Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 2 user
Guest Online : 21 user
IP Address: 3.238.180.174

วันที่ :08-12-2566 09:12:57

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:5136
ปาฐกถา ต้นรากเพชรบุรี และ เสวนาวิชาการเชิงประวัติศาสตร์
ref:8-2-2/2566-5136
500/484 4 06-12-2566 2/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 10-12-2566 2 แสดง
2 ID:5095
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ให้มีทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
ref:9-2-1/2566-5095
0/72 6 05-08-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 31-10-2566 -38 แสดง
3 ID:4970
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์2566
ref:8-2-1/2566-4970
0/109 2 28-06-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-08-2566 -99 แสดง
4 ID:4969
ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา คณะครุศาสตร์ 2566
ref:8-2-1/2566-4969
0/112 4 08-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-08-2566 -99 แสดง
5 ID:4968
อบรมจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อน
ref:9-2-1/2566-4968
0/58 4 15-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 30-08-2566 -100 แสดง
6 ID:4958
ติวสอบใบประกอบวิชาชีพครู รหัส 63
ref:8-2-1/2566-4958
0/294 5 04-05-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 10-08-2566 -120 แสดง
7 ID:4955
staff กิจกรรมอบรมคุณลักษณะ 4 ประการ 2566
ref:9-2-1/2566-4955
0/24 4 05-08-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 31-08-2566 -99 แสดง
8 ID:4954
ถวายเทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ 2566
ref:9-2-1/2566-4954
0/60 3 26-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 28-08-2566 -102 แสดง
9 ID:4947
staff กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1
ref:9-2-1/2566-4947
0/62 4 12-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 30-09-2566 -69 แสดง
10 ID:4946
อบรมคุณลักษณะ 4 ตามพระราโชบาย สำหรับนักศึกษาครู 2566
ref:8-2-1/2566-4946
0/403 3 27-08-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-08-2566 -99 แสดง
11 ID:4941
อบรมบุคลิกภาพนักศึกษาสายครู ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 1 และ 2
ref:8-2-1/2566-4941
0/409 5 15-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-07-2566 -130 แสดง
12 ID:4932
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (CEFR)
ref:8-2-2/2565-4932
0/442 5 01-10-2565 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 14-07-2566 -147 แสดง
13 ID:4917
ค่ายครุศาสตร์อาสาพัฒนาเยาวชน ปีการศึกษา 2565
ref:9-2-2/2565-4917
0/0 5 19-06-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 30-06-2566 -161 แสดง
14 ID:4908
สร้างความพร้อมร่างกายและจิตใจในการเรียนพลศึกษา ปีการศึกษา 2565
ref:8-2-2/2565-4908
0/76 5 31-03-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-06-2566 -161 แสดง
15 ID:4900
จิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาขาวิชาพลศึกษา
ref:4-2-2/2565-4900
0/44 4 12-05-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-05-2566 -191 แสดง
16 ID:4883
เดินรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง Big Day ณ ศาลากลางจังหวัด
ref:9-2-2/2565-4883
30/28 4 09-05-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 16-05-2566 -206 แสดง
17 ID:4876
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม DynEd รหัส 63
ref:8-2-2/2565-4876
0/376 5 20-02-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 27-04-2566 -225 แสดง
18 ID:4868
ผู้ตัดสิน กิจกรรมแบดมินตัน Challenge 3x3
ref:8-2-2/2565-4868
0/12 4 05-04-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-04-2566 -222 แสดง
19 ID:4867
อบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้พื้นฐาน
ref:8-2-2/2565-4867
0/366 5 22-04-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-04-2566 -222 แสดง
20 ID:4866
เข้าร่วมเสวนาเหลียวหลัง แลหน้า
ref:9-2-2/2565-4866
0/43 4 19-04-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 30-04-2566 -222 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 427

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118