Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 7 user
IP Address: 3.236.51.151

วันที่ :17-10-2564 08:10:05

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:4250
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะฯ ปีการศึกษา2564(ออนไลน์)ล
ref:9-5-2/2563-4250
0/81 3 26-05-2564 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 04-06-2564 -135 แสดง
2 ID:4249
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะฯ ปีการศึกษา2564(ออนไลน์)บ
ref:8-5-2/2563-4249
0/304 3 26-05-2564 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 04-06-2564 -135 แสดง
3 ID:4196
เลือกตั้งนายกสโมสร 2564 (พยาบาล) เลือก
ref:9-9-2/2563-4196
0/149 2 24-03-2564 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 30-04-2564 -170 แสดง
4 ID:4195
เลือกตั้งนายกสโมสร 2564 (พยาบาล) บังคับ
ref:8-9-2/2563-4195
0/184 2 24-03-2564 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 30-04-2564 -170 แสดง
5 ID:4172
แถลงนโยบายเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะพยบ.ปีการศึกษา2564 (ล)
ref:9-9-2/2563-4172
0/18 2 18-03-2564 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 31-05-2564 -139 แสดง
6 ID:4171
แถลงนโยบายเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะพยบ.ปีการศึกษา2564 (บ)
ref:8-9-2/2563-4171
0/134 2 18-03-2564 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 31-05-2564 -139 แสดง
7 ID:4022
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 2563
ref:8-5-1/2563-4022
0/131 3 24-06-2563 1/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-06-2563 -475 แสดง
8 ID:4015
เลือกตั้งนายกสโมสรฯคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯปีการศึกษา2563
ref:8-5-2/2562-4015
0/172 3 29-04-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-04-2563 -537 แสดง
9 ID:3936
เลือกตั้งนายกสโมสร 2563 (พยาบาล) เลือก
ref:9-9-2/2562-3936
0/125 2 18-05-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 30-06-2563 -475 แสดง
10 ID:3935
เลือกตั้งนายกสโมสร 2563 (พยาบาล) บังคับ
ref:8-9-2/2562-3935
0/224 2 18-05-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 30-06-2563 -475 แสดง
11 ID:3934
แถลงนโยบายเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะพยบ.ปีการศึกษา2563เลือก
ref:9-9-2/2562-3934
0/30 2 16-03-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 31-05-2563 -505 แสดง
12 ID:3933
แถลงนโยบายเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะพยบ.ปีการศึกษา2563บังคับ
ref:8-9-2/2562-3933
0/98 2 16-03-2563 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 31-05-2563 -505 แสดง
13 ID:3538
เลือกตั้งนายกสโมสร 2562 (พยาบาล) เลือก
ref:9-9-2/2561-3538
0/6 2 01-05-2562 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 10-05-2562 -891 แสดง
14 ID:3537
เลือกตั้งนายกสโมสร 2562 (พยาบาล) บังคับ
ref:8-9-2/2561-3537
0/210 2 01-05-2562 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 10-05-2562 -891 แสดง
15 ID:3531
แถลงนโยบายการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา คณะพยบ.ฯ ปีการศึกษา 2562 บังคับ
ref:8-9-2/2561-3531
0/187 2 29-04-2562 2/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 30-04-2562 -901 แสดง
16 ID:3530
แถลงนโยบายการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา คณะพยบ.ฯ ปีการศึกษา 2562 เลือก
ref:9-9-2/2561-3530
0/3 2 29-04-2562 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 30-04-2562 -901 แสดง
17 ID:3501
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ปี 2562(ล)
ref:9-5-2/2561-3501
0/339 3 03-04-2562 2/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 05-04-2562 -926 แสดง
18 ID:3383
เข้าร่วมการแข่งขันโครงการต่างๆให้กับมหาวิทยาลัย(ล/3)
ref:9-5-1/2561-3383
0/2 3 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25-12-2561 -1027 แสดง
19 ID:3169
ชมรมขับขี่ปลอดภัย 60
ref:7-1-2/2560-3169
0/82 3 18-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 18-05-2561 -1248 แสดง
20 ID:3161
เลือกตั้งนายกสโมสรคณะพยาบาลศาสตร์ 2561 (เลือก)
ref:9-9-2/2560-3161
0/38 2 16-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 16-05-2561 -1250 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 237

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118