Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 5 user
IP Address: 54.156.61.117

วันที่ :23-03-2561 01:03:06

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3019
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เลือก
ref:9-8-2/2561-3019
0/5 3 14-03-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15-03-2561 -8 แสดง
2 ID:3015
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
ref:8-8-1/2561-3015
0/63 3 14-03-2560 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14-03-2561 -9 แสดง
3 ID:3014
อบรมบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ 2561
ref:8-9-1/2560-3014
0/174 6 15-07-2559 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 19-10-2561 210 แสดง
4 ID:3013
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ 2559
ref:8-9-1/2560-3013
0/174 10 02-07-2559 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 31-10-2561 222 แสดง
5 ID:3004
เทคนิคการเขียนใบสมัครและการสัมภาษณ์งาน(รหัส 54-57)
ref:9-1-2/2560-3004
500/47 0 04-04-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 05-04-2561 13 แสดง
6 ID:3001
ศาสตร์ภาษา พัฒนาการเขียน
ref:4-6-2/2561-3001
250/214 2 14-03-2561 2/2561 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 00-00-0000 -935499 แสดง
7 ID:2998
เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ (2 วัน)
ref:8-3-2/2560-2998
0/19 6 15-02-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-04-2561 38 แสดง
8 ID:2997
เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ (1 วัน)
ref:8-3-2/2560-2997
0/42 3 15-02-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-04-2561 38 แสดง
9 ID:2996
เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ (2 วัน)
ref:9-3-2/2560-2996
0/87 6 15-02-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-04-2561 38 แสดง
10 ID:2995
เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ (1 วัน)
ref:9-3-2/2560-2995
0/63 3 15-02-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-04-2561 38 แสดง
11 ID:2994
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ2561
ref:2-7-2/2561-2994
0/709 3 28-02-2561 2/2561 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-03-2561 8 แสดง
12 ID:2989
เพิ่มประสิทธิภาพผู้นำ
ref:2-4-2/2560-2989
0/7 6 03-02-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 16-02-2561 -35 แสดง
13 ID:2988
อบรมการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่
ref:2-6-1/2561-2988
10/3 3 04-02-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14-02-2561 -37 แสดง
14 ID:2986
เพิ่มประสิทธิภาพผู้นำ
ref:8-4-2/2560-2986
0/5 3 03-02-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 16-02-2561 -35 แสดง
15 ID:2985
เพิ่มประสิทธิภาพผู้นำ
ref:8-4-2/2560-2985
0/5 5 03-02-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 16-02-2561 -35 แสดง
16 ID:2977
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 60
ref:9-4-1/2560-2977
0/16 3 18-08-2560 1/2560 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 16-02-2561 -35 แสดง
17 ID:2969
สัมนาเรื่องปัญหาเยาวชนไทยและทิศทางในการแก้ปัญหาของวัยรุ่น
ref:9-9-2/2560-2969
1000/396 5 07-02-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 28-02-2561 -23 แสดง
18 ID:2967
รปศ.วิชาการ
ref:4-6-2/2561-2967
300/0 3 26-01-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28-02-2561 -23 แสดง
19 ID:2966
เตรียมพร้อมสู้การปฎิบัติงานจริง สายครู และอาหาร 10
ref:8-8-2/2561-2966
0/107 10 20-01-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31-01-2561 -51 แสดง
20 ID:2965
เตรียมพร้อมสู้การปฎิบัติงานจริง สายครู และอาหาร
ref:8-8-2/2561-2965
0/11 5 10-01-2561 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31-01-2561 -51 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 824

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118