Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 6 user
Guest Online : 4 user
IP Address: 35.172.195.78

วันที่ :16-07-2563 09:07:10

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แสดงรายละเอียดกิจกรรม

รหัสกิจกรรม 9-1-1/2562-R3610 วันที่จัด : 31-07-2562
กิจกรรม ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เครดิต : 3
รายละเอียด: เปิดรับสมัครนักศึกษา ชั้นปี 3-4 ร่วมกิจกรรม “ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ” ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 พร้อมกันเวลา 12.30น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ การแต่งกาย ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ เท่านั้น (กรณีแต่งผิดระเบียบ จะถูกตัดคะแนนความประพฤติ)
ชั้นปีที่ทำกิจกรรม:
จำนวนคนที่รับ 500 คน สถานะ** : ปิด   ปีการศึกษา : 1/2562
ประเภทกิจกรรม [9] กิจกรรมเลือก56 วันสุดท้ายที่บันทึกกิจกรรม : 01-08-2562 เหลือวันนับจากวันนี้: -349
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ [1]กองพัฒนานักศึกษา/[1]กิตติภพ รักษาราษฎร์ มีผู้เข้าร่วม : 397