Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 4 user
Guest Online : 26 user
IP Address: 3.238.180.174

วันที่ :08-12-2566 10:12:00

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:5133
ลอยกระทง@PBRU2023
ref:9-1-1/2566-5133
222/208 3 27-11-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 กองพัฒนานักศึกษา 29-11-2566 -9 แสดง
2 ID:5119
จิตอาสาพัฒนาศูนย์ SIRCOP 30 ต.ค. 66
ref:4-9-1/2566-5119
2/2 3 30-10-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 00-00-0000 -937585 แสดง
3 ID:5118
จิตอาสาพัฒนาศูนย์ SIRCOP 27 ต.ค. 66
ref:4-9-1/2566-5118
3/3 3 27-10-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 00-00-0000 -937585 แสดง
4 ID:5117
จิตอาสาพัฒนาศูนย์ SIRCOP 26 ต.ค. 66
ref:4-9-1/2566-5117
8/8 3 26-10-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 00-00-0000 -937585 แสดง
5 ID:5116
จิตอาสาพัฒนาศูนย์ SIRCOP 20 ต.ค. 66
ref:4-9-1/2566-5116
9/9 3 20-10-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 00-00-0000 -937585 แสดง
6 ID:5115
จิตอาสาพัฒนาศูนย์ SIRCOP 19 ต.ค. 66
ref:4-9-1/2566-5115
2/2 1 19-10-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 00-00-0000 -937585 แสดง
7 ID:5114
จิตอาสาพัฒนาศูนย์ SIRCOP 18 ต.ค. 66
ref:4-9-1/2566-5114
7/7 3 18-10-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 00-00-0000 -937585 แสดง
8 ID:5112
จิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ref:2-3-1/2566-5112
56/56 3 19-08-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2566 -8 แสดง
9 ID:5107
ยุวเกษตรพอเพียงโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี
ref:9-5-1/2566-5107
0/22 8 05-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -937585 แสดง
10 ID:5092
บำเพ็ญประโยชน์ บริจาคเลือด
ref:4-6-1/2566-5092
100/0 5 11-08-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-12-2566 22 แสดง
11 ID:5086
จิตอาสาคณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
ref:8-7-1/2566-5086
10/10 6 26-05-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-10-2566 -38 แสดง
12 ID:5084
บำเพ็ญประโยชน์ เลือก
ref:4-6-1/2566-5084
100/20 3 12-10-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 04-12-2567 361 แสดง
13 ID:5081
บำเพ็ญประโยชน์รักษ์วิศวะ(เลือกคณะ)
ref:9-5-2/2565-5081
0/0 3 27-06-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-06-2566 -161 แสดง
14 ID:5080
บำเพ็ญประโยชน์รักษ์วิศวะ(บังคับคณะ)
ref:8-5-2/2565-5080
0/7 3 27-06-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-06-2566 -161 แสดง
15 ID:5079
สัตวศาสตร์จิตอาสา
ref:4-3-1/2566-5079
44/44 3 20-09-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 20-11-2566 -18 แสดง
16 ID:5071
บริจาคโลหิต (กิจกรรมพิเศษ)
ref:2-6-1/2566-5071
100/16 5 03-10-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 29-12-2566 21 แสดง
17 ID:5063
บำเพ็ญประโยชน์วัดห้วยเสือ
ref:2-6-1/2566-5063
30/22 3 12-09-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 27-09-2566 -72 แสดง
18 ID:5059
ยุวเกษตรโรงเรียนธรรมิกปี2
ref:9-5-1/2564-5059
0/11 5 00-00-0000 1/2564 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -937585 แสดง
19 ID:5047
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเก็บผลผลิตของศูนย์วิศวกรสังคม
ref:7-1-1/2566-5047
35/31 3 16-09-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 19-09-2566 -80 แสดง
20 ID:5040
กีฬาลูกวิทย์เกมส์ 66
ref:4-9-1/2566-5040
5/4 3 23-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 00-00-0000 -937585 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 573

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118