Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 9 user
IP Address: 3.94.202.172

วันที่ :21-02-2563 06:02:32

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แสดงรายละเอียดกิจกรรม

รหัสกิจกรรม 10-10-1/2561-R3211 วันที่จัด : 09-08-2561
กิจกรรม เสวนาวิชาการ mini Book Fair 2018(กยศ) เครดิต : 2
รายละเอียด: แต่งการชุดนักศึกษาถูกระเบียบ พร้อมกันวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Think Cafe อาคารสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้นปีที่ทำกิจกรรม:
จำนวนคนที่รับ 80 คน สถานะ** : ปิด   ปีการศึกษา : 1/2561
ประเภทกิจกรรม [10] กยศ./กรอ. วันสุดท้ายที่บันทึกกิจกรรม : 09-08-2561 เหลือวันนับจากวันนี้: -561
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ [10]กยศ./กรอ./[19]พัชรินทร์ ย้อมศรี มีผู้เข้าร่วม : 11