Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 2 user
Guest Online : 7 user
IP Address: 54.198.111.185

วันที่ :23-07-2561 04:07:33

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3201
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนความจริงเสริม(Augmented Reality)
ref:8-4-1/2561-3201
25/24 6 21-07-2561 1/2561 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 21-08-2561 29 แสดง
2 ID:3188
ติดตั้งและบริการเครื่องแม่ข่าย
ref:8-4-2/2560-3188
0/16 3 30-05-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 15-06-2561 -38 แสดง
3 ID:3187
แนะแนวนักศึกษาเข้าศึกษาต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
ref:8-4-2/2560-3187
0/1 3 11-06-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 11-06-2561 -42 แสดง
4 ID:3181
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา ปี 61
ref:8-4-2/2560-3181
0/52 3 29-05-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 29-06-2561 -24 แสดง
5 ID:3177
เข้าร่วมปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (กิจกรรมแก้)
ref:8-2-2/2560-3177
0/1 4 07-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-05-2561 -53 แสดง
6 ID:3160
เลือกตั้งนายกสโมสรคณะพยาบาลศาสตร์ 2561 (บังคับ)
ref:8-9-2/2560-3160
0/246 2 16-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 16-05-2561 -68 แสดง
7 ID:3158
พัฒนานวัตกรรมดิจิตอลคอนเทนส์สามมิติฯ
ref:8-4-2/2560-3158
0/5 2 23-02-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2561 -53 แสดง
8 ID:3157
พัฒนานวัตกรรมดิจิตอลคอนเทนส์สามมิติฯ
ref:8-4-2/2560-3157
0/9 6 23-02-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2561 -53 แสดง
9 ID:3135
ทำความสะอาดวัด
ref:8-2-2/2560-3135
0/1 2 16-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 03-05-2561 -81 แสดง
10 ID:3128
การพัฒนาผลงาน นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ทางการแพทย์แผนไทย
ref:8-9-2/2560-3128
24/24 3 30-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 30-04-2561 -84 แสดง
11 ID:3127
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์
ref:8-9-2/2560-3127
24/24 3 25-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 30-04-2561 -84 แสดง
12 ID:3122
ค่ายสานสัมพันธ์พี่น้องชาวไอที
ref:8-4-2/2560-3122
0/70 3 09-12-2560 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2561 -53 แสดง
13 ID:3113
Microsoft Office Specialist (Microsoft Excel 2016)
ref:8-4-2/2560-3113
0/11 3 23-02-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2561 -53 แสดง
14 ID:3112
Microsoft Office Specialist ((Microsoft Word 2016)
ref:8-4-2/2560-3112
0/8 3 16-03-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2561 -53 แสดง
15 ID:3105
ค่าย ตชด. (การอ่านภาษาไทยโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์)
ref:8-4-2/2560-3105
0/36 6 18-01-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2561 -53 แสดง
16 ID:3100
เทคนิคการเขียนใบสม้ครงาน
ref:8-4-2/2560-3100
0/30 3 04-04-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2561 -53 แสดง
17 ID:3099
ปัจฉิมนิเทศ (ปี 4)
ref:8-4-2/2560-3099
0/90 3 20-04-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2561 -53 แสดง
18 ID:3098
เครือข่ายสำนักงานอัตโนมัติ
ref:8-4-2/2560-3098
0/27 3 24-03-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2561 -53 แสดง
19 ID:3084
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2561
ref:8-9-2/2560-3084
0/204 3 26-01-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 00-00-2561 -235 แสดง
20 ID:3082
ศักการะบรมครูแพทย์แผนไทยและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ 60
ref:8-9-2/2560-3082
0/70 3 05-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 00-04-2561 -114 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 277

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118