Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 1 user
Guest Online : 32 user
IP Address: 3.238.180.174

วันที่ :08-12-2566 11:12:39

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 534435000 หรือ ธงไชย (คลิกด้วย)

รายงานผลการตัดคะแนนความประพฤติ

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

ลำดับ ASCDESC
รหัสนักศึกษา
ASCDESC
นักศึกษา
ASCDESC
ความผิด
ASCDESC
วันที่ทำความผิด
ASCDESC
คะแนนที่ตัด
คะแนน
แก้ความผิด
คงเหลือ
คะแนนความผิด
สถานะความผิด ASCDESC
วันที่บันทึก
ผู้บันทึก
1 665176225 นางสาววรรณพร  มั่งมี  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  04-09-2566 10 0 10 02-10-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
2 665176128 นางสาวสุธิชา  ผลศรัทธา  ก่อการทะเลาวิวาท  27-09-2566 10 0 10 30-11-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
3 664724253 นางสาวสุธิดา  สุรเสริมพงษ์  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  13-07-2566 10 0 10 05-09-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
4 664724106 นางสาวแกมกาญจน์  แก้วกาจย์  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  13-07-2566 10 0 10 05-09-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
5 664724102 นางสาวกรกนก  เพชรเหมือน  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  13-07-2566 10 0 10 05-09-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
6 664512108 นางสาวบัณฑิตา  เอมจุ้ย  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  13-07-2566 10 0 10 05-09-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
7 664435112 นายวีรภัทร  บุญเสริม  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  13-07-2566 10 0 10 06-09-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
8 664435108 นายธีรชาติ  ชัยมงคล  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  13-08-2566 10 0 10 06-09-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
9 664434103 นางสาวราชาวดี  ร่องพุดชา  แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า)  13-07-2566 10 0 10 05-09-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
10 664433124 นางสาวรัชดาภรณ์  เทียนภู่  แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า)  13-07-2566 10 0 10 06-09-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
11 664433107 นางสาวณัจฉรียา  เกียรติชูพิพัฒน์  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  13-07-2566 10 0 10 05-09-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
12 664418220 นางสาวสุภัตรา  สาพิมพ์  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  13-07-2566 10 0 10 05-09-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
13 664418207 นางสาวธนพร  แจ่มจำรัส  5.1.4 ก่อการทะเลาะวิวาทด้วยวาจา/พฤติกรรม  27-09-2566 20 0 20 30-11-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
14 664418116 นางสาวสวรส  ชิดเชื้อ  ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 1  27-09-2566 30 0 30 30-11-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
15 664418111 นางสาวพิยาดา  แสงนวล  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  13-07-2566 10 0 10 06-09-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
16 664375115 นางสาววารีรัตน์  ชะเอมสินธุ์  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  13-07-2566 10 0 10 05-09-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
17 664149103 นางสาวชิโนรส  เยี่ยมกร  ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 1  27-09-2566 30 10 20 30-11-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
18 664145105 นางสาวศศิธร  มากมี  5.1.4 ก่อการทะเลาะวิวาทด้วยวาจา/พฤติกรรม  27-09-2566 20 10 10 30-11-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
19 655246208 นางสาวฐานิดา  ทองอ้ม  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  16-08-2565 10 10 0 20-09-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
20 655246202 นางสาวจิติมา  สิงคร  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  16-08-2565 10 10 0 20-09-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
21 655176233 นางสาวสุดารัตน์  พุ่มพวง  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  15-08-2565 10 10 0 31-10-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
22 655176131 นางสาวสุดารัตน์  เย็นจิต  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  17-08-2565 10 0 10 23-08-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
23 655176109 นางสาวโชคดี  ขำเขียว  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  24-08-2565 10 10 0 10-04-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
24 655052121 นางสาวรัชวลัญช์  แม้นเมฆ  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  06-09-2565 10 10 0 31-08-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
25 655052111 นางสาวสุชาดา  อารมณ์ปลื้ม  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  13-09-2565 10 0 10 28-09-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
26 655052111 นางสาวสุชาดา  อารมณ์ปลื้ม  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  06-09-2565 10 0 10 28-09-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
27 655052105 นางสาวยุวรัตน์  วัชรากร  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส)  13-09-2565 50 10 40 31-08-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
28 655052101 นางสาวจรรญาพร  บุญเกษม  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  06-09-2565 10 0 10 28-09-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
29 654973110 นางสาวนาเดีย  คาเร็ง  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  09-09-2565 10 0 10 28-09-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
30 654815134 นางสาวสุปรียา  ฮกเจริญ  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  24-08-2565 10 10 0 21-12-2022 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

Records 1 to 30 of 2887

รายงานความประพฤติแยกตามประเภทความผิด
ความผิด จำนวนครั้ง
แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ 3530
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย) 2091
แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า) 799
แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม) 561
ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 259
ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับหอพัก 110
ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1 68
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส) 45
เสพสิ่งมึนเมา และสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ 34
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 1 26
ก่อการทะเลาวิวาท 24
5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ (ปลอมลายเซ็นพจนก41) 23
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ 17
ฝ่าผืนประกาศฯระเบียบฯ(ไม่เข้ากิจกรรม) 17
ข้อ5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ) 17
แสดงมารยาทที่ไม่เหมาะสมต่อผู้อื่นฯ 16
ข้อ 5.2.14 11
แต่งกายผิดระเบียบ (เสื้อ) 10
ฝ่าฝืนกฎระเบียบหอพัก(คนนอก) 10
ข้อ 5.2.13 10
ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง 8
5.1.3 ขาดจิตสำนึกฯ (ดุลพินิจ) 7
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 2 6
5.1.4 ก่อการทะเลาะวิวาทด้วยวาจา/พฤติกรรม 6
5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ)20 5
เสพสิ่งมึนเมาหรือสารเสพติด 4
5.2.4 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 3
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 3
สร้างความเสื่อมเสียแก่ตนเอง(Post Social) 3
5.1.1 ฝ่าผืนระเบียบ ข้อบังคับ (กก20) 3
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก20) 2
5.2.12 ทุจริตในการสอบวัดผล 2
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กยศ) 2
5.1.5 กล่าวคำหยาบแสดงมารยาทไม่เหมาะสม 2
5.2.12. 2
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก30) 2
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1
5.1.10 ทำลายทรัพย์สินส่วนรวมหรือสมบัติขอ 1
5.1.2+5.1.4 1

 

รายงานความประพฤติแยกตามคณะวิชา
คณะวิชา จำนวนครั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1359
คณะวิทยาการจัดการ 590
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 192
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 177
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 175
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 145
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 126
คณะครุศาสตร์ 118
กองพัฒนานักศึกษา 5

 

รายงานความประพฤติแยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา จำนวนครั้ง
18-การจัดการทั่วไป 177
22-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) 150
23-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ) 144
24-รัฐประศาสนศาสตร์ 135
46-พยาบาลศาสตร์ 117
75-ภาษาอังกฤษธุรกิจ 94
15-นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 83
2-ภาษาอังกฤษ 81
31-การบัญชี 76
12-นิติศาสตร์ 74
10-สังคมศึกษา 70
89-พลศึกษา 68
34-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 66
5-การพัฒนาชุมชน 62
61-สัตวศาสตร์ 60
1-ภาษาไทย 59
27-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 59
86-การศึกษาปฐมวัย 55
57-การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 54
17-ศิลปะและการออกแบบ 54
98-การบริหารธุรกิจ (การจัดการ) 54
21-ศิลปศึกษา 53
29-อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 53
80-เกษตรศาสตร์(แขนงเทคโนโลยีการเกษตร) 49
28-การท่องเที่ยวและการโรงแรม 48
72-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน 45
33-การตลาด 42
76-สาธารณสุขศาสตร์ 41
6-นาฏดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง) 36
43-คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 35
16-ภาษาจีน 34
49-ชีววิทยา 34
73-การแพทย์แผนไทย 34
32-เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 31
74-คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 31
93-รัฐประศาสนศาสตร์ 31
44-วิทยาการคอมพิวเตอร์ 29
42-อาหารและโภชนาการประยุกต์ 28
59-วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 27
66-วิศวกรรมเครื่องกล 27
48-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23
36-การจัดการธุรกิจค้าปลีก 23
35-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21
92-การบริหารธุรกิจ 21
94-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19
50-คอมพิวเตอร์ (ค.บ.) 18
8-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล) 18
68-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 18
45-เคมี 18
63-รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน) 18
97-การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 17
55-วิศวกรรมพลังงาน 16
52-สถาปัตยกรรมภายใน 15
7-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) 15
71-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12
53-เทคโนโลยีไฟฟ้า 12
13-สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 10
58-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 8
40-ดนตรีศึกษา 8
51-วิศวกรรมเครื่องกล 8
26-นาฏศิลป์ศึกษา 8
56-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 7
84-คณิตศาสตร์ 7
60-รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น) 5
37-การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 5
39-การบริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัล) 4
102-อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 4
14-นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง) 3
103-เกษตรศาสตร์ 3
30-การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 3
4-การพัฒนาชุมชนและสังคม 3
101-นวัตกรรมการสื่อสาร 3
20-การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 2
19-คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) 2
91-วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2
100-วิศวกรรมไฟฟ้า 2
99-การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 1
9-นวัตกรรมดิจิทัล (ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม) 1
82-เกษตรศาสตร์(การจัดการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว) 1
3-วิศวกรรมอุตสาหการ 1
77-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ความมั่นคงคอมพิวเตอร์) 1
69-บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 1

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118