Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 2 user
IP Address: 23.20.162.200

วันที่ :18-11-2560 05:11:15

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:2863
ค่ายศิลปะเพื่อพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชานแดนป่าละอู
ref:4-6-1/2560-2863
100/96 3 16-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31-10-2560 -18 แสดง
2 ID:2861
สื่อสร้างสรรค์ศิลปะครรั้งที่ 3
ref:4-6-1/2560-2861
30/30 3 06-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19-10-2560 -30 แสดง
3 ID:2796
ดอนขัง ครั้งที่ 31
ref:2-6-1/2560-2796
1500/6 8 19-09-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 00-00-0000 -935374 แสดง
4 ID:2795
สานสัมพันธ์นักศึกษา (จิตอาสาตามคำพ่อสอน) 60
ref:2-6-1/2560-2795
900/6 4 26-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 00-00-0000 -935374 แสดง
5 ID:2794
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (กีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์)60
ref:2-6-1/2560-2794
900/4 3 26-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 00-00-0000 -935374 แสดง
6 ID:2793
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 60
ref:2-6-1/2560-2793
900/0 3 25-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 00-00-0000 -935374 แสดง
7 ID:2792
ปฐมนิเทศบายศรีสู่ขวัญ 60
ref:2-6-1/2560-2792
900/2 4 24-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 00-00-0000 -935374 แสดง
8 ID:2791
อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา 60
ref:2-6-1/2560-2791
900/4 3 25-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 00-00-0000 -935374 แสดง
9 ID:2790
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (ซื่อสัตย์ มีวินัย) 60
ref:2-6-1/2560-2790
900/4 3 25-06-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 00-00-0000 -935374 แสดง
10 ID:2789
พัฒนาบุคลิกภาพ 60
ref:2-6-1/2560-2789
900/4 3 25-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 00-00-0000 -935374 แสดง
11 ID:2788
รับเสร็จ โอนมาเป็นบังคับคณะ
ref:2-6-1/2560-2788
100/6 3 21-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19-09-2560 -60 แสดง
12 ID:2787
รับเสร็จ โอนมาเป็นเลือกคณะ
ref:4-6-1/2560-2787
100/3 3 21-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09-09-2560 -70 แสดง
13 ID:2786
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาพม่า (เลือก)
ref:4-6-1/2560-2786
100/19 6 09-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31-08-2560 -79 แสดง
14 ID:2785
แก้กิจกรรมพิเศษ
ref:4-6-1/2560-2785
1/1 5 25-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31-08-2560 -79 แสดง
15 ID:2784
แก้กิจกรรมพิเศษ
ref:4-6-1/2560-2784
1/1 5 25-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31-08-2560 -79 แสดง
16 ID:2783
แก้กิจกรรมพิเศษ
ref:4-6-1/2560-2783
1/1 5 25-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31-08-2560 -79 แสดง
17 ID:2774
พิพิธภัณฑ์สกุลช่างเมืองเพชร (เลือก)
ref:4-6-1/2560-2774
50/15 12 00-00-0000 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16-08-2560 -94 แสดง
18 ID:2760
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาพม่า
ref:2-6-1/2560-2760
150/105 6 02-08-2560 1/2560 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10-08-2560 -100 แสดง
19 ID:2759
พิพิธภัณฑ์สกุลช่างเมืองเพชร
ref:2-6-2/2559-2759
100/41 12 24-07-2560 2/2559 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-07-2560 -111 แสดง
20 ID:2758
แก้กิจกรรมพิเศษ
ref:2-6-2/2559-2758
1/1 26 00-00-0000 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17-05-2560 -185 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 381

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118