Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 2 user
Guest Online : 17 user
IP Address: 54.147.142.16

วันที่ :14-11-2561 08:11:31

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:3213
กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนานักศึกษา
ref:9-9-1/2561-3213
0/404 3 08-08-2561 1/2561 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 00-08-2561 -106 แสดง
2 ID:3206
ดอนขังใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ 2560 (กิจกรรมเลือก)
ref:9-9-1/2560-3206
0/0 10 06-11-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 00-00-2561 -349 แสดง
3 ID:3205
ดอนขังใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ 2560 (บังคับคณะ)
ref:8-9-1/2560-3205
0/244 10 06-11-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 00-00-2561 -349 แสดง
4 ID:3204
อบรมบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ 2560
ref:8-9-1/2560-3204
0/144 6 24-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 00-00-2561 -349 แสดง
5 ID:3203
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ 2560
ref:8-9-1/2560-3203
0/144 10 01-07-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 00-00-2561 -349 แสดง
6 ID:3161
เลือกตั้งนายกสโมสรคณะพยาบาลศาสตร์ 2561 (เลือก)
ref:9-9-2/2560-3161
0/38 2 16-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 16-05-2561 -182 แสดง
7 ID:3160
เลือกตั้งนายกสโมสรคณะพยาบาลศาสตร์ 2561 (บังคับ)
ref:8-9-2/2560-3160
0/246 2 16-05-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 16-05-2561 -182 แสดง
8 ID:3128
การพัฒนาผลงาน นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ทางการแพทย์แผนไทย
ref:8-9-2/2560-3128
24/24 3 30-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 30-04-2561 -198 แสดง
9 ID:3127
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์
ref:8-9-2/2560-3127
24/24 3 25-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 30-04-2561 -198 แสดง
10 ID:3090
5ส และจิตอาสาทำความสะอาดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ref:9-9-2/2560-3090
0/264 3 31-03-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 30-04-2561 -198 แสดง
11 ID:3084
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2561
ref:8-9-2/2560-3084
0/205 3 26-01-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 00-00-2561 -349 แสดง
12 ID:3083
Big Cleaning
ref:9-9-2/2560-3083
0/13 3 00-00-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 00-04-2561 -228 แสดง
13 ID:3082
ศักการะบรมครูแพทย์แผนไทยและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ 60
ref:8-9-2/2560-3082
0/70 3 05-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 00-04-2561 -228 แสดง
14 ID:3081
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (พยาบาล) เลือก
ref:9-9-2/2560-3081
0/89 2 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 11-04-2561 -217 แสดง
15 ID:3080
เลือกตั้งนายกองค์การฯ 2561 (พยาบาล) บังคับ
ref:7-9-2/2560-3080
0/62 2 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) คณะพยาบาลศาสตร์ 11-04-2561 -217 แสดง
16 ID:3065
ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่วันครอบครัววันผู้สูงอายุ
ref:9-9-2/2560-3065
0/161 3 11-04-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 11-04-2561 -217 แสดง
17 ID:3046
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี ตามนโยบายราชภัฏ ฯ
ref:9-9-2/2560-3046
0/25 3 29-03-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 03-04-2561 -225 แสดง
18 ID:3045
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ
ref:9-9-2/2560-3045
0/25 3 14-03-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 03-04-2561 -225 แสดง
19 ID:3043
จิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ref:9-9-2/2560-3043
0/24 4 08-03-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะพยาบาลศาสตร์ 03-04-2561 -225 แสดง
20 ID:3042
ปีใหม่สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 61
ref:8-9-2/2560-3042
0/108 3 00-01-2561 2/2560 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 08-04-2561 -220 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 80

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118