Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 16 user
Guest Online : 26 user
IP Address: 3.238.180.174

วันที่ :08-12-2566 10:12:25

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:5130
ร่วมทอดกฐินสามัคคี คณะวิทยาการจัดการ ณ วัดเพรียง
ref:4-7-2/2566-5130
50/3 3 18-11-2566 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2566 23 แสดง
2 ID:5086
จิตอาสาคณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
ref:8-7-1/2566-5086
10/10 6 26-05-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-10-2566 -38 แสดง
3 ID:5083
Short Film Media Literacy PBRU. “คนทันสื่อ” ปี 3
ref:4-7-1/2566-5083
200/90 3 18-10-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 30-11-2566 -8 แสดง
4 ID:5082
Photographer ถ่ายยังไงให้ Perfect
ref:4-7-1/2566-5082
200/96 3 11-10-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 30-11-2566 -8 แสดง
5 ID:5072
การจัดทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี
ref:2-7-1/2566-5072
80/70 6 30-08-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-10-2566 -38 แสดง
6 ID:5046
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ref:2-7-1/2566-5046
50/47 10 26-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-10-2566 -38 แสดง
7 ID:4964
จิตอาสาทำดีเพื่อแม่ คณะวิทยาการจัดการ
ref:4-7-1/2566-4964
200/62 3 11-08-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-10-2566 -38 แสดง
8 ID:4963
จิตอาสาปันสุขให้น้อง โรงเรียนบ้านหนองพลับ
ref:4-7-1/2566-4963
50/45 3 31-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-10-2566 -38 แสดง
9 ID:4962
ยุวเกษตรคณะวิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านหนองพลับ
ref:4-7-1/2566-4962
50/35 6 29-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-10-2566 -38 แสดง
10 ID:4961
แห่เทียนเข้าพรรษา คณะวิทยาการจัดการ
ref:4-7-1/2566-4961
200/122 3 26-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-10-2566 -38 แสดง
11 ID:4929
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ 2566
ref:2-7-1/2566-4929
250/0 6 30-06-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 30-09-2566 -69 แสดง
12 ID:4927
การสืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชร
ref:4-7-1/2566-4927
150/39 3 25-06-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 30-09-2566 -69 แสดง
13 ID:4926
การสืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชร
ref:2-7-1/2566-4926
150/112 3 25-06-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 30-09-2566 -69 แสดง
14 ID:4925
การเสริมสร้างทักษะภาวะผู้นำแก่นักศึกษา
ref:2-7-1/2566-4925
150/150 3 24-06-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 30-09-2566 -69 แสดง
15 ID:4924
การเสริมสร้างทักษะภาวะผู้นำแก่นักศึกษา
ref:4-7-1/2566-4924
150/59 3 24-06-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 30-09-2566 -69 แสดง
16 ID:4923
จิตอาสาน้องใหม่คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2566
ref:4-7-1/2566-4923
250/3 3 23-06-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 30-09-2566 -69 แสดง
17 ID:4922
เด็กจัดการรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต
ref:4-7-1/2566-4922
250/0 3 23-06-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 30-09-2566 -69 แสดง
18 ID:4881
การเสริมสร้างอัตลักษณ์ต้นแบบความซื่อสัตย์ไม่คดโกง
ref:4-7-2/2565-4881
150/39 3 29-04-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 30-06-2566 -161 แสดง
19 ID:4880
การเสริมสร้างอัตลักษณ์ต้นแบบความซื่อสัตย์ไม่คดโกง
ref:2-7-2/2565-4880
150/93 3 29-04-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 30-06-2566 -161 แสดง
20 ID:4879
การเสริมสร้างทักษะชีวิตการรู้เท่าทันสื่อ Digital Literacy
ref:2-7-2/2565-4879
100/77 3 28-04-2566 2/2565 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 30-06-2566 -161 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 333

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118