Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 9 user
IP Address: 3.238.112.198

วันที่ :20-05-2567 03:05:27

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:5293
พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสายครูชั้นปีที่ 1 (รหัส 6ุ6)
ref:8-2-2/2566-5293
0/424 3 31-03-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-04-2567 -20 แสดง
2 ID:5282
เตรียมความพร้อมก่อนสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ref:8-2-2/2567-5282
0/110 5 30-03-2567 2/2567 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 01-04-2567 -49 แสดง
3 ID:5281
Digital Literacy คณะครุศาสตร์ รหัส 66
ref:8-2-2/2566-5281
0/101 4 26-03-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 15-04-2567 -35 แสดง
4 ID:5274
staff อบรมบุคลิกภาพสายครู - เลือก
ref:9-2-2/2566-5274
0/16 4 17-03-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 31-03-2567 -50 แสดง
5 ID:5273
staff อบรมบุคลิกภาพสายครู-บังคับคณะ
ref:8-2-2/2566-5273
0/4 4 17-03-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-03-2567 -50 แสดง
6 ID:5264
staff กิจกรรมอบรมผู้กำกับลูกเสือ 67
ref:9-2-2/2566-5264
0/35 5 24-02-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 31-03-2567 -50 แสดง
7 ID:5263
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 67
ref:8-2-2/2566-5263
0/260 2 13-03-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-03-2567 -50 แสดง
8 ID:5259
อบรมบุคลิกภาพนักศึกษาสายครู ก่อนออกฝึก ฯ - เลือก
ref:9-2-2/2566-5259
0/160 5 09-03-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 31-03-2567 -50 แสดง
9 ID:5258
อบรมบุคลิกภาพนักศึกษาสายครู ก่อนออกฝึกฯ- บังคับคณะ
ref:8-2-2/2566-5258
0/174 5 09-03-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-03-2567 -50 แสดง
10 ID:5253
ส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาพลศึกษา
ref:8-2-2/2566-5253
0/31 5 05-03-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-03-2567 -50 แสดง
11 ID:5252
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ 2566
ref:8-2-2/2566-5252
0/21 5 11-03-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-03-2567 -50 แสดง
12 ID:5233
อบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น ปีการศึกษา2566/เลือก
ref:9-2-2/2566-5233
0/103 5 24-02-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 25-03-2567 -56 แสดง
13 ID:5232
อบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น ปีการศึกษา2566/บังคับคณะ
ref:8-2-2/2566-5232
0/253 5 26-02-2567 2/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 25-03-2567 -56 แสดง
14 ID:5213
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทำกระทงสดถวายวัดทองนพคุณ
ref:8-2-2/2566-5213
0/52 3 27-11-2566 2/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 16-02-2567 -93 แสดง
15 ID:5195
ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการการศึกษาปฐมวัย พจนก สัมพันธ์ 2566
ref:9-2-2/2566-5195
0/15 3 26-12-2566 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 31-01-2567 -109 แสดง
16 ID:5136
ปาฐกถา ต้นรากเพชรบุรี และ เสวนาวิชาการเชิงประวัติศาสตร์
ref:8-2-2/2566-5136
500/478 4 06-12-2566 2/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 10-12-2566 -161 แสดง
17 ID:5095
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ให้มีทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
ref:9-2-1/2566-5095
0/72 6 05-08-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 31-10-2566 -201 แสดง
18 ID:4970
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์2566
ref:8-2-1/2566-4970
0/112 2 28-06-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-08-2566 -262 แสดง
19 ID:4969
ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา คณะครุศาสตร์ 2566
ref:8-2-1/2566-4969
0/112 4 08-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-08-2566 -262 แสดง
20 ID:4968
อบรมจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อน
ref:9-2-1/2566-4968
0/58 4 15-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 30-08-2566 -263 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 442

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118