Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 19 user
IP Address: 3.238.180.174

วันที่ :08-12-2566 10:12:00

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:5091
STAFF ประกวดนักศึกษาต้นแบบ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 2566
ref:9-8-1/2566-5091
0/11 5 11-10-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-10-2566 -58 แสดง
2 ID:5090
ประกวดนักศึกษาต้นแบบ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 2566 (3)
ref:8-8-1/2566-5090
0/71 3 11-10-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-10-2566 -58 แสดง
3 ID:5085
ประกวดนักศึกษาต้นแบบ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 2566
ref:8-8-1/2566-5085
0/63 5 11-10-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11-10-2566 -58 แสดง
4 ID:5010
เสริมสร้างอัตลักษณ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์ฯ (2)
ref:8-8-1/2566-5010
0/4 7 01-09-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-09-2566 -97 แสดง
5 ID:5009
เสริมสร้างอัตลักษณ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์ฯ
ref:8-8-1/2566-5009
0/4 9 01-09-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-09-2566 -97 แสดง
6 ID:4978
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2566
ref:9-8-1/2566-4978
0/102 5 17-08-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18-08-2566 -112 แสดง
7 ID:4976
ปฐมนิเทศนักศึกษาปี 2566
ref:8-8-1/2566-4976
0/102 3 30-06-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30-06-2566 -161 แสดง
8 ID:4952
ถวายเทียนพรรษา 2566 บังคับ
ref:8-8-1/2566-4952
0/118 3 26-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26-07-2566 -135 แสดง
9 ID:4951
ถวายเทียนพรรษา 2566
ref:9-8-1/2566-4951
0/10 3 26-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26-07-2566 -135 แสดง
10 ID:4950
การแข่งขันกีฬาลูกวิทย์เกม ปี 2566 บังคับ
ref:8-8-1/2566-4950
0/56 5 23-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23-07-2566 -138 แสดง
11 ID:4949
การแข่งขันกีฬาลูกวิทย์เกม ปี 2566
ref:9-8-1/2566-4949
0/67 5 23-07-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23-07-2566 -138 แสดง
12 ID:4863
SCI.market คณะวิทยาศาสตร์ฯ (5)
ref:9-8-2/2566-4863
0/55 5 04-04-2566 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04-04-2566 -248 แสดง
13 ID:4861
SCI.market คณะวิทยาศาสตร์ฯ (3)
ref:9-8-2/2566-4861
0/120 3 04-04-2566 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04-04-2566 -248 แสดง
14 ID:4843
แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา 2566 เลือก
ref:9-8-2/2566-4843
0/22 5 18-03-2566 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18-03-2566 -265 แสดง
15 ID:4842
แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา 2566
ref:8-8-2/2566-4842
0/10 5 18-03-2566 2/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18-03-2566 -265 แสดง
16 ID:4819
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ปี 2566 เลือก
ref:9-8-1/2566-4819
0/182 2 22-03-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22-03-2566 -261 แสดง
17 ID:4818
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ปี 2566
ref:8-8-1/2566-4818
0/49 2 22-03-2566 1/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22-03-2566 -261 แสดง
18 ID:4774
พัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เลือก
ref:9-8-2/2566-4774
0/37 3 15-02-2566 2/2566 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15-02-2566 -296 แสดง
19 ID:4773
พัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
ref:8-8-2/2566-4773
0/32 3 15-02-2566 2/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15-02-2566 -296 แสดง
20 ID:4750
การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ 2566 (บังคับ)
ref:8-8-2/2566-4750
0/67 3 25-01-2566 2/2566 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25-01-2566 -317 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 444

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118