Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 5 user
IP Address: 54.226.64.30

วันที่ :17-01-2562 08:01:05

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3424
โครงการธนาคารขยะแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ref:4-6-1/2562-3424
20/7 5 10-12-2561 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17-01-2562 0 แสดง
2 ID:3423
โครงการธนาคารขยะแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ref:4-6-1/2562-3423
0/0 10 10-12-2561 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17-01-2562 0 แสดง
3 ID:3422
โครงการธนาคารขยะแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ref:4-6-1/2562-3422
20/10 8 10-12-2561 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17-01-2562 0 แสดง
4 ID:3421
โครงการธนาคารขยะแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ref:4-6-1/2562-3421
20/14 3 10-12-2561 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17-01-2562 0 แสดง
5 ID:3420
โครงการสานไทย ใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง โดย มวลชน
ref:4-6-1/2562-3420
500/141 2 16-01-2562 1/2562 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 05-02-2562 19 แสดง
6 ID:3380
พระมหากษัตริย์กับกับความเป็นไทย
ref:4-6-1/2561-3380
800/139 2 21-11-2562 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21-12-2561 -27 แสดง
7 ID:3379
แก้กิจกรรมพิเศษ
ref:2-6-1/2561-3379
1/1 5 03-12-2562 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20-12-2561 -28 แสดง
8 ID:3351
การส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ประจำปี2562
ref:4-6-1/2561-3351
200/166 3 13-01-2562 1/2561 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31-03-2562 73 แสดง
9 ID:3336
จิตอาสา มนุษย์ศาสตร์
ref:4-6-1/2561-3336
800/147 6 15-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20-12-2561 -28 แสดง
10 ID:3335
ประกวดมารยาทไทย
ref:8-6-1/2561-3335
800/449 6 26-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20-12-2561 -28 แสดง
11 ID:3324
เลือกตั้งนายกสโมสรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2561
ref:2-6-1/2561-3324
1000/2 2 28-03-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25-12-2561 -23 แสดง
12 ID:3323
จิตอาสาตามศาสตร์พระราชา
ref:2-6-1/2561-3323
1000/1 9 02-03-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25-12-2561 -23 แสดง
13 ID:3322
ดอนขังใหญ่เกมส์
ref:2-6-1/2561-3322
1000/710 8 27-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25-12-2561 -23 แสดง
14 ID:3321
ค้นหาต้นแบบนักศึกษา HUSS
ref:2-6-1/2561-3321
900/746 3 20-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25-12-2561 -23 แสดง
15 ID:3320
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ref:2-6-1/2561-3320
900/729 3 20-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25-12-2561 -23 แสดง
16 ID:3319
พัฒนาทักษะเทคโนโลยี (รู้เท่าทันสื่อ)
ref:2-6-1/2561-3319
900/723 2 20-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25-12-2561 -23 แสดง
17 ID:3318
การพัฒนาภาวะผู้นำบุคลิกภาพและการคิดวิเคราะห์
ref:2-6-1/2561-3318
900/721 4 20-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25-12-2561 -23 แสดง
18 ID:3317
กิจกรรมการปฏิบัติการประกันคุณภาพด้วยวงจร PDCA
ref:2-6-1/2561-3317
900/732 3 20-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25-12-2561 -23 แสดง
19 ID:3316
ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 2561
ref:2-6-1/2561-3316
900/725 4 20-07-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19-12-2561 -29 แสดง
20 ID:3308
เส้นทางสู่ชีวิตราชการ
ref:4-6-1/2561-3308
300/200 3 17-10-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07-11-2561 -71 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 431

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118