Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 5 user
IP Address: 54.236.62.49

วันที่ :27-02-2564 04:02:28

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหานักศึกษา เช่น 534435000 หรือ ธงไชย (คลิกด้วย)

รายงานผลการตัดคะแนนความประพฤติ

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

ลำดับ ASCDESC
รหัสนักศึกษา
ASCDESC
นักศึกษา
ASCDESC
ความผิด
ASCDESC
วันที่ทำความผิด
ASCDESC
คะแนนที่ตัด
คะแนน
แก้ความผิด
คงเหลือ
คะแนนความผิด
สถานะความผิด ASCDESC
วันที่บันทึก
ผู้บันทึก
1 634724244 นายยงศิลป์  อ่วมสำอางค์  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  21-09-2561 10 10 0 18-01-2019 admin
2 634724121 นางสาวสุกัญญา  มงคลการ  ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับหอพัก  02-01-2562 10 0 10 22-01-2019 admin
3 634272114 นายธนา(ขาดรูปน.ศ.)  ศรีปรีชาพัฒนะ  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  19-11-2562 10 0 10 22-11-2019 admin
4 634189205 นางสาวสุภาวดี  นามไว  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  03-11-2563 10 0 10 04-11-2020 ธิดา สุกสี
5 634189203 นางสาวศศิธร  บุญรอด  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  30-09-2563 10 0 10 09-10-2020 ธิดา สุกสี
6 634189203 นางสาวศศิธร  บุญรอด  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  03-11-2563 10 0 10 04-11-2020 ธิดา สุกสี
7 634189201 นางสาวทักษอร  รื่นรวย  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  30-09-2563 10 0 10 09-10-2020 ธิดา สุกสี
8 634189106 นางสาวมณฑาทิพย์  แตงอ่อน  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  30-09-2563 10 0 10 09-10-2020 ธิดา สุกสี
9 634189105 นางสาวปาริฉัตร  แก้วอยู่  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  30-09-2563 10 0 10 09-10-2020 ธิดา สุกสี
10 634143106 นางสาวชลธิชา  แสงทับ  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  07-02-2564 10 0 10 08-02-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
11 634143104 นางสาวเกษราภรณ์  เธียรทรัพย์  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  07-02-2564 10 0 10 08-02-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
12 634143101 นางสาวกชกร  มะลิขาว  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  07-02-2564 10 0 10 08-02-2021 หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
13 634121115 นางสาวหนึ่งฤทัย  จิตต์ภักดี  เสพสิ่งมึนเมา และสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ  05-10-2563 10 10 0 06-01-2021 ธิดา สุกสี
14 634121109 นางสาวรุ่งรัชนี  ส่งเสริม  เสพสิ่งมึนเมา และสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ  05-10-2563 10 0 10 05-10-2020 ธิดา สุกสี
15 634121107 นางสาวนันท์นภัส  นาควงศ์วาลย์  เสพสิ่งมึนเมา และสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ  05-10-2563 10 0 10 05-10-2020 ธิดา สุกสี
16 634121106 นางสาวธมนวรรณ  อินทร์จุฬ  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  05-10-2563 10 0 10 05-10-2020 ธิดา สุกสี
17 634121103 นางสาวณัฐณิชา  ชะเอมสินธิ์  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  05-10-2563 10 0 10 05-10-2020 ธิดา สุกสี
18 634110215 นางสาววรัชยา  เมืองสมุทร (ขาดรูป นศ.)  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  05-10-2563 10 10 0 09-10-2020 ธิดา สุกสี
19 634110208 นางสาวธัญญา  ประมูลพงษ์  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  30-09-2563 10 10 0 15-10-2020 ธิดา สุกสี
20 634110126 นางสาวอลิสา  บุตรทิพย์  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  05-10-2563 10 10 0 09-10-2020 ธิดา สุกสี
21 634110122 นางสาวสุปราณี  แก่นจันทร์  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  05-10-2563 10 10 0 09-10-2020 ธิดา สุกสี
22 634110116 นางสาวมาริสา  สาหร่าย  แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ  05-10-2563 10 10 0 09-10-2020 ธิดา สุกสี
23 634110112 นางสาวปุณยานุช  อรุณ  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  05-10-2563 10 10 0 09-10-2020 ธิดา สุกสี
24 634110110 นางสาวธมลวรรณ  อุ่นชัย  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  05-10-2563 10 10 0 05-10-2020 ธิดา สุกสี
25 634110109 นางสาวณิชาภัทร  อ่วมเมือง  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  05-10-2563 10 10 0 09-10-2020 ธิดา สุกสี
26 634101102 นางสาวกนกวรรณ  เส็มหมาด  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  05-10-2563 10 10 0 23-11-2020 ธิดา สุกสี
27 634101101 นางสาวกชมน  ชูดำ  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  05-10-2563 10 10 0 23-11-2020 ธิดา สุกสี
28 624N46230 นายอนุชา  เศตพันธ์  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  03-11-2563 10 0 10 04-11-2020 ธิดา สุกสี
29 624N46227 นายกิตติพศ  ศรีวะกุล  ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  03-11-2563 10 0 10 04-11-2020 ธิดา สุกสี
30 624815036 นางสาวชนาธิป  เชื่อมนาค  ฝ่าฝืนกฎระเบียบหอพัก(คนนอก)  21-08-2562 10 0 10 22-08-2019 admin

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

Records 1 to 30 of 7353

รายงานความประพฤติแยกตามประเภทความผิด
ความผิด จำนวนครั้ง
แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาผิดระเบียบ 3802
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย) 1842
แต่งกายผิดระเบียบ (รองเท้า) 800
แต่งกายผิดระเบียบ (สีผม) 514
ฝ่าผืน คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 251
ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับหอพัก 71
ฝ่าฝืนระเบียบจราจร1 60
ผิดประกาศ (ไม่สวมหมวกนิรภัย โกหกรหัส) 41
เสพสิ่งมึนเมา และสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ 28
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 1 27
5.2.13 ขาดจิตสำนึกฯ (ปลอมลายเซ็นพจนก41) 23
ก่อการทะเลาวิวาท 22
ข้อ5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ) 17
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ 17
ข้อ 5.1.5 15
ข้อ 5.2.14 11
แต่งกายผิดระเบียบ (เสื้อ) 10
ข้อ 5.2.13 10
ฝ่าฝืนกฎระเบียบหอพัก(คนนอก) 9
5.1.3 ขาดจิตสำนึกฯ (ดุลพินิจ) 7
ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง 7
ตามมติคณะกรรมการสอบสวน 2 5
5.1.4 ก่อการทะเลาะวิวาทด้วยวาจา/พฤติกรรม 4
5.2.4 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 4
เสพสิ่งมึนเมาหรือสารเสพติด 4
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กยศ) 3
5.1.7 (อยุ่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ)20 3
5.1.5 กล่าวคำหยาบแสดงมารยาทไม่เหมาะสม 2
5.2.12. 2
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก30) 2
5.1.6 สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ(กก20) 2
5.2.12 ทุจริตในการสอบวัดผล 2
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1
ก่อความไม่สงบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1
ขาดจิตสำนึกฯ (Post Social) 1
ฝ่าผืนประกาศฯระเบียบฯ(ไม่เข้ากิจกรรม) 1
5.1.2+5.1.4 1
5.1.1 ฝ่าผืนระเบียบ ข้อบังคับ (กก20) 1

 

รายงานความประพฤติแยกตามคณะวิชา
คณะวิชา จำนวนครั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3762
คณะวิทยาการจัดการ 1802
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 372
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 323
คณะครุศาสตร์ 318
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 305
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 253
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 209
กองพัฒนานักศึกษา 9

 

รายงานความประพฤติแยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา จำนวนครั้ง
22-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น) 570
18-การจัดการทั่วไป 547
23-รัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ) 497
1-ภาษาไทย 425
2-ภาษาอังกฤษ 423
15-นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 372
10-สังคมศึกษา 300
31-การบัญชี 282
34-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 240
75-ภาษาอังกฤษธุรกิจ 214
86-การศึกษาปฐมวัย 213
5-การพัฒนาชุมชน 206
35-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 200
17-ศิลปะและการออกแบบ 162
27-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 160
12-นิติศาสตร์ 154
43-คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 124
24-รัฐประศาสนศาสตร์ 123
61-สัตวศาสตร์ 104
89-พลศึกษา 100
6-นาฏดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง) 98
28-การท่องเที่ยวและการโรงแรม 95
44-วิทยาการคอมพิวเตอร์ 92
80-เกษตรศาสตร์(แขนงเทคโนโลยีการเกษตร) 91
46-พยาบาลศาสตร์ 91
53-เทคโนโลยีไฟฟ้า 91
72-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน 89
33-การตลาด 88
76-สาธารณสุขศาสตร์ 82
57-การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 81
21-ศิลปศึกษา 81
49-ชีววิทยา 81
66-วิศวกรรมเครื่องกล 67
29-อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 52
42-อาหารและโภชนาการประยุกต์ 46
48-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 43
98-การบริหารธุรกิจ (การจัดการ) 43
45-เคมี 43
74-คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 43
16-ภาษาจีน 41
73-การแพทย์แผนไทย 35
94-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 34
13-สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 31
59-วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 30
56-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 30
32-เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 29
71-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 28
58-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 23
36-การจัดการธุรกิจค้าปลีก 23
77-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ความมั่นคงคอมพิวเตอร์) 20
8-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล) 19
7-นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) 19
68-การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 18
93-รัฐประศาสนศาสตร์ 17
4-พัฒนาสังคม 17
83-วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 14
97-การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 14
50-คอมพิวเตอร์ (ค.บ.) 12
55-วิศวกรรมพลังงาน 11
25-ศิลปกรรมดนตรี 10
37-การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10
92-การบริหารธุรกิจ 9
52-สถาปัตยกรรมภายใน 9
51-วิศวกรรมเครื่องกล 8
95-จิตวิทยาการปรึกษาและสังคมศึกษา 8
82-เกษตรศาสตร์(การจัดการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว) 5
54-เทคโนโลยีก่อสร้าง 4
14-นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง) 3
81-เกษตรศาสตร์(เทคโนโลยีการผลิตพืช) 2
84-คณิตศาสตร์ 2
91-วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1
47-การบูรณาการสารสนเทศอัจฉริยะ 1
99-การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 1
41-เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1
69-บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 1

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118