Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 9 user
IP Address: 54.156.86.61

วันที่ :24-03-2561 09:03:55

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
1 ID:1026
เลือกตั้งนายกสโม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2557
ref:4-4-2/2556-1026
0/114 3 25-12-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 27-12-2556 -1548 แสดง
2 ID:1796
อบรมภาษาอังกฤษ
ref:4-4-1/2558-1796
0/6 10 23-02-2558 1/2558 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 01-05-2558 -1058 แสดง
3 ID:1285
การตระหนักถึงโทษภัยยาเสพติด
ref:4-4-1/2557-1285
0/134 3 20-08-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 25-08-2557 -1307 แสดง
4 ID:1797
5 ส.
ref:4-4-1/2558-1797
0/2 3 21-12-2558 1/2558 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 30-12-2558 -815 แสดง
5 ID:1286
ส่งเสริมสุขภาพด้านการฝึกโยคะ
ref:4-4-1/2557-1286
0/8 6 06-08-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 23-08-2557 -1309 แสดง
6 ID:1287
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อประสบการณ์ท่องเที่ยวและศิลปะ
ref:4-4-1/2557-1287
0/4 6 02-07-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 10-07-2557 -1353 แสดง
7 ID:1288
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการข้อมูลท่องเที่ยวด้วยงานบริการวิชาการ
ref:4-4-1/2557-1288
0/7 6 24-03-2557 1/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 27-03-2557 -1458 แสดง
8 ID:1038
อบรม การเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพื่อสุขภาพ
ref:4-2-2/2556-1038
80/77 2 29-01-2557 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 29-01-2557 -1515 แสดง
9 ID:1041
บูรณาการการเรียนการสอนวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
ref:4-4-1/2556-1041
0/29 6 05-08-2556 1/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 10-08-2556 -1687 แสดง
10 ID:786
เลือกตั้งนายกสโมสรคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ปี 1)
ref:2-3-2/2555-786
0/94 2 13-03-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15-03-2556 -1835 แสดง
11 ID:787
เลือกตั้งนายกสโมสรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ref:4-3-2/2555-787
0/142 2 13-03-2556 2/2555 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 10-04-2556 -1809 แสดง
12 ID:788
เดิน - วิ่ง โรงพยาบาลพระจอมเกล้า คณะวิทย์ เลือก
ref:4-8-2/2556-788
0/83 3 10-03-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30-03-2556 -1820 แสดง
13 ID:789
เดิน - วิ่ง โรงพยาบาลพระจอมเกล้า คณะวิทย์ บังคับ
ref:2-8-2/2556-789
0/3 3 10-03-2556 2/2556 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30-03-2556 -1820 แสดง
14 ID:791
งานแสดงวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ครั้งที่ 2
ref:2-4-1/2555-791
0/0 8 05-09-2555 1/2555 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 18-03-2556 -1832 แสดง
15 ID:1560
ปัจฉิมนิเทศ
ref:2-4-2/2557-1560
0/88 6 24-04-2558 2/2557 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 28-04-2558 -1061 แสดง
16 ID:1561
ปัจฉิมนิเทศ (นักศึกษาเก่า)
ref:4-4-2/2557-1561
0/5 3 24-04-2558 2/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 28-04-2558 -1061 แสดง
17 ID:1562
บริการวิชาการปฏิรูปประเทศไทย
ref:4-4-2/2557-1562
0/12 3 21-04-2558 2/2557 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 28-04-2558 -1061 แสดง
18 ID:1052
เลือกตั้งนายกสโมสรคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี56 (รหัส 52-55)
ref:2-3-2/2556-1052
150/117 2 13-02-2557 2/2556 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 13-12-2557 -1197 แสดง
19 ID:797
นิทรรศการวิชาการ IT
ref:2-4-1/2555-797
0/72 8 05-09-2555 1/2555 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 00-00-0000 -935500 แสดง
20 ID:1053
เลือกตั้งนายกสโมสรคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี56 (รหัส 56)
ref:2-3-2/2556-1053
170/113 2 13-02-2557 2/2556 เปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 13-02-2557 -1500 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 1 to 20 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118