Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 2 user
IP Address: 3.236.51.151

วันที่ :17-10-2564 08:10:28

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:4308
แต่งกลอน 8 อยู่บ้านมันเหงา คิดถึงเราก็ได้นะ
ref:2-6-1/2564-4308
300/291 3 00-00-0000 1/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-08-2564 -48 แสดง
2 ID:4275
เสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ref:2-6-1/2564-4275
300/104 3 27-05-2564 1/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14-07-2564 -95 แสดง
3 ID:4272
ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ref:2-4-1/2564-4272
0/97 5 28-07-2564 1/2564 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-07-2564 -79 แสดง
4 ID:4271
ส่งเสริมความรักความสามัคคี (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)
ref:2-3-2/2563-4271
0/91 3 07-03-2564 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 00-00-0000 -936803 แสดง
5 ID:4263
เลือกตั้งสโมสรคณะมนุษ์ฯ 64
ref:2-6-1/2564-4263
1200/1182 2 28-04-2564 1/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-06-2564 -109 แสดง
6 ID:4248
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร'64
ref:2-3-2/2563-4248
0/171 2 21-05-2564 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 00-00-0000 -936803 แสดง
7 ID:4241
การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพของนักศึกษาฯ
ref:2-6-1/2564-4241
300/219 3 05-05-2564 1/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28-05-2564 -142 แสดง
8 ID:4232
วาดภาพไทม์ไลน์กระบวนการการทำน้ำตาลโตนดในพื้นที่บ้านของปราชญ์
ref:2-6-1/2564-4232
1/1 4 11-04-2564 1/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28-04-2564 -172 แสดง
9 ID:4231
วาดภาพไทม์ไลน์กระบวนการการทำน้ำตาลโตนดในพื้นที่บ้านของปราชญ์
ref:2-6-1/2564-4231
1/1 10 11-04-2564 1/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28-04-2564 -172 แสดง
10 ID:4230
วาดภาพไทม์ไลน์กระบวนการการทำน้ำตาลโตนดในพื้นที่บ้านของปราชญ์
ref:2-6-1/2564-4230
5/5 7 11-04-2564 1/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28-04-2564 -172 แสดง
11 ID:4229
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ2564
ref:2-7-2/2564-4229
0/405 3 23-04-2564 2/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-05-2564 -139 แสดง
12 ID:4228
ชีวิตวิถีใหม่เเละความฉลาดทางดิจิทัล
ref:2-7-2/2564-4228
0/30 2 13-04-2564 2/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-05-2564 -139 แสดง
13 ID:4225
ชีวิตวิถึใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล
ref:2-3-2/2563-4225
6/6 2 26-04-2564 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 00-00-0000 -936803 แสดง
14 ID:4223
ชีวิตวิถึใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล
ref:2-6-1/2564-4223
72/72 2 19-04-2564 1/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 26-04-2564 -174 แสดง
15 ID:4201
เกษตรรักษ์ไทยสงกรานต์วิถีใหม่
ref:2-3-2/2563-4201
100/83 3 14-04-2564 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 00-00-0000 -936803 แสดง
16 ID:4191
กิจกรรมส่งเสริมความรักความสามัคคี รุ่น3 (มนุษย์)
ref:2-6-1/2564-4191
600/598 3 13-03-2564 1/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02-03-2564 -229 แสดง
17 ID:4190
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ref:2-6-1/2564-4190
500/130 3 25-06-2564 1/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02-04-2564 -198 แสดง
18 ID:4189
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (สายครู)
ref:2-6-1/2564-4189
700/127 1 25-06-2563 1/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02-04-2564 -198 แสดง
19 ID:4178
เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ(เฉพาะคณะวิทยาการจัดการ)
ref:2-7-2/2564-4178
50/51 3 29-03-2564 2/2564 เต็ม กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-07-2564 -78 แสดง
20 ID:4177
ศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชร(เฉพาะคณะวิทยาการจัดการ)
ref:2-7-2/2564-4177
200/107 3 28-03-2564 2/2564 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-07-2564 -78 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 733

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118