 584418207 นางสาวจิราภา   คเนจร ณ อยุธยา  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  02-10-2561 10 10 0 31-05-2019 admin
28 574313026 นางสาวสุธิดา  จันทร์จินดา  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  29-09-2558 10 10 0 18-01-2019 admin
29 574815119 นางสาวอรอุมา  หมอกเมฆ  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  24-08-2558 10 10 0 08-08-2016 admin
30 634722234 นายสหภาพ  โชติมิตร  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  15-08-2565 10 0 10 22-08-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

Records 1 to 30 of 2847

รายงานความประพฤติแยกตามประเภทความผิด
ความผิด จำนวนครั้ง
แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ 3530
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย) 2097
แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า) 793
แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม) 538
ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 259
ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับหอพัก 113
ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1 70
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส) 45
เสพสิ่งมึนเมา และสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ 28
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 1 24
5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ (ปลอมลายเซ็นพจนก41) 23
ก่อการทะเลาวิวาท 21
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ 17
ฝ่าผืนประกาศฯระเบียบฯ(ไม่เข้ากิจกรรม) 17
ข้อ5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ) 17
ข้อ 5.1.5 15
ข้อ 5.2.14 11
แต่งกายผิดระเบียบ (เสื้อ) 10
ฝ่าฝืนกฎระเบียบหอพัก(คนนอก) 10
ข้อ 5.2.13 9
5.1.3 ขาดจิตสำนึกฯ (ดุลพินิจ) 7
ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง 7
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 2 5
5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ)20 4
5.1.4 ก่อการทะเลาะวิวาทด้วยวาจา/พฤติกรรม 4
เสพสิ่งมึนเมาหรือสารเสพติด 4
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กยศ) 3
5.2.4 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 3
สร้างความเสื่อมเสียแก่ตนเอง(Post Social) 3
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก20) 2
5.2.12 ทุจริตในการสอบวัดผล 2
5.1.5 กล่าวคำหยาบแสดงมารยาทไม่เหมาะสม 2
5.2.12. 2
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก30) 2
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1
5.1.2+5.1.4 1
5.1.1 ฝ่าผืนระเบียบ ข้อบังคับ (กก20) 1

 

รายงานความประพฤติแยกตามคณะวิชา
คณะวิชา จำนวนครั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1341
คณะวิทยาการจัดการ 578
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 190
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 176
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 173
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 142
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 125
คณะครุศาสตร์ 117
กองพัฒนานักศึกษา 5

 

รายงานความประพฤติแยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา จำนวนครั้ง
18-การจัดการทั่วไป 177
22-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) 148
23-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ) 144
24-รัฐประศาสนศาสตร์ 128
46-พยาบาลศาสตร์ 117
75-ภาษาอังกฤษธุรกิจ 92
2-ภาษาอังกฤษ 83
15-นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 82
31-การบัญชี 76
12-นิติศาสตร์ 72
89-พลศึกษา 67
10-สังคมศึกษา 66
34-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 64
61-สัตวศาสตร์ 61
5-การพัฒนาชุมชน 60
1-ภาษาไทย 59
27-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 59
17-ศิลปะและการออกแบบ 58
86-การศึกษาปฐมวัย 55
21-ศิลปศึกษา 54
29-อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 54
57-การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 53
98-การบริหารธุรกิจ (การจัดการ) 50
28-การท่องเที่ยวและการโรงแรม 49
80-เกษตรศาสตร์(แขนงเทคโนโลยีการเกษตร) 48
72-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน 45
33-การตลาด 42
76-สาธารณสุขศาสตร์ 39
6-นาฏดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง) 37
43-คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 35
16-ภาษาจีน 34
49-ชีววิทยา 34
73-การแพทย์แผนไทย 34
32-เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 32
74-คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 30
44-วิทยาการคอมพิวเตอร์ 29
42-อาหารและโภชนาการประยุกต์ 27
66-วิศวกรรมเครื่องกล 27
93-รัฐประศาสนศาสตร์ 24
59-วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 24
36-การจัดการธุรกิจค้าปลีก 23
48-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22
35-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21
92-การบริหารธุรกิจ 21
94-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19
50-คอมพิวเตอร์ (ค.บ.) 18
8-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล) 18
68-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 18
63-รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน) 18
45-เคมี 17
97-การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 17
55-วิศวกรรมพลังงาน 16
52-สถาปัตยกรรมภายใน 15
7-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) 15
71-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12
53-เทคโนโลยีไฟฟ้า 12
13-สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 10
58-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 8
26-นาฏศิลป์ศึกษา 8
51-วิศวกรรมเครื่องกล 8
56-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 7
84-คณิตศาสตร์ 7
40-ดนตรีศึกษา 6
37-การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 5
60-รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น) 5
102-อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 4
14-นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง) 3
101-นวัตกรรมการสื่อสาร 3
103-เกษตรศาสตร์ 3
4-การพัฒนาชุมชนและสังคม 3
91-วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3
19-คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) 2
39-การบริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัล) 2
30-การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 2
100-วิศวกรรมไฟฟ้า 2
99-การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 1
9-นวัตกรรมดิจิทัล (ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม) 1
69-บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 1
82-เกษตรศาสตร์(การจัดการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว) 1
77-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ความมั่นคงคอมพิวเตอร์) 1

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118