Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 1 user
Guest Online : 10 user
IP Address: 18.233.111.242

วันที่ :11-08-2563 02:08:44

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:4003
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ2563
ref:2-7-2/2563-4003
0/0 3 25-06-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-07-2563 -11 แสดง
2 ID:4002
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
ref:8-8-2/2563-4002
0/106 5 25-06-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25-06-2563 -47 แสดง
3 ID:3993
กิจกรรมเสริมความเป็นครูสำหรับนักศึกษา รหัส 59 (A2)
ref:8-2-2/2562-3993
0/63 3 28-05-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 07-06-2563 -65 แสดง
4 ID:3987
กิจกรรมเสริมความเป็นครูสำหรับนักศึกษา รหัส 59 (B1)
ref:8-2-2/2562-3987
0/17 4 28-05-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 15-06-2563 -57 แสดง
5 ID:3981
ปฎิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์(ซ่อม6-ล3)
ref:9-1-2/2562-3981
0/4 6 05-06-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 05-06-2563 -67 แสดง
6 ID:3977
กิจกรรมเสริมความเป็นครูสำหรับนักศึกษา รหัส 59 (A1)
ref:8-2-2/2563-3977
0/60 6 28-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 07-06-2563 -65 แสดง
7 ID:3974
จิตอาสาการจัดการ กรณีขอจบเเละออกฝึกสหกิจศึกษา (ครั้งที่4)
ref:4-7-2/2563-3974
0/13 3 21-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-05-2563 -72 แสดง
8 ID:3955
กิจกรรมเสริมความเป็นครู ช่วง Covid-2019 (A2)
ref:8-2-2/2562-3955
0/62 3 08-05-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-05-2563 -72 แสดง
9 ID:3953
กิจกรรมเสริมความเป็นครู ช่วง Covid-2019 (B2)
ref:8-2-2/2562-3953
0/36 2 08-05-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-05-2563 -72 แสดง
10 ID:3952
กิจกรรมเสริมความเป็นครู ช่วง Covid-2019 (B1)
ref:8-2-2/2562-3952
0/129 4 08-05-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-05-2563 -72 แสดง
11 ID:3951
กิจกรรมเสริมความเป็นครู ช่วง Covid-2019 (A1)
ref:8-2-2/2562-3951
0/229 6 08-05-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-05-2563 -72 แสดง
12 ID:3945
จิตอาสากวาดลานวัด
ref:8-4-2/2562-3945
0/6 3 21-05-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2563 -72 แสดง
13 ID:3944
จิตอาสาบริจาคตู้ปันสุข
ref:8-4-2/2562-3944
0/9 3 21-05-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2563 -72 แสดง
14 ID:3932
ค่ายจิตอาสารวมพลังชาวไอทีเพื่อชุมชน
ref:8-4-2/2562-3932
0/0 5 13-04-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-06-2563 -42 แสดง
15 ID:3931
ค่ายจิตอาสารวมพลังชาวไอทีเพื่อชุมชน(ค.บ.62)
ref:8-4-2/2562-3931
0/19 3 13-03-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-06-2563 -42 แสดง
16 ID:3926
กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสร คณะวิทยาศาสตร์ 63 เลือก
ref:9-8-2/2563-3926
0/157 2 06-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06-05-2563 -97 แสดง
17 ID:3925
กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสร คณะวิทยาศาสตร์ 63 บังคับ
ref:8-8-2/2563-3925
0/109 2 06-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06-05-2563 -97 แสดง
18 ID:3923
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา2563
ref:7-1-2/2562-3923
0/2621 2 29-04-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 03-05-2563 -100 แสดง
19 ID:3922
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา2563
ref:9-1-2/2562-3922
0/796 2 29-04-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 03-05-2563 -100 แสดง
20 ID:3918
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 2563
ref:2-3-2/2562-3918
0/254 2 28-04-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-04-2563 -103 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 456

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118