Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 27 user
IP Address: 44.220.62.183

วันที่ :28-02-2567 08:02:43

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 534435000 หรือ ธงไชย (คลิกด้วย)

รายงานผลการตัดคะแนนความประพฤติ

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

ลำดับ ASCDESC
รหัสนักศึกษา
ASCDESC
นักศึกษา
ASCDESC
ความผิด
ASCDESC
วันที่ทำความผิด
ASCDESC
คะแนนที่ตัด
คะแนน
แก้ความผิด
คงเหลือ
คะแนนความผิด
สถานะความผิด ASCDESC
วันที่บันทึก
ผู้บันทึก
1 665246225 นางสาวยุภาวรรณ  อ่วมแสง  5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ   02-12-2566 50 0 50 15-02-2024 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
2 665246223 นางสาวพิชญธิดา  มากทอง  5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ   02-12-2566 50 0 50 15-02-2024 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
3 665246208 นางสาวธัญมน  พัฒน์มาก  5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ   02-12-2566 50 0 50 15-02-2024 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
4 665246133 นางสาวฮีดายะห์  ตงนุใย  5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ   02-12-2566 50 0 50 15-02-2024 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
5 665246129 นางสาวสุนิสา  สำอางค์  5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ   02-12-2566 50 0 50 15-02-2024 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
6 665246123 นางสาวมิสลีฮา  ปาเนาะ  5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ   02-12-2567 50 0 50 15-02-2024 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
7 665246101 นางสาวกฤติมา  ใบโส๊ะ  5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ   02-12-2566 50 0 50 15-02-2024 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
8 665176225 นางสาววรรณพร  มั่งมี  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  04-09-2566 10 0 10 02-10-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
9 665176128 นางสาวสุธิชา  ผลศรัทธา  ก่อการทะเลาวิวาท  27-09-2566 10 0 10 30-11-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
10 664724253 นางสาวสุธิดา  สุรเสริมพงษ์  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  13-07-2566 10 0 10 05-09-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
11 664724106 นางสาวแกมกาญจน์  แก้วกาจย์  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  13-07-2566 10 0 10 05-09-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
12 664724102 นางสาวกรกนก  เพชรเหมือน  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  13-07-2566 10 0 10 05-09-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
13 664512220 นางสาววิรัลภัส  โมฬี  ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย)  25-12-2566 10 0 10 16-02-2024 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
14 664512108 นางสาวบัณฑิตา  เอมจุ้ย  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  13-07-2566 10 0 10 05-09-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
15 664435112 นายวีรภัทร  บุญเสริม  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  13-07-2566 10 0 10 06-09-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
16 664435108 นายธีรชาติ  ชัยมงคล  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  13-08-2566 10 0 10 06-09-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
17 664434103 นางสาวราชาวดี  ร่องพุดชา  แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า)  13-07-2566 10 0 10 05-09-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
18 664433124 นางสาวรัชดาภรณ์  เทียนภู่  แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า)  13-07-2566 10 0 10 06-09-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
19 664433107 นางสาวณัจฉรียา  เกียรติชูพิพัฒน์  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  13-07-2566 10 0 10 05-09-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
20 664418220 นางสาวสุภัตรา  สาพิมพ์  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  13-07-2566 10 0 10 05-09-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
21 664418207 นางสาวธนพร  แจ่มจำรัส  5.1.4 ก่อการทะเลาะวิวาทด้วยวาจา/พฤติกรรม  27-09-2566 20 0 20 30-11-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
22 664418116 นางสาวสวรส  ชิดเชื้อ  ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 1  27-09-2566 30 0 30 30-11-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
23 664418111 นางสาวพิยาดา  แสงนวล  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  13-07-2566 10 0 10 06-09-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
24 664375115 นางสาววารีรัตน์  ชะเอมสินธุ์  แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม)  13-07-2566 10 0 10 05-09-2023 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
25 664305117 นางสาววิรณรอน  จิตไชยชาญ  ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับหอพัก  11-02-2567 10 0 10 16-02-2024 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
26 664186217 นางสาวรุสไฟดา  แมเงาะ  ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง  06-12-2566 50 0 50 15-02-2024 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
27 664186122 นางสาวสุทธิพร  พังสุบรรณ  ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง  06-12-2566 50 0 50 15-02-2024 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
28 664149103 นางสาวชิโนรส  เยี่ยมกร  ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 1  27-09-2566 30 20 10 15-01-2024 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
29 664145105 นางสาวศศิธร  มากมี  5.1.4 ก่อการทะเลาะวิวาทด้วยวาจา/พฤติกรรม  27-09-2566 20 20 0 15-01-2024 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
30 655246229 นางสาวสุชาดา  ฉบับ  5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ   02-12-2566 50 0 50 15-02-2024 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

Records 1 to 30 of 2908

รายงานความประพฤติแยกตามประเภทความผิด
ความผิด จำนวนครั้ง
แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ 3530
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย) 2088
แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า) 799
แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม) 557
ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 256
ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับหอพัก 111
ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1 68
5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ 51
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส) 45
เสพสิ่งมึนเมา และสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ 34
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 1 26
ก่อการทะเลาวิวาท 24
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ 17
ฝ่าผืนประกาศฯระเบียบฯ(ไม่เข้ากิจกรรม) 17
ข้อ5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ) 17
แสดงมารยาทที่ไม่เหมาะสมต่อผู้อื่นฯ 16
ข้อ 5.2.14 11
แต่งกายผิดระเบียบ (เสื้อ) 10
ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง 10
ฝ่าฝืนกฎระเบียบหอพัก(คนนอก) 10
ข้อ 5.2.13 10
5.1.3 ขาดจิตสำนึกฯ (ดุลพินิจ) 7
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 2 6
5.1.4 ก่อการทะเลาะวิวาทด้วยวาจา/พฤติกรรม 6
5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ)20 5
เสพสิ่งมึนเมาหรือสารเสพติด 4
5.2.4 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 3
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 3
สร้างความเสื่อมเสียแก่ตนเอง(Post Social) 3
5.1.1 ฝ่าผืนระเบียบ ข้อบังคับ (กก20) 3
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก20) 2
5.2.12 ทุจริตในการสอบวัดผล 2
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กยศ) 2
5.1.5 กล่าวคำหยาบแสดงมารยาทไม่เหมาะสม 2
5.2.12. 2
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก30) 2
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1
5.1.10 ทำลายทรัพย์สินส่วนรวมหรือสมบัติขอ 1
5.1.2+5.1.4 1

 

รายงานความประพฤติแยกตามคณะวิชา
คณะวิชา จำนวนครั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1352
คณะวิทยาการจัดการ 590
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 219
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 177
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 175
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 145
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 125
คณะครุศาสตร์ 120
กองพัฒนานักศึกษา 5

 

รายงานความประพฤติแยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา จำนวนครั้ง
18-การจัดการทั่วไป 177
22-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) 150
46-พยาบาลศาสตร์ 144
23-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ) 144
24-รัฐประศาสนศาสตร์ 135
75-ภาษาอังกฤษธุรกิจ 94
15-นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 83
2-ภาษาอังกฤษ 80
31-การบัญชี 76
12-นิติศาสตร์ 75
89-พลศึกษา 68
34-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 66
10-สังคมศึกษา 65
5-การพัฒนาชุมชน 62
61-สัตวศาสตร์ 60
27-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 59
1-ภาษาไทย 59
86-การศึกษาปฐมวัย 57
98-การบริหารธุรกิจ (การจัดการ) 54
57-การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 54
17-ศิลปะและการออกแบบ 54
21-ศิลปศึกษา 53
29-อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 53
80-เกษตรศาสตร์(แขนงเทคโนโลยีการเกษตร) 49
28-การท่องเที่ยวและการโรงแรม 48
72-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน 46
33-การตลาด 42
76-สาธารณสุขศาสตร์ 41
6-นาฏดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง) 36
49-ชีววิทยา 34
73-การแพทย์แผนไทย 34
16-ภาษาจีน 33
43-คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 32
93-รัฐประศาสนศาสตร์ 31
32-เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 31
74-คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 31
44-วิทยาการคอมพิวเตอร์ 29
42-อาหารและโภชนาการประยุกต์ 28
59-วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 27
66-วิศวกรรมเครื่องกล 27
36-การจัดการธุรกิจค้าปลีก 23
48-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23
92-การบริหารธุรกิจ 21
35-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21
94-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19
68-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 18
45-เคมี 18
63-รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน) 18
97-การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 17
50-คอมพิวเตอร์ (ค.บ.) 16
8-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล) 16
55-วิศวกรรมพลังงาน 16
52-สถาปัตยกรรมภายใน 15
7-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) 15
71-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12
53-เทคโนโลยีไฟฟ้า 12
84-คณิตศาสตร์ 10
13-สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 10
58-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 8
40-ดนตรีศึกษา 8
51-วิศวกรรมเครื่องกล 8
26-นาฏศิลป์ศึกษา 8
56-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 7
60-รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น) 5
37-การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 5
102-อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 4
39-การบริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัล) 4
4-การพัฒนาชุมชนและสังคม 4
14-นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง) 3
103-เกษตรศาสตร์ 3
30-การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 3
101-นวัตกรรมการสื่อสาร 3
100-วิศวกรรมไฟฟ้า 2
20-การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 2
19-คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) 2
91-วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2
3-วิศวกรรมอุตสาหการ 1
77-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ความมั่นคงคอมพิวเตอร์) 1
69-บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 1
99-การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 1
9-นวัตกรรมดิจิทัล (ดิจิทัลคอนเทนต์และเกม) 1
82-เกษตรศาสตร์(การจัดการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว) 1

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118