Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 5 user
Guest Online : 24 user
IP Address: 3.238.180.174

วันที่ :08-12-2566 09:12:59

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 534435000 หรือ ธงไชย (คลิกด้วย)

รายงานผลการตัดคะแนนความประพฤติ

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

ลำดับ ASCDESC
รหัสนักศึกษา
ASCDESC
นักศึกษา
ASCDESC
ความผิด
ASCDESC
วันที่ทำความผิด
ASCDESC
คะแนนที่ตัด
คะแนน
แก้ความผิด
คงเหลือ
คะแนนความผิด
สถานะความผิด ASCDESC
วันที่บันทึก
ผู้บันทึก
1 644724342 นายกิตติธัช  หลักแหลม  5.1.10 ทำลายทรัพย์สินส่วนรวมหรือสมบัติขอ  01-02-2566 50 30 20 31-08-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
2 644724330 นายจิรพัฒน์  คชชา  5.1.1 ฝ่าผืนระเบียบ ข้อบังคับ (กก20)  01-02-2566 20 0 20 17-02-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
3 644724329 นายจิรพล  น้อยสำราญ  5.1.1 ฝ่าผืนระเบียบ ข้อบังคับ (กก20)  01-02-2566 20 0 20 17-02-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
4 584723437 นายเอกพจน์   กุลทรีทอง  5.1.1 ฝ่าผืนระเบียบ ข้อบังคับ (กก20)  11-06-2562 20 20 0 09-01-2020 admin
5 604031129 นางสาวสิรินทรา  ศรีชัยนาท   5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กยศ)  04-07-2562 10 10 0 25-02-2020 admin
6 594N46102 นางสาวจิรารัตน์  โตพัฒน์  5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กยศ)  10-09-2562 10 10 0 15-01-2020 admin
7 634186115 นางสาวพิมพ์ลภัส  ประสิทธิชัย  สร้างความเสื่อมเสียแก่ตนเอง(Post Social)  16-03-2564 10 0 10 17-03-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
8 634186115 นางสาวพิมพ์ลภัส  ประสิทธิชัย  สร้างความเสื่อมเสียแก่ตนเอง(Post Social)  16-03-2564 10 0 10 17-03-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
9 594N46126 นางสาวศิริลักษณ์  พิมอ้วน  สร้างความเสื่อมเสียแก่ตนเอง(Post Social)  14-05-2562 10 10 0 19-08-2019 admin
10 654722214 นางสาววันถกานต์  กล้าหาญ  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  23-08-2565 10 10 0 21-12-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
11 654244127 นายพิทักษ์พงศ์  หุ่นงาม  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  23-08-2565 10 0 10 26-09-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
12 654121104 นางสาวณัฐกฤตา  ขุนนางจ่า  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  23-08-2565 10 0 10 26-09-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
13 654106114 นายศรายุทธ์  ศรีปาน  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  23-08-2565 10 0 10 26-09-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
14 644655114 นายอลงค์กช  รสดี  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  23-08-2565 10 10 0 21-12-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
15 644655113 นายวีรชิต  พ่วงสำราญ  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  23-08-2565 10 10 0 21-12-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
16 644512234 นายเตวิช  ชูเชิด  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  23-08-2565 10 0 10 26-09-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
17 644329102 นางสาวชนากานต์  ทองแท่ง  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  23-08-2565 10 10 0 31-10-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
18 644150105 นายกฤษณะ  เกิดโต  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  23-08-2565 10 0 10 26-09-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
19 634434128 นางสาวอัญชลีกร  ทิวะกะลิน  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  23-08-2565 10 0 10 26-09-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
20 624722237 นางสาวสุดารัตน์  เตชไพบูลย์ (โอน)  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  13-02-2562 10 10 0 21-12-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
21 614N46201 นางสาวกชกร  ยอดลี  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  13-02-2562 10 10 0 17-05-2019 admin
22 614N46114 นางสาวปาริฉัตร์  คำซาว  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  13-02-2562 10 10 0 01-07-2019 admin
23 614N46109 นางสาวนัทสุดา  แก้วก่อง  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  06-02-2562 10 10 0 01-07-2019 admin
24 614N46106 นางสาวชฎาพร  ตองทอง  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  13-02-2562 10 10 0 29-04-2019 admin
25 614724315 นางสาวรัตติยากร  หลาบสุภา  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  13-02-2562 10 0 10 11-04-2019 admin
26 614724306 นางสาวณัฐกานต์  สุขนิรัญ  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  20-02-2562 10 10 0 05-03-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
27 614724107 นางสาวชุติมา  หัสดี  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  06-03-2562 10 0 10 11-04-2019 admin
28 614722223 นางสาวอัญมณี  รอจั่น  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  13-03-2562 10 10 0 23-04-2019 admin
29 614722208 นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์สุขโข  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  11-02-2562 10 0 10 11-04-2019 admin
30 614722201 นางสาวกนกวรรณ  สาตร์สาคร  ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1  13-02-2562 10 0 10 11-04-2019 admin

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

Records 1 to 30 of 2887

รายงานความประพฤติแยกตามประเภทความผิด
ความผิด จำนวนครั้ง
แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ 3530
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย) 2091
แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า) 799
แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม) 561
ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 259
ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับหอพัก 110
ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1 68
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส) 45
เสพสิ่งมึนเมา และสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ 34
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 1 26
ก่อการทะเลาวิวาท 24
5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ (ปลอมลายเซ็นพจนก41) 23
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ 17
ฝ่าผืนประกาศฯระเบียบฯ(ไม่เข้ากิจกรรม) 17
ข้อ5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ) 17
แสดงมารยาทที่ไม่เหมาะสมต่อผู้อื่นฯ 16
ข้อ 5.2.14 11
แต่งกายผิดระเบียบ (เสื้อ) 10
ฝ่าฝืนกฎระเบียบหอพัก(คนนอก) 10
ข้อ 5.2.13 10
ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง 8
5.1.3 ขาดจิตสำนึกฯ (ดุลพินิจ) 7
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 2 6
5.1.4 ก่อการทะเลาะวิวาทด้วยวาจา/พฤติกรรม 6
5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ)20 5
เสพสิ่งมึนเมาหรือสารเสพติด 4
5.2.4 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 3
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 3
สร้างความเสื่อมเสียแก่ตนเอง(Post Social) 3
5.1.1 ฝ่าผืนระเบียบ ข้อบังคับ (กก20) 3
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก20) 2
5.2.12 ทุจริตในการสอบวัดผล 2
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กยศ) 2
5.1.5 กล่าวคำหยาบแสดงมารยาทไม่เหมาะสม 2
5.2.12. 2
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก30) 2
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1
5.1.10 ทำลายทรัพย์สินส่วนรวมหรือสมบัติขอ 1
5.1.2+5.1.4 1

 

รายงานความประพฤติแยกตามคณะวิชา
คณะวิชา จำนวนครั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1359
คณะวิทยาการจัดการ 590
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 192
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 177
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 175
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 145
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 126
คณะครุศาสตร์ 118
กองพัฒนานักศึกษา 5

 

รายงานความประพฤติแยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา จำนวนครั้ง
18-การจัดการทั่วไป 177
22-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) 150
23-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ) 144
24-รัฐประศาสนศาสตร์ 135
46-พยาบาลศาสตร์ 117
75-ภาษาอังกฤษธุรกิจ 94
15-นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 83
2-ภาษาอังกฤษ 81
31-การบัญชี 76
12-นิติศาสตร์ 74
10-สังคมศึกษา 70
89-พลศึกษา 68
34-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 66
5-การพัฒนาชุมชน 62
61-สัตวศาสตร์ 60
1-ภาษาไทย 59
27-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 59
86-การศึกษาปฐมวัย 55
57-การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 54
17-ศิลปะและการออกแบบ 54
98-การบริหารธุรกิจ (การจัดการ) 54
21-ศิลปศึกษา 53
29-อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 53
80-เกษตรศาสตร์(แขนงเทคโนโลยีการเกษตร) 49
28-การท่องเที่ยวและการโรงแรม 48
72-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน 45
33-การตลาด 42
76-สาธารณสุขศาสตร์ 41
6-นาฏดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง) 36
43-คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 35
16-ภาษาจีน 34
49-ชีววิทยา 34
73-การแพทย์แผนไทย 34
32-เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 31
74-คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 31
93-รัฐประศาสนศาสตร์ 31
44-วิทยาการคอมพิวเตอร์ 29
42-อาหารและโภชนาการประยุกต์ 28
59-วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 27
66-วิศวกรรมเครื่องกล 27
48-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23
36-การจัดการธุรกิจค้าปลีก 23
35-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21
92-การบริหารธุรกิจ 21
94-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19
50-คอมพิวเตอร์ (ค.บ.) 18
8-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล) 18
68-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 18
45-เคมี 18
63-รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน) 18
97-การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 17
55-วิศวกรรมพลังงาน 16
52-สถาปัตยกรรมภายใน 15
7-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) 15
71-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12
53-เทคโนโลยีไฟฟ้า 12
13-สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 10
58-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 8
40-ดนตรีศึกษา 8
51-วิศวกรรมเครื่องกล 8
26-นาฏศิลป์ศึกษา 8
56-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 7
84-คณิตศาสตร์ 7
60-รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น) 5
37-การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 5
39-การบริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัล) 4
102-อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 4
14-นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง) 3
103-เกษตรศาสตร์ 3
30-การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 3
4-การพัฒนาชุมชนและสังคม 3
101-นวัตกรรมการสื่อสาร 3
20-การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 2
19-คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) 2
91-วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2
100-วิศวกรรมไฟฟ้า 2
99-การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 1
9-นวัตกรรมดิจิทัล (ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม) 1
82-เกษตรศาสตร์(การจัดการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว) 1
3-วิศวกรรมอุตสาหการ 1
77-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ความมั่นคงคอมพิวเตอร์) 1
69-บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 1

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118