Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 8 user
IP Address: 3.230.143.40

วันที่ :20-04-2564 08:04:07

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:4178
เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ(เฉพาะคณะวิทยาการจัดการ)
ref:2-7-2/2564-4178
50/49 3 29-03-2564 2/2564 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-07-2564 102 แสดง
2 ID:4177
ศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชร(เฉพาะคณะวิทยาการจัดการ)
ref:2-7-2/2564-4177
100/100 3 28-03-2564 2/2564 เต็ม กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-07-2564 102 แสดง
3 ID:4176
เสริมสร้างต้นเเบบความซื่อสัตย์ไม่คดโกง(เฉพาะคณะการจัดการ)
ref:2-7-2/2564-4176
50/49 3 27-03-2564 2/2564 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-07-2564 102 แสดง
4 ID:4175
การรู้เท่าทันสื่อ ในศตวรรษที่21(เฉพาะคณะวิทยาการจัดการ)
ref:2-7-2/2564-4175
50/51 3 26-03-2564 2/2564 เต็ม กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-07-2564 102 แสดง
5 ID:4081
โตนดรันนิ่งPBRU(เฉพาะปี1คณะวิทยาการจัดการ)
ref:2-7-2/2563-4081
100/64 5 12-12-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2563 -111 แสดง
6 ID:4080
อาเซียนสัมพันธ์(การจัดการปี2ขึ้นไป)
ref:2-7-2/2563-4080
100/79 5 03-12-2563 2/2563 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2563 -111 แสดง
7 ID:4003
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ2563
ref:2-7-2/2563-4003
0/0 3 25-06-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-07-2563 -264 แสดง
8 ID:3976
จิตอาสาการจัดการ กรณีขอจบเเละออกฝึกสหกิจศึกษา (ครั้งที่5)
ref:4-7-2/2563-3976
0/10 3 22-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936623 แสดง
9 ID:3975
จิตอาสาการจัดการ กรณีขอจบเเละออกฝึกสหกิจศึกษา (ครั้งที่5)
ref:2-7-2/2563-3975
0/3 3 22-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936623 แสดง
10 ID:3974
จิตอาสาการจัดการ กรณีขอจบเเละออกฝึกสหกิจศึกษา (ครั้งที่4)
ref:4-7-2/2563-3974
0/17 3 21-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-05-2563 -325 แสดง
11 ID:3973
จิตอาสาการจัดการ กรณีขอจบเเละออกฝึกสหกิจศึกษา (ครั้งที่4)
ref:2-7-2/2563-3973
0/11 3 21-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936623 แสดง
12 ID:3943
จิตอาสาการจัดการ กรณีขอจบเเละออกฝึกสหกิจศึกษา (ครั้งที่3)
ref:4-7-2/2563-3943
0/18 3 20-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936623 แสดง
13 ID:3942
จิตอาสาการจัดการ กรณีขอจบเเละออกฝึกสหกิจศึกษา (ครั้งที่3)
ref:2-7-2/2563-3942
0/18 3 20-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936623 แสดง
14 ID:3941
จิตอาสาการจัดการ กรณีขอจบเเละออกฝึกสหกิจศึกษา (ครั้งที่2)
ref:4-7-2/2563-3941
0/23 3 19-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936623 แสดง
15 ID:3940
จิตอาสาการจัดการ กรณีขอจบเเละออกฝึกสหกิจศึกษา (ครั้งที่2)
ref:2-7-2/2563-3940
0/70 3 19-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936623 แสดง
16 ID:3939
จิตอาสาการจัดการ กรณีขอจบเเละออกฝึกสหกิจศึกษา (ครั้งที่1)
ref:4-7-2/2563-3939
0/28 3 18-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936623 แสดง
17 ID:3938
จิตอาสาการจัดการ กรณีขอจบเเละออกฝึกสหกิจศึกษา (ครั้งที่1)
ref:2-7-2/2563-3938
0/111 3 18-05-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936623 แสดง
18 ID:3928
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี2562(โครงการต่อเนื่อง)
ref:2-7-2/2563-3928
0/7 10 09-11-2562 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936623 แสดง
19 ID:3890
การเเข่งขันมารยาทไทยระดับชาติ2563
ref:2-7-2/2563-3890
0/4 3 11-03-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2563 -111 แสดง
20 ID:3889
เเข่งขันทักษะวิชาการด้านเเผนธุรกิจระดับชาติ2563
ref:2-7-2/2563-3889
0/5 3 11-03-2563 2/2563 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -936623 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 296

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118