Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 1 user
IP Address: 44.201.68.86

วันที่ :02-10-2565 02:10:54

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 534435000 หรือ ธงไชย (คลิกด้วย)

รายงานผลการตัดคะแนนความประพฤติ

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

ลำดับ ASCDESC
รหัสนักศึกษา
ASCDESC
นักศึกษา
ASCDESC
ความผิด
ASCDESC
วันที่ทำความผิด
ASCDESC
คะแนนที่ตัด
คะแนน
แก้ความผิด
คงเหลือ
คะแนนความผิด
สถานะความผิด ASCDESC
วันที่บันทึก
ผู้บันทึก
1 655246208 นางสาวฐานิดา  ทองอ้ม  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  16-08-2565 10 10 0 20-09-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
2 655246202 นางสาวจิติมา  สิงคร  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  16-08-2565 10 10 0 20-09-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
3 655176233 นางสาวสุดารัตน์  พุ่มพวง  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  15-08-2565 10 0 10 22-08-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
4 655176131 นางสาวสุดารัตน์  เย็นจิต  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  17-08-2565 10 0 10 23-08-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
5 655176109 นางสาวโชคดี  ขำเขียว  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  24-08-2565 10 0 10 27-09-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
6 655052121 นางสาวรัชวลัญช์  แม้นเมฆ  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  06-09-2565 10 0 10 28-09-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
7 655052111 นางสาวสุชาดา  อารมณ์ปลื้ม  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  13-09-2565 10 0 10 28-09-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
8 655052111 นางสาวสุชาดา  อารมณ์ปลื้ม  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  06-09-2565 10 0 10 28-09-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
9 655052105 นางสาวยุวรัตน์  วัชรากร  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส)  13-09-2565 50 0 50 28-09-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
10 655052101 นางสาวจรรญาพร  บุญเกษม  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  06-09-2565 10 0 10 28-09-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
11 654973110 นางสาวนาเดีย  คาเร็ง  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  09-09-2565 10 0 10 28-09-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
12 654815134 นางสาวสุปรียา  ฮกเจริญ  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  24-08-2565 10 0 10 27-09-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
13 654815133 นางสาวปวีณ์นุช  บุตรเคียง  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  24-08-2565 10 0 10 27-09-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
14 654815111 นางสาวปะการัง  จันทร์เพ็ญ  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  25-08-2565 10 0 10 27-09-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
15 654724349 นายสรชัช  บุตรจันทร์  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  22-08-2565 10 0 10 23-08-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
16 654724345 นายวุฒิพงษ์  ทำนุ  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  15-08-2565 10 0 10 22-08-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
17 654724343 นายวรินทร  ผึ้งแดง  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  15-08-2565 10 0 10 22-08-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
18 654724336 นายธีรภัทร์  แสงแตง  ฝ่าผืนประกาศฯระเบียบฯ(ไม่เข้ากิจกรรม)  11-09-2565 10 0 10 13-09-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
19 654724336 นายธีรภัทร์  แสงแตง  ฝ่าผืนประกาศฯระเบียบฯ(ไม่เข้ากิจกรรม)  11-09-2565 10 0 10 13-09-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
20 654724321 นางสาววิสสุตา  มงคลการ  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  15-08-2565 10 0 10 22-08-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
21 654724313 นางสาวนิภาพร  นกเทศ  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  15-08-2565 10 0 10 22-08-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
22 654724247 นายวงศกร  เกียรติประเสริฐ  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  15-08-2565 10 0 10 22-08-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
23 654724237 นายณัฐภูมิ  สายทอง  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  19-08-2565 10 0 10 23-08-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
24 654724219 นางสาววันวิสา  โรงแสง  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  15-08-2565 10 0 10 22-08-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
25 654724203 นางสาวฐิติมา  อุ่นเรือน  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  26-08-2565 10 0 10 28-09-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
26 654724202 นางสาวโชตณา  หวานมาก  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  15-08-2565 10 0 10 22-08-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
27 654724138 นายปฏิภาณ  สีเมฆ  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  16-08-2565 10 0 10 23-08-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
28 654724134 นายเจษฎาภรณ์  รุ่มรวย  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  18-08-2565 10 0 10 23-08-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
29 654724128 นางสาวสุภัสสรา  อยู่เจริญ  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  16-08-2565 10 0 10 23-08-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
30 654724122 นางสาวยศวดี  ยังมากนาม  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  16-08-2565 10 0 10 23-08-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

Records 1 to 30 of 2847

รายงานความประพฤติแยกตามประเภทความผิด
ความผิด จำนวนครั้ง
แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ 3530
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย) 2097
แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า) 793
แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม) 538
ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 259
ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับหอพัก 113
ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1 70
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส) 45
เสพสิ่งมึนเมา และสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ 28
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 1 24
5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ (ปลอมลายเซ็นพจนก41) 23
ก่อการทะเลาวิวาท 21
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ 17
ฝ่าผืนประกาศฯระเบียบฯ(ไม่เข้ากิจกรรม) 17
ข้อ5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ) 17
ข้อ 5.1.5 15
ข้อ 5.2.14 11
แต่งกายผิดระเบียบ (เสื้อ) 10
ฝ่าฝืนกฎระเบียบหอพัก(คนนอก) 10
ข้อ 5.2.13 9
5.1.3 ขาดจิตสำนึกฯ (ดุลพินิจ) 7
ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง 7
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 2 5
5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ)20 4
5.1.4 ก่อการทะเลาะวิวาทด้วยวาจา/พฤติกรรม 4
เสพสิ่งมึนเมาหรือสารเสพติด 4
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กยศ) 3
5.2.4 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 3
สร้างความเสื่อมเสียแก่ตนเอง(Post Social) 3
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก20) 2
5.2.12 ทุจริตในการสอบวัดผล 2
5.1.5 กล่าวคำหยาบแสดงมารยาทไม่เหมาะสม 2
5.2.12. 2
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก30) 2
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1
5.1.2+5.1.4 1
5.1.1 ฝ่าผืนระเบียบ ข้อบังคับ (กก20) 1

 

รายงานความประพฤติแยกตามคณะวิชา
คณะวิชา จำนวนครั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1341
คณะวิทยาการจัดการ 578
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 190
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 176
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 173
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 142
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 125
คณะครุศาสตร์ 117
กองพัฒนานักศึกษา 5

 

รายงานความประพฤติแยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา จำนวนครั้ง
18-การจัดการทั่วไป 177
22-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) 148
23-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ) 144
24-รัฐประศาสนศาสตร์ 128
46-พยาบาลศาสตร์ 117
75-ภาษาอังกฤษธุรกิจ 92
2-ภาษาอังกฤษ 83
15-นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 82
31-การบัญชี 76
12-นิติศาสตร์ 72
89-พลศึกษา 67
10-สังคมศึกษา 66
34-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 64
61-สัตวศาสตร์ 61
5-การพัฒนาชุมชน 60
1-ภาษาไทย 59
27-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 59
17-ศิลปะและการออกแบบ 58
86-การศึกษาปฐมวัย 55
21-ศิลปศึกษา 54
29-อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 54
57-การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 53
98-การบริหารธุรกิจ (การจัดการ) 50
28-การท่องเที่ยวและการโรงแรม 49
80-เกษตรศาสตร์(แขนงเทคโนโลยีการเกษตร) 48
72-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน 45
33-การตลาด 42
76-สาธารณสุขศาสตร์ 39
6-นาฏดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง) 37
43-คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 35
16-ภาษาจีน 34
49-ชีววิทยา 34
73-การแพทย์แผนไทย 34
32-เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 32
74-คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 30
44-วิทยาการคอมพิวเตอร์ 29
42-อาหารและโภชนาการประยุกต์ 27
66-วิศวกรรมเครื่องกล 27
93-รัฐประศาสนศาสตร์ 24
59-วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 24
36-การจัดการธุรกิจค้าปลีก 23
48-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22
35-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21
92-การบริหารธุรกิจ 21
94-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19
50-คอมพิวเตอร์ (ค.บ.) 18
8-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล) 18
68-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 18
63-รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน) 18
45-เคมี 17
97-การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 17
55-วิศวกรรมพลังงาน 16
52-สถาปัตยกรรมภายใน 15
7-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) 15
71-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12
53-เทคโนโลยีไฟฟ้า 12
13-สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 10
58-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 8
26-นาฏศิลป์ศึกษา 8
51-วิศวกรรมเครื่องกล 8
56-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 7
84-คณิตศาสตร์ 7
40-ดนตรีศึกษา 6
37-การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 5
60-รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น) 5
102-อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 4
14-นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง) 3
101-นวัตกรรมการสื่อสาร 3
103-เกษตรศาสตร์ 3
4-การพัฒนาชุมชนและสังคม 3
91-วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3
19-คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) 2
39-การบริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัล) 2
30-การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 2
100-วิศวกรรมไฟฟ้า 2
99-การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 1
9-นวัตกรรมดิจิทัล (ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม) 1
69-บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 1
82-เกษตรศาสตร์(การจัดการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว) 1
77-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ความมั่นคงคอมพิวเตอร์) 1

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118