Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 4 user
IP Address: 54.161.24.9

วันที่ :17-01-2565 07:01:06

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 534435000 หรือ ธงไชย (คลิกด้วย)

รายงานผลการตัดคะแนนความประพฤติ

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

ลำดับ ASCDESC
รหัสนักศึกษา
ASCDESC
นักศึกษา
ASCDESC
ความผิด
ASCDESC
วันที่ทำความผิด
ASCDESC
คะแนนที่ตัด
คะแนน
แก้ความผิด
คงเหลือ
คะแนนความผิด
สถานะความผิด ASCDESC
วันที่บันทึก
ผู้บันทึก
1 584723437 นายเอกพจน์   กุลทรีทอง  5.1.1 ฝ่าผืนระเบียบ ข้อบังคับ (กก20)  11-06-2562 20 20 0 09-01-2020 admin
2 604031129 นางสาวสิรินทรา  ศรีชัยนาท   5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กยศ)  04-07-2562 10 10 0 25-02-2020 admin
3 594N46102 นางสาวจิรารัตน์  โตพัฒน์  5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กยศ)  10-09-2562 10 10 0 15-01-2020 admin
4 614101507 นางสาวฐานิยา  เดชสุวรรณ  5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กยศ)  04-07-2562 10 10 0 10-03-2020 admin
5 634186115 นางสาวพิมพ์ลภัส  ประสิทธิชัย  สร้างความเสื่อมเสียแก่ตนเอง(Post Social)  16-03-2564 10 0 10 17-03-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
6 634186115 นางสาวพิมพ์ลภัส  ประสิทธิชัย  สร้างความเสื่อมเสียแก่ตนเอง(Post Social)  16-03-2564 10 0 10 17-03-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
7 594N46126 นางสาวศิริลักษณ์  พิมอ้วน  สร้างความเสื่อมเสียแก่ตนเอง(Post Social)  14-05-2562 10 10 0 19-08-2019 admin
8 614149529 นายศุภชัย  ชัยนาค  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  13-03-2562 10 10 0 15-10-2020 ธิดา สุกสี
9 614329105 นางสาวฐานิต  น้ำขาว  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  13-02-2562 10 10 0 19-05-2019 admin
10 614666111 นายกฤติพล  ทองเงิน  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  13-03-2562 10 10 0 02-03-2020 admin
11 594724121 นางสาวอดินุช  ทองสุข  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  07-02-2562 10 10 0 15-10-2019 admin
12 614317014 นางสาวสุกัญญา  กลิ่นอ่อน  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  13-03-2562 10 10 0 13-12-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
13 614433002 นางสาวชลธิชา  ใยบัว  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  13-03-2562 10 10 0 07-05-2019 admin
14 584148508 นางสาวปภาวรินท์   วนาวิวัฒน์กุล  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  13-02-2562 10 10 0 11-02-2020 admin
15 614150618 นายอิทธิพร  พลเยี่ยม  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  06-02-2562 10 0 10 11-04-2019 admin
16 614329217 นางสาวมัณฑิมา  คงทิพย์  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  20-02-2562 10 10 0 21-04-2020 ธิดา สุกสี
17 614722105 นางสาวชนิกานต์  อินเทียน  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  13-03-2562 10 10 0 19-08-2019 admin
18 614N46106 นางสาวชฎาพร  ตองทอง  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  13-02-2562 10 10 0 29-04-2019 admin
19 604232037 นายวรวิทย์  พงศ์เลิศวุฒิ   ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  07-02-2562 10 10 0 08-01-2020 admin
20 614317024 นางสาวรัชนีกรณ์  คุ้มรอด  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  13-03-2562 10 10 0 13-12-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
21 614433006 นางสาวณิชาภัทร  เปียยะบุตร  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  13-02-2562 10 10 0 14-07-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
22 594102533 นางสาวอรวี  นิแว  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  09-02-2562 10 10 0 08-01-2020 admin
23 614261012 นางสาวปัญญาลักษณ์  บุญคงบ้าน  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  20-02-2562 10 10 0 06-01-2021 ธิดา สุกสี
24 614375007 นางสาวธนัชชา  รอดคำ  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  13-02-2562 10 10 0 12-05-2020 ธิดา สุกสี
25 614722208 นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์สุขโข  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  11-02-2562 10 0 10 11-04-2019 admin
26 614N46114 นางสาวปาริฉัตร์  คำซาว  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  13-02-2562 10 10 0 01-07-2019 admin
27 614143503 นางสาวกนกภรณ์  แก้วพิมพา  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  13-03-2562 10 10 0 22-05-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
28 614328124 นางสาวอัฉรานันท์  ทิพย์สังวาลย์  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  13-03-2562 10 10 0 14-07-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
29 614434019 นางสาวมัฐฑิรา  อ่ำยิ้ม  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  13-03-2562 10 0 10 11-04-2019 admin
30 594150557 นายอานนท์  ใจดี  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  20-02-2562 10 0 10 11-04-2019 admin

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

Records 1 to 30 of 7385

รายงานความประพฤติแยกตามประเภทความผิด
ความผิด จำนวนครั้ง
แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ 3802
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย) 1840
แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า) 800
แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม) 537
ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 253
ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับหอพัก 77
ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1 60
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส) 41
เสพสิ่งมึนเมา และสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ 28
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 1 27
5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ (ปลอมลายเซ็นพจนก41) 23
ก่อการทะเลาวิวาท 22
ข้อ5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ) 17
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ 17
ข้อ 5.1.5 15
ข้อ 5.2.14 11
ข้อ 5.2.13 10
แต่งกายผิดระเบียบ (เสื้อ) 10
ฝ่าฝืนกฎระเบียบหอพัก(คนนอก) 9
5.1.3 ขาดจิตสำนึกฯ (ดุลพินิจ) 7
ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง 7
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 2 5
เสพสิ่งมึนเมาหรือสารเสพติด 4
5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ)20 4
5.1.4 ก่อการทะเลาะวิวาทด้วยวาจา/พฤติกรรม 4
5.2.4 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 4
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กยศ) 3
สร้างความเสื่อมเสียแก่ตนเอง(Post Social) 3
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก20) 2
5.2.12 ทุจริตในการสอบวัดผล 2
5.1.5 กล่าวคำหยาบแสดงมารยาทไม่เหมาะสม 2
5.2.12. 2
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก30) 2
5.1.2+5.1.4 1
5.1.1 ฝ่าผืนระเบียบ ข้อบังคับ (กก20) 1
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1
ฝ่าผืนประกาศฯระเบียบฯ(ไม่เข้ากิจกรรม) 1

 

รายงานความประพฤติแยกตามคณะวิชา
คณะวิชา จำนวนครั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3778
คณะวิทยาการจัดการ 1807
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 373
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 325
คณะครุศาสตร์ 325
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 304
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 256
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 212
กองพัฒนานักศึกษา 5

 

รายงานความประพฤติแยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา จำนวนครั้ง
22-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) 569
18-การจัดการทั่วไป 549
23-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ) 497
2-ภาษาอังกฤษ 425
1-ภาษาไทย 425
15-นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 372
10-สังคมศึกษา 300
31-การบัญชี 280
34-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 241
86-การศึกษาปฐมวัย 215
75-ภาษาอังกฤษธุรกิจ 215
5-การพัฒนาชุมชน 213
35-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 196
17-ศิลปะและการออกแบบ 162
27-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 155
12-นิติศาสตร์ 155
24-รัฐประศาสนศาสตร์ 125
43-คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 124
61-สัตวศาสตร์ 104
28-การท่องเที่ยวและการโรงแรม 103
89-พลศึกษา 101
6-นาฏดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง) 98
46-พยาบาลศาสตร์ 93
44-วิทยาการคอมพิวเตอร์ 92
53-เทคโนโลยีไฟฟ้า 91
72-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน 90
80-เกษตรศาสตร์(แขนงเทคโนโลยีการเกษตร) 88
33-การตลาด 88
76-สาธารณสุขศาสตร์ 83
21-ศิลปศึกษา 82
49-ชีววิทยา 81
57-การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 81
66-วิศวกรรมเครื่องกล 67
29-อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 55
42-อาหารและโภชนาการประยุกต์ 46
98-การบริหารธุรกิจ (การจัดการ) 45
74-คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 44
45-เคมี 43
48-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 43
16-ภาษาจีน 42
73-การแพทย์แผนไทย 35
94-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 34
13-สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 31
32-เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 30
56-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 30
59-วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 30
71-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 28
58-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 23
36-การจัดการธุรกิจค้าปลีก 23
77-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ความมั่นคงคอมพิวเตอร์) 20
7-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) 19
8-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล) 19
68-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 18
4-พัฒนาสังคม 17
93-รัฐประศาสนศาสตร์ 17
97-การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 16
83-วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 14
50-คอมพิวเตอร์ (ค.บ.) 13
55-วิศวกรรมพลังงาน 12
92-การบริหารธุรกิจ 10
25-ศิลปกรรมดนตรี 10
37-การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 9
52-สถาปัตยกรรมภายใน 9
95-จิตวิทยาการปรึกษาและสังคมศึกษา 8
51-วิศวกรรมเครื่องกล 8
82-เกษตรศาสตร์(การจัดการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว) 5
54-เทคโนโลยีก่อสร้าง 4
14-นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง) 3
81-เกษตรศาสตร์(เทคโนโลยีการผลิตพืช) 2
84-คณิตศาสตร์ 2
103-เกษตรศาสตร์ 2
91-วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2
41-เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1
99-การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 1
69-บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 1
47-การบูรณาการสารสนเทศอัจฉริยะ 1

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118