Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 5 user
IP Address: 3.94.202.172

วันที่ :21-02-2563 08:02:06

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3773
บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ MS62
ref:2-7-1/2562-3773
0/197 2 00-00-0000 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936199 แสดง
2 ID:3772
อบรมบุคลิกภาพเเละการสื่อสาร2562
ref:2-7-1/2562-3772
0/195 3 00-00-0000 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936199 แสดง
3 ID:3771
ต้นเเบบความดีฉันไม่โกง "I dont cheat 2563
ref:2-7-1/2562-3771
0/197 3 00-00-0000 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936199 แสดง
4 ID:3770
การเเต่งกายดีศรีวิทยาการจัดการ2563
ref:2-7-1/2562-3770
0/200 3 00-00-0000 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936199 แสดง
5 ID:3769
วิสาสะ วจก.รับน้องอย่างสร้างสรรค์ 2562
ref:2-7-1/2562-3769
0/199 3 00-00-0000 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936199 แสดง
6 ID:3768
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ2562
ref:2-7-1/2562-3768
0/187 6 00-00-0000 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2562 -52 แสดง
7 ID:3749
การประกวดนักศึกษาต้นเเบบคณะวิทยาการจัดการ2562
ref:2-7-1/2562-3749
0/199 3 07-09-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936199 แสดง
8 ID:3706
Youtuber สร้างตัวตน สร้างคน สร้างรายได้ (เฉพาะสาขานิเทศฯ)
ref:4-7-1/2562-3706
0/23 2 30-10-2562 1/2562 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 30-11-2562 -83 แสดง
9 ID:3664
การประกวดนักศึกษาต้นเเบบคณะวิทยาการจัดการ(เฉพาะวิทยาการจัดการ)
ref:4-7-1/2562-3664
0/283 3 07-09-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-10-2562 -113 แสดง
10 ID:3659
ทำบุญเลี้ยงพระเพลงคณะวิทยาการจัดการ2562
ref:4-7-1/2562-3659
60/51 3 04-09-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936199 แสดง
11 ID:3624
ครูดีในดวงใจคณะวิทยาการจัดการ2562
ref:2-7-1/2562-3624
0/684 3 06-08-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936199 แสดง
12 ID:3584
ค่ายพุทธบุตรอุ่นไอไตรสิกขา
ref:4-7-2/2562-3584
20/9 6 30-06-2562 2/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-07-2562 -205 แสดง
13 ID:3583
ค่ายพุทธบุตรอุ่นไอไตรสิกขา(คณะวิทยาการจัดการ2562)
ref:2-7-2/2562-3583
0/21 6 30-06-2562 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-07-2562 -205 แสดง
14 ID:3582
สืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชร(รับทุกคณะ)เลือก
ref:4-7-2/2562-3582
50/32 3 20-06-2562 2/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-07-2562 -205 แสดง
15 ID:3581
สืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชร(เฉพาะคณะวิทยาการจัดการ)บังคับ
ref:2-7-2/2562-3581
50/33 3 20-06-2562 2/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-07-2562 -205 แสดง
16 ID:3568
ประกวดหนังสั้นวิทยาการจัดการสืบสานตามรอยศาสตร์พระราชา
ref:4-7-1/2562-3568
200/154 3 13-06-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-07-2562 -205 แสดง
17 ID:3567
โครงการจิตอาสาตามรอยศาสตร์พระราชา(ทุกคณะ)
ref:4-7-1/2562-3567
40/21 3 08-06-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-07-2562 -205 แสดง
18 ID:3566
โครงการจิตอาสาตามรอยศาสตร์พระราชา(เฉพาะคณะวิทยาการจัดการ)
ref:2-7-1/2562-3566
40/32 3 08-06-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-07-2562 -205 แสดง
19 ID:3565
โครงการจิตอาสาแบ่งสุขให้น้อง(ทุกคณะ)
ref:4-7-1/2562-3565
40/19 3 07-06-2562 1/2562 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-07-2562 -205 แสดง
20 ID:3564
โครงการจิตอาสาแบ่งสุขให้น้อง(เฉพาะคณะวิทยาการจัดการ)
ref:2-7-1/2562-3564
40/28 3 07-06-2562 1/2562 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-07-2562 -205 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 274

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118