Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 1 user
IP Address: 54.236.62.49

วันที่ :27-02-2564 04:02:57

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แสดงรายละเอียดกิจกรรม

รหัสกิจกรรม 10-10-1/2562-R3622 วันที่จัด : 14-08-2562
กิจกรรม GenZ เตรียมความพร้อมสู่อาชีพ(กยศ) เครดิต : 5
รายละเอียด: ชุดนศ.ถูกระเบียบ พร้อมกันวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30น ห้องประชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ สิ้นสุดกิจกรรม 16.00น.
ชั้นปีที่ทำกิจกรรม:
จำนวนคนที่รับ 200 คน สถานะ** : ปิด   ปีการศึกษา : 1/2562
ประเภทกิจกรรม [10] กยศ./กรอ. วันสุดท้ายที่บันทึกกิจกรรม : 15-08-2562 เหลือวันนับจากวันนี้: -561
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ [10]กยศ./กรอ./[19]พัชรินทร์ ย้อมศรี มีผู้เข้าร่วม : 133