Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 13 user
IP Address: 3.238.118.27

วันที่ :07-06-2566 12:06:38

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:4907
กิจกรรมพัฒนา Soft Skill นักศึกษาด้วยวิศวกรสังคม Online
ref:4-4-2/2565-4907
0/0 3 13-05-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-06-2566 23 แสดง
2 ID:4906
กิจกรรมพัฒนา Soft Skill นักศึกษาด้วยวิศวกรสังคม Online
ref:8-4-2/2565-4906
0/0 3 13-05-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-06-2566 23 แสดง
3 ID:4905
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ Soft Skills
ref:8-5-2/2565-4905
0/1 3 20-05-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 31-05-2566 -7 แสดง
4 ID:4904
การบ่มเพาะทักษะการเป็นผู้ประกอบการ START UP 2023
ref:8-5-2/2566-4904
0/0 3 09-05-2566 2/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 26-05-2566 -12 แสดง
5 ID:4903
ประเพณีวันสงกรานต์และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ref:8-5-2/2565-4903
0/42 3 04-04-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-04-2566 -38 แสดง
6 ID:4902
สืบสานประเพณี รวมสัมพันธ์ไอที ส่งพี่สู่เส้นทางทำงาน (ปัจฉิม)
ref:2-4-2/2565-4902
0/117 3 11-04-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2566 -7 แสดง
7 ID:4901
ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2565
ref:7-1-2/2565-4901
270/258 3 11-05-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 16-05-2566 -22 แสดง
8 ID:4900
จิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาขาวิชาพลศึกษา
ref:4-2-2/2565-4900
0/44 4 12-05-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-05-2566 -7 แสดง
9 ID:4899
ชมรมปฐมวัยใจอาสา ปีการศึกษา 2565
ref:7-1-2/2565-4899
265/262 3 10-05-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 12-05-2566 -26 แสดง
10 ID:4898
ปลูกจิตสำนึกจิตสาธารณะ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ref:8-9-2/2565-4898
0/76 3 08-04-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 00-00-0000 -937401 แสดง
11 ID:4897
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของ นศ.แขนงเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย
ref:4-4-2/2565-4897
0/5 7 01-04-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2566 -7 แสดง
12 ID:4896
พัฒนาสมรรถนะครูต้นแบบเพชรนวัตกร ด้านการใช้เทคดนโลยีดิจิทัล
ref:4-4-2/2565-4896
0/10 3 05-05-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2566 -7 แสดง
13 ID:4895
พัฒนาสมรรถนะครูต้นแบบเพชรนวัตกร ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ref:2-4-2/2565-4895
0/15 3 05-05-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2566 -7 แสดง
14 ID:4894
กิจกรรมพัฒนาทักษะการออกแบบ 3D Modeling for Beginners
ref:2-4-2/2565-4894
0/4 6 18-03-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2566 -7 แสดง
15 ID:4893
กิจกรรมพัฒนาทักษะการออกแบบ 3D Modeling for Beginners
ref:4-4-2/2565-4893
0/3 6 18-03-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2566 -7 แสดง
16 ID:4892
กิจกรรมพัฒนาทักษะการออกแบบ 3D Modeling for Beginners
ref:4-4-2/2565-4892
0/3 3 18-03-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2566 -7 แสดง
17 ID:4891
กิจกรรมพัฒนาทักษะการออกแบบ 3D Modelling for Beginners
ref:2-4-2/2565-4891
0/3 3 18-03-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2566 -7 แสดง
18 ID:4890
อบรมหลักสูตร TOEIC Preparation 30 ชั่วโมง
ref:9-1-2/2565-4890
0/1 5 07-05-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 09-05-2566 -29 แสดง
19 ID:4889
อบรมหลักสูตร TOEIC Preparation 30 ชั่วโมง
ref:9-1-2/2565-4889
0/1 10 07-05-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 09-05-2566 -29 แสดง
20 ID:4888
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างทักษะ soft skill (เลือก)
ref:4-6-2/2566-4888
300/113 5 08-05-2566 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-05-2566 -8 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 4711

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118