Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 8 user
IP Address: 3.94.202.172

วันที่ :21-02-2563 06:02:54

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แสดงรายละเอียดกิจกรรม

รหัสกิจกรรม 10-10-1/2561-R3212 วันที่จัด : 10-08-2561
กิจกรรม จิตอาสลอกคลอง วันแม่ (กยศ.) เครดิต : 10
รายละเอียด: รับเฉพาะนศ.กยศ. ใส่เสื้อสีฟ้า พร้อมกันเวลา 13.00 น. คลองบริเวณด้านหน้าคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ชั้นปีที่ทำกิจกรรม:
จำนวนคนที่รับ 50 คน สถานะ** : ปิด   ปีการศึกษา : 1/2561
ประเภทกิจกรรม [10] กยศ./กรอ. วันสุดท้ายที่บันทึกกิจกรรม : 14-08-2561 เหลือวันนับจากวันนี้: -556
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ [10]กยศ./กรอ./[19]พัชรินทร์ ย้อมศรี มีผู้เข้าร่วม : 32