Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 6 user
IP Address: 3.236.51.151

วันที่ :17-10-2564 07:10:04

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:4300
ยุวเกษตรพอเพียง คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ (ล)
ref:9-9-1/2564-4300
0/27 6 24-06-2564 1/2564 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 31-08-2564 -47 แสดง
2 ID:4299
ยุวเกษตรพอเพียง คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ (บ)
ref:8-9-1/2564-4299
0/7 6 24-06-2564 1/2564 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 31-08-2564 -47 แสดง
3 ID:4297
พี่เลี้ยง ปูพื้นฐานวิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาคุณธรรม พยบ. 64
ref:9-9-1/2564-4297
0/0 5 07-06-2564 1/2564 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 30-09-2564 -17 แสดง
4 ID:4296
พี่เลี้ยง กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ 2564 พยบ.
ref:9-9-1/2564-4296
0/0 5 01-06-2564 1/2564 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 30-09-2564 -17 แสดง
5 ID:4286
ต้อนรับและส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ref:9-9-3/2563-4286
0/25 2 17-06-2564 3/2563 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 31-08-2564 -47 แสดง
6 ID:4285
ทำเจลล้างมือ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 15.6
ref:9-9-3/2563-4285
0/18 4 15-06-2564 3/2563 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 31-08-2564 -47 แสดง
7 ID:4284
ทำเจลล้างมือ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 11.6
ref:9-9-3/2563-4284
0/7 4 11-06-2564 3/2563 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 31-08-2564 -47 แสดง
8 ID:4283
ทำเจลล้างมือ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 9.6
ref:9-9-3/2563-4283
0/13 4 09-06-2564 3/2563 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 31-08-2564 -47 แสดง
9 ID:4270
ยุวเกษตรพอเพียง (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)
ref:9-3-2/2563-4270
0/14 3 08-03-2564 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 00-00-0000 -936803 แสดง
10 ID:4268
กิจกรรมยุวเกษตรพอเพียงคณะวิศวะ(ล)
ref:9-5-2/2563-4268
0/1 3 21-06-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-06-2564 -109 แสดง
11 ID:4267
กิจกรรมยุวเกษตรพอเพียงคณะวิศวะ(บ)
ref:8-5-2/2563-4267
0/17 3 21-06-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-06-2564 -109 แสดง
12 ID:4266
ยุวเกษตร : ไอทีจิตอาสา 1 คณะ 1 โรงเรียน
ref:8-4-1/2564-4266
0/89 3 02-07-2564 1/2564 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-07-2564 -79 แสดง
13 ID:4251
ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ 2563
ref:7-1-2/2563-4251
200/195 3 07-06-2564 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 07-06-2564 -132 แสดง
14 ID:4244
ช่วยงานขนย้ายสิ่งของ และอุปกรณ์ ให้สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ref:8-9-2/2563-4244
0/17 2 03-04-2564 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 30-05-2564 -140 แสดง
15 ID:4217
ฝ่ายไฟฟ้า/โสต/ทัศนูปกรณ์งานอาเซี่ยนครั้งที่ 9(3-5ธ.ค.62)ล6
ref:9-5-1/2562-4217
0/0 6 04-12-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -936803 แสดง
16 ID:4216
ฝ่ายไฟฟ้า/โสต/ทัศนูปกรณ์งานอาเซี่ยนครั้งที่ 9(3-5ธ.ค.62)
ref:9-5-1/2562-4216
0/8 9 03-12-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -936803 แสดง
17 ID:4213
ปลูกป่าเฉลิมพเกียรติ รัชกาลที่ 10 (ซ่อม)
ref:8-5-1/2561-4213
0/20 3 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -936803 แสดง
18 ID:4188
ยุวเกษตรพอเพียงคณะวิทยาศาสตร์ฯ
ref:9-8-2/2564-4188
0/22 5 30-03-2564 2/2564 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31-03-2564 -200 แสดง
19 ID:4170
รวมพลัง รักสามัคคี ทำความดีด้วยหัวใจ
ref:9-1-2/2563-4170
150/119 3 01-04-2564 2/2563 เปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 01-04-2564 -199 แสดง
20 ID:4168
ปลูกป่าโป่งสลอด
ref:4-6-2/2563-4168
20/20 3 25-03-2564 2/2563 เต็ม กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-03-2564 -201 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 448

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118