Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 3.236.51.151

วันที่ :17-10-2564 08:10:09

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:4320
ทักษะการออกแบบสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยี AR สำหรับนักศึกษาครู
ref:8-4-1/2564-4320
0/24 6 12-06-2564 1/2564 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-09-2564 -17 แสดง
2 ID:4319
ทักษะการออกแบบสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยี AR สำหรับนักศึกษาครู
ref:8-4-1/2564-4319
0/12 3 12-06-2564 1/2564 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-09-2564 -17 แสดง
3 ID:4318
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ref:8-4-1/2564-4318
0/36 3 15-09-2564 1/2564 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-09-2564 -17 แสดง
4 ID:4317
การสร้างแบบจำลองสามมิติด้านวิทยาการความเป็นจริงเสมือน
ref:8-4-1/2564-4317
0/16 4 17-07-2564 1/2564 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-09-2564 -17 แสดง
5 ID:4316
การสร้างแบบจำลองสามมิติด้านวิทยาการความเป็นจริงเสมือน
ref:8-4-1/2564-4316
0/36 6 17-07-2564 1/2564 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-09-2564 -17 แสดง
6 ID:4311
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (สำนักงานดิจิทัล)
ref:8-4-1/2564-4311
0/31 3 14-07-2564 1/2564 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-08-2564 -47 แสดง
7 ID:4272
ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ref:2-4-1/2564-4272
0/97 5 28-07-2564 1/2564 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-07-2564 -79 แสดง
8 ID:4266
ยุวเกษตร : ไอทีจิตอาสา 1 คณะ 1 โรงเรียน
ref:8-4-1/2564-4266
0/89 3 02-07-2564 1/2564 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-07-2564 -79 แสดง
9 ID:4238
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ref:8-4-2/2563-4238
0/17 9 04-03-2564 2/2563 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-05-2564 -139 แสดง
10 ID:4237
อบรมเชิงปฏิบัติการ Blended Learning
ref:8-4-2/2563-4237
0/35 5 27-03-2564 2/2563 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 14-05-2564 -156 แสดง
11 ID:4236
สัมมนาวิชาชีพและโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
ref:9-4-2/2563-4236
0/1 3 01-04-2564 2/2563 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-04-2564 -170 แสดง
12 ID:4235
สัมมนาวิชาชีพและโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
ref:8-4-2/2563-4235
0/6 3 01-04-2564 2/2563 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-04-2564 -170 แสดง
13 ID:4234
สัมมนาวิชาชีพเว็บและมัลติมีเดีย
ref:9-4-2/2563-4234
0/3 3 05-04-2564 2/2563 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-04-2564 -170 แสดง
14 ID:4233
สัมมนาวิชาชีพเว็บและมัลติมีเดีย
ref:8-4-2/2563-4233
0/21 3 05-04-2564 2/2563 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-04-2564 -170 แสดง
15 ID:4220
ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล
ref:8-4-2/2563-4220
0/13 2 13-04-2564 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-04-2564 -170 แสดง
16 ID:4174
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน
ref:8-4-2/2563-4174
0/30 5 20-03-2564 2/2563 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31-03-2564 -200 แสดง
17 ID:4167
ส่งเสริมความรักความสามัคคี รุ่นที่ 1
ref:8-4-2/2563-4167
0/99 3 06-03-2564 2/2563 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 26-03-2564 -205 แสดง
18 ID:4161
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบปฏิบัติการไอโอเอส
ref:8-4-1/2563-4161
0/37 6 15-02-2563 1/2563 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 26-03-2564 -205 แสดง
19 ID:4160
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ref:9-4-2/2563-4160
0/2 5 06-03-2564 2/2563 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 26-03-2564 -205 แสดง
20 ID:4159
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ref:8-4-2/2563-4159
0/38 5 06-03-2564 2/2563 เปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 26-03-2564 -205 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 349

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118