Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 10 user
IP Address: 34.231.247.139

วันที่ :22-09-2562 03:09:31

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แสดงรายละเอียดกิจกรรม

รหัสกิจกรรม 9-1-2/2560-R3004 วันที่จัด : 04-04-2561
กิจกรรม เทคนิคการเขียนใบสมัครและการสัมภาษณ์งาน(รหัส 54-58) เครดิต : 6
รายละเอียด: เปิดรับสมัครนักศึกษารหัส 54-58 เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 4 เมษายน 2561 พร้อมกันเวลา 08.30น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 การแต่งกาย ชุดนักศึกษา กิจกรรมเลิกประมาณ 16.30น. เป็นการแนะนำการเขียนใบสมัครงาน และการสัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน เปิดรับ นักศึกษา ปี 3 ขึ้นไปเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน วิทยาการ ผู้เชียวชาญระดับประเทศ
ชั้นปีที่ทำกิจกรรม:
จำนวนคนที่รับ 500 คน สถานะ** : ปิด   ปีการศึกษา : 2/2560
ประเภทกิจกรรม [9] กิจกรรมเลือก56 วันสุดท้ายที่บันทึกกิจกรรม : 05-04-2561 เหลือวันนับจากวันนี้: -535
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ [1]กองพัฒนานักศึกษา/[1]กิตติภพ รักษาราษฎร์ มีผู้เข้าร่วม : 356