Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 12 user
IP Address: 3.238.112.198

วันที่ :20-05-2567 03:05:41

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ประวัตินักศึกษา   Thumbnails_
ข้อมูลนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล :      รหัสนักศึกษา : 
หลักสูตร :
สังกัด สาขาวิชา :    
คณะวิชา : 
การติดต่อ ที่อยู่ : -
โทรศัพท์ : - อีเมล์ : -
กิจกรรมที่เข้าร่วมทั้งหมด
No. รหัสการลงทะเบียน ภาคเรียน รหัส-กิจกรรม เครดิตกิจกรรม ประเภทกิจกรรม วันที่ลงทะเบียนกิจกรรม ผลการประเมิน วันที่ยืนยัน ผู้ยืนยัน
ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม
คะแนนสะสม: ผ่านกิจกรรม= เครดิต, ไม่ผ่านกิจกรรม= เครดิต, รอพิจารณา= เครดิต
ประเภทกิจรรม จำนวนกิจกรรม
ตามประกาศ
จำนวนเครดิต
ตามประกาศ
การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา คงเหลือ สรุปผล
กิจกรรมที่สะสมได้ เครดิตที่สะสมได้ กิจกรรม เครดิต
กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง)[1] 5 22 #0# #0# 5 22 ไม่ผ่าน
กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา)[2] 6 25 #0# #0# 6 25 ไม่ผ่าน
กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง)[3] 6 25 #0# #0# 6 25 ไม่ผ่าน
กิจกรรมเลือก (คณะวิชา)[4] 6 25 ## ## 6 25 ไม่ผ่าน
กิจกรรมชมรม[5] 1 3 ## ## 1 3 ไม่ผ่าน
นายก/ประธาน/ห้วหน้า[6] 0 0 ## ## 0 0 ผ่าน
กยศ./กรอ.[10] 0 0 ## ## 0 0 ผ่าน
บังคับสายครู[11] 0 0 ## ## 0 0 ผ่าน
รวม 24 100 0 0 24 100 ไม่ครบ
*** ยังไม่สำเร็จการศึกษา ***

เงื่อนไขการตรวจสอบ นักศึกษารหัส 53-55

1.2.1 กิจกรรมบังคับ 12 กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 50 เครดิต (แบ่งเป็นส่วนกลาง 6 กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 25 เครดิต และส่วนของคณะวิชา 6 กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 25 เครดิต)
1.2.2 กิจกรรมเลือก 12 กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 50 เครดิต (แบ่งเป็นส่วนกลาง 6 กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 25 เครดิต และส่วนของคณะวิชา 6 กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 25 เครดิต)

สำหรับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร 2 ปี ต้องทำกิจกรรมบังคับ 6 กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 25 เครดิต (ส่วนกลาง 3 กิจกรรม ส่วนคณะ 3 กิจกรรม) และกิจกรรมเลือก 6 กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 25 เครดิต (ส่วนกลาง 3 กิจกรรม ส่วนคณะ 3 กิจกรม) รวมทั้งสิ้น 12 กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 50 เครดิต

การสะสมชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษา กยศ. กรอ.
ปีการศึกษา จำนวนชั่วโมง
ตามประกาศ
ชั่วโมงที่สะสมได้ คงเหลือชั่วโมง สรุปผล
[] 36 ## 36 ไม่ครบ
รวม 36 0 36 ไม่ครบ
คะแนนการทำผิดระเบียบ
ลำดับ ความผิด คะแนนที่ตัด สถานะความผิด วัน/เวลาที่บันทึก รหัสผู้ลงประวัติความผิด
[ / ] ความประพฤติดี ไม่มีประวัติความผิด

ยังไม่ทำกิจกรรมแก้ความผิด ทำกิจกรรมแก้ความผิดแล้ว

[ / ] ทำกิจกรรมแล้ว ไม่มีประวัติความผิด
คะแนนความผิดสะสม : 0 คะแนน ซ่อมแล้ว : 0 คงเหลือ 100 คะแนน

วันที่รายงาน :20/05/2024 03:05:41

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118