Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 6 user
IP Address: 3.230.143.40

วันที่ :20-04-2564 08:04:51

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:1086
กิจกรรมคุณธรรมกับการดำเนินชีวิต(ผู้นำ)
ref:6-1-2/2556-1086
0/9 3 01-01-2557 2/2556 ปิด นายก/ประธาน/ห้วหน้า กองพัฒนานักศึกษา 01-01-2563 -475 แสดง
2 ID:1085
กิจกรรมอบรมงานสารบรรณ(ผู้นำ)
ref:6-1-2/2556-1085
0/9 3 01-01-2557 2/2556 ปิด นายก/ประธาน/ห้วหน้า กองพัฒนานักศึกษา 01-01-2563 -475 แสดง
3 ID:1084
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม(ผู้นำ)
ref:6-1-2/2556-1084
0/7 3 01-01-2557 2/2556 ปิด นายก/ประธาน/ห้วหน้า กองพัฒนานักศึกษา 01-01-2563 -475 แสดง
4 ID:1083
กิจกรรมสร้างเสริมภาวะผู้นำ(ผู้นำ)
ref:6-1-2/2556-1083
0/9 3 01-01-2557 2/2556 ปิด นายก/ประธาน/ห้วหน้า กองพัฒนานักศึกษา 01-01-2563 -475 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 4 of 4

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118