Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 1 user
Guest Online : 13 user
IP Address: 54.147.142.16

วันที่ :14-11-2561 08:11:51

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3304
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
ref:9-5-1/2561-3304
200/161 3 07-11-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09-11-2561 -5 แสดง
2 ID:3297
พิธีบำเพ็ญกุศลพระครูสถิตย์พจนสุนทร(รับเฉพาะนศ.คณะวิศวฯ58-61)
ref:9-5-1/2561-3297
30/28 2 24-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 31-10-2561 -14 แสดง
3 ID:3255
บำเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(ซ่อม6-ล2)
ref:9-5-1/2561-3255
0/1 6 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935735 แสดง
4 ID:3250
บำเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(ซ่อม3-ล3)
ref:9-5-1/2561-3250
0/1 3 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935735 แสดง
5 ID:3249
บำเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(ซ่อม3-ล2)
ref:9-5-1/2561-3249
0/2 3 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935735 แสดง
6 ID:3248
บำเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(ซ่อม3-บ3)
ref:2-5-1/2561-3248
0/0 3 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935735 แสดง
7 ID:3247
บำเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(ซ่อม3-บ2)
ref:2-5-1/2561-3247
0/1 3 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935735 แสดง
8 ID:3246
บำเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(ซ่อม6-ล3)
ref:4-5-1/2561-3246
0/1 6 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935735 แสดง
9 ID:3245
บำเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(ซ่อม6-ล2)
ref:4-5-1/2561-3245
0/1 6 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935735 แสดง
10 ID:3244
บำเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(ซ่อม2-ล1)
ref:4-5-1/2561-3244
0/1 2 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935735 แสดง
11 ID:3243
บำเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(ซ่อม3-ล1)
ref:4-5-1/2561-3243
0/0 3 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935735 แสดง
12 ID:3242
บำเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(ซ่อม6-ล1)
ref:4-5-1/2561-3242
0/1 6 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935735 แสดง
13 ID:3241
บำเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(ซ่อม10-ล1)
ref:4-5-1/2561-3241
0/0 10 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935735 แสดง
14 ID:3240
บำเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(ซ่อม2-บ1)
ref:2-5-1/2561-3240
0/1 2 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935735 แสดง
15 ID:3239
บำเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(ซ่อม3-บ1)
ref:2-5-1/2561-3239
0/1 3 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935735 แสดง
16 ID:3238
บำเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(ซ่อม6-บ2)
ref:2-5-1/2561-3238
0/1 6 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935735 แสดง
17 ID:3237
บำเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(ซ่อม6-บ1)
ref:2-5-1/2561-3237
0/1 6 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935735 แสดง
18 ID:3236
บำเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(ซ่อม10-บ2)
ref:2-5-1/2561-3236
0/0 10 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935735 แสดง
19 ID:3235
บำเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(ซ่อม10-บ1)
ref:2-5-1/2561-3235
0/0 10 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935735 แสดง
20 ID:3234
บำเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม(ซ่อม2-บ1)
ref:8-5-1/2561-3234
0/10 2 00-00-0000 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935735 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 342

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118