Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 7 user
IP Address: 54.156.51.193

วันที่ :26-09-2561 02:09:21

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3262
ปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ และการทำเกลือหอม
ref:2-3-1/2561-3262
0/113 3 20-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-09-2561 4 แสดง
2 ID:3261
ปรับพื้นฐานวิชาเคมี และชีววิทยา
ref:2-3-1/2561-3261
0/118 3 19-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-09-2561 4 แสดง
3 ID:3260
ปลูกป่าชายเลน
ref:2-3-1/2561-3260
0/117 3 18-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-09-2561 4 แสดง
4 ID:3259
ทำบุญตักบาตรตอนรับเปิดเทอม
ref:2-3-1/2561-3259
0/117 3 18-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-09-2561 4 แสดง
5 ID:3258
ปฐมนิเทศต้นกล้าเกษตร
ref:2-3-1/2561-3258
0/118 3 17-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-09-2561 4 แสดง
6 ID:3248
บำเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(ซ่อม3-บ3)
ref:2-5-1/2561-3248
0/0 3 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935686 แสดง
7 ID:3247
บำเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(ซ่อม3-บ2)
ref:2-5-1/2561-3247
0/1 3 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935686 แสดง
8 ID:3240
บำเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(ซ่อม2-บ1)
ref:2-5-1/2561-3240
0/1 2 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935686 แสดง
9 ID:3239
บำเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(ซ่อม3-บ1)
ref:2-5-1/2561-3239
0/1 3 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935686 แสดง
10 ID:3238
บำเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(ซ่อม6-บ2)
ref:2-5-1/2561-3238
0/1 6 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935686 แสดง
11 ID:3237
บำเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(ซ่อม6-บ1)
ref:2-5-1/2561-3237
0/1 6 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935686 แสดง
12 ID:3236
บำเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(ซ่อม10-บ2)
ref:2-5-1/2561-3236
0/0 10 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935686 แสดง
13 ID:3235
บำเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(ซ่อม10-บ1)
ref:2-5-1/2561-3235
0/0 10 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935686 แสดง
14 ID:3223
วัวเทียมเกวียนแห่เทียนพรรษา
ref:2-3-1/2561-3223
0/123 3 30-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-09-2561 4 แสดง
15 ID:3220
นักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย
ref:2-6-1/2561-3220
1/1 6 06-02-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08-08-2561 -49 แสดง
16 ID:3196
อบรมประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
ref:2-4-1/2561-3196
30/28 3 13-07-2561 1/2561 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 15-08-2561 -42 แสดง
17 ID:3194
ให้การศึกษาทางการเมืองเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย(บังคับ)
ref:2-6-2/2561-3194
35/17 6 29-06-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-07-2561 -58 แสดง
18 ID:3189
การเเข่งขันทักษะทางด้านวิชาการระดับประเทศ(คณะวิทยาการจัดการ)
ref:2-7-2/2561-3189
0/1 11 00-00-0000 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935686 แสดง
19 ID:3170
ร่วมบริจาคโลหิต
ref:2-10-2/2560-3170
100/6 8 22-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) กยศ./กรอ. 23-05-2561 -126 แสดง
20 ID:3165
สร้างเครือข่ายสานสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน(เฉพาะวิทยาการจัดการ)
ref:2-7-2/2561-3165
40/39 3 17-05-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2561 96 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 615

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118