Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 4 user
IP Address: 54.156.51.193

วันที่ :26-09-2561 02:09:23

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3280
ค่ายสานสัมพันธ์พี่น้องชาวไอที
ref:4-4-2/2560-3280
0/24 3 09-12-2560 2/2560 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 20-12-2560 -280 แสดง
2 ID:3274
กีฬาดอนขังใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 32 (พาเหรด)
ref:8-4-1/2561-3274
100/99 2 27-10-2561 1/2561 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-09-2561 4 แสดง
3 ID:3263
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2561
ref:9-4-1/2561-3263
0/26 3 17-08-2561 1/2561 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 21-09-2561 -5 แสดง
4 ID:3251
เวียนเทียนวันอาสาฬบูชา
ref:8-4-1/2561-3251
0/58 3 27-07-2561 1/2561 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-07-2561 -57 แสดง
5 ID:3209
Microsoft Office Specialist ((Microsoft PowerPoint 2016)
ref:8-4-2/2560-3209
0/44 3 27-04-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-08-2561 -27 แสดง
6 ID:3201
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนความจริงเสริม(Augmented Reality)
ref:8-4-1/2561-3201
25/25 6 21-07-2561 1/2561 เต็ม กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 21-08-2561 -36 แสดง
7 ID:3196
อบรมประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
ref:2-4-1/2561-3196
30/28 3 13-07-2561 1/2561 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 15-08-2561 -42 แสดง
8 ID:3188
ติดตั้งและบริการเครื่องแม่ข่าย
ref:8-4-2/2560-3188
0/16 3 30-05-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 15-06-2561 -103 แสดง
9 ID:3187
แนะแนวนักศึกษาเข้าศึกษาต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
ref:8-4-2/2560-3187
0/1 3 11-06-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 11-06-2561 -107 แสดง
10 ID:3185
กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ref:9-4-2/2560-3185
0/11 3 30-04-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 08-06-2561 -110 แสดง
11 ID:3184
รองนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ref:9-4-2/2560-3184
0/1 5 30-04-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 08-06-2561 -110 แสดง
12 ID:3183
นายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ref:9-4-2/2560-3183
0/4 10 30-04-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 08-06-2561 -110 แสดง
13 ID:3181
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา ปี 61
ref:8-4-2/2560-3181
0/52 3 29-05-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 29-06-2561 -89 แสดง
14 ID:3158
พัฒนานวัตกรรมดิจิตอลคอนเทนส์สามมิติฯ
ref:8-4-2/2560-3158
0/4 2 23-02-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2561 -118 แสดง
15 ID:3157
พัฒนานวัตกรรมดิจิตอลคอนเทนส์สามมิติฯ
ref:8-4-2/2560-3157
0/9 6 23-02-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2561 -118 แสดง
16 ID:3123
จิตอาสา (ค่ายไอที)
ref:9-4-2/2560-3123
0/53 1 17-01-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2561 -118 แสดง
17 ID:3122
ค่ายสานสัมพันธ์พี่น้องชาวไอที
ref:8-4-2/2560-3122
0/70 3 09-12-2560 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2561 -118 แสดง
18 ID:3117
บายเนียร์ (รหัส 59-60)
ref:9-4-2/2560-3117
0/139 3 26-04-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2561 -118 แสดง
19 ID:3113
Microsoft Office Specialist (Microsoft Excel 2016)
ref:8-4-2/2560-3113
0/34 3 23-02-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2561 -118 แสดง
20 ID:3112
Microsoft Office Specialist ((Microsoft Word 2016)
ref:8-4-2/2560-3112
0/46 3 16-03-2561 2/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2561 -118 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 242

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118