Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 7 user
Guest Online : 28 user
IP Address: 44.220.62.183

วันที่ :28-02-2567 08:02:01

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 544434000 หรือ ธงไชย หรือ รักการดี
   

สรุปสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมและคะแนนความผิดของนักศึกษาเป็นรายบุคคล

ลำดับ รหัส
ASCDESC
ชื่อ ASCDESC/นามสกุล ASCDESC จำนวนกิจกรรม
ASCDESC
จำนวนหน่วยกิตร่วม
ASCDESC
คะแนนความประพฤติ
(100 คะแนน)
1 665246238
นางสาวพิมแพรวา คำก้อน 18 53 100
2 665246237
นางสาวจุฬารัตน์ ตามสีรัมย์ 17 51 100
3 665246236
นายสราวุฒิ บานแย้ม 18 54 100
4 665246235
นายณัฐพล ขันพิมูล 20 63 100
5 665246234
นางสาวอิศรา มะสาและ 17 52 100
6 665246233
นางสาวอำไพ อุณศรี 18 53 100
7 665246232
นางสาวอารียา รีดน 17 52 100
8 665246231
นางสาวอาภัสรา แก้วเจริญ 19 55 100
9 665246230
นางสาวอัญชลี เขียวไปรเวช 17 50 100
10 665246229
นางสาวสุดารัตน์ พละมาตย์ 20 60 100

  Records 1 to 10 of 19385

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118