Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 1 user
IP Address: 23.20.162.200

วันที่ :18-11-2560 05:11:15

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:2882
การปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรมที่มั่นคง(รหัส57-60)
ref:9-5-1/2560-2882
0/0 2 13-11-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13-11-2560 -5 แสดง
2 ID:2860
ส่งเสริมทักษะการใช้อุปกรณ์ดิจิตอลในทางวิศวกรรม
ref:8-5-1/2560-2860
0/168 2 00-00-0000 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935374 แสดง
3 ID:2859
บายศรีสู่ขวัญ
ref:8-5-1/2560-2859
0/179 2 27-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935374 แสดง
4 ID:2858
รวมพล คนสร้างแสง
ref:8-5-1/2560-2858
0/22 3 25-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10-10-2560 -39 แสดง
5 ID:2838
แก้กิจกรรม
ref:4-5-1/2560-2838
0/2 3 28-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935374 แสดง
6 ID:2827
จิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัตน์
ref:9-5-1/2560-2827
0/16 5 00-00-0000 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25-09-2560 -54 แสดง
7 ID:2814
ส่งเสริมทักษะวิชาชีพ "เรียนอย่างไรให้มีงานทำ"
ref:8-5-1/2560-2814
0/165 2 27-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29-09-2560 -50 แสดง
8 ID:2813
สร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด
ref:8-5-1/2560-2813
0/176 2 25-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-07-2560 -111 แสดง
9 ID:2812
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาทักษะชีวิต
ref:8-5-1/2560-2812
0/177 2 26-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-09-2560 -49 แสดง
10 ID:2811
จิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัตน์
ref:9-5-1/2560-2811
0/41 1 30-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08-09-2560 -71 แสดง
11 ID:2801
จิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัตน์
ref:8-5-1/2560-2801
0/1 5 01-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08-09-2560 -71 แสดง
12 ID:2800
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560
ref:8-5-1/2560-2800
0/172 3 24-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935374 แสดง
13 ID:2773
รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ref:2-5-1/2560-2773
0/6 6 21-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 16-08-2560 -94 แสดง
14 ID:2744
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดกำแพงแลง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ (ล.56)
ref:9-5-1/2560-2744
0/18 2 00-00-0000 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935374 แสดง
15 ID:2743
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดกำแพงแลง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
ref:8-5-1/2560-2743
80/69 2 05-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935374 แสดง
16 ID:2727
เข้าร่วมเปิดตัวชมรม PBRU Tech Startup 2559
ref:9-5-2/2559-2727
6/6 3 23-05-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14-06-2560 -157 แสดง
17 ID:2662
สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2560 (บ.56)
ref:8-5-2/2559-2662
0/10 2 26-04-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935374 แสดง
18 ID:2661
สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2560 (ล.56)
ref:9-5-2/2559-2661
0/166 2 26-04-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935374 แสดง
19 ID:2639
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ(ล.56)
ref:9-5-2/2559-2639
0/83 2 19-04-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 00-00-0000 -935374 แสดง
20 ID:2601
เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา 2560 idt
ref:9-5-2/2559-2601
0/132 2 18-04-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18-04-2560 -214 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 283

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118