Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 5 user
Guest Online : 8 user
IP Address: 54.224.121.67

วันที่ :24-11-2560 09:11:17

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:2617
จัดบอร์ดให้ความรู้ (กิจกรรมแก้รหัส 55)
ref:2-2-2/2559-2617
0/2 3 20-04-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 20-04-2560 -218 แสดง
22 ID:2595
เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา 2560 edu
ref:9-2-2/2559-2595
0/80 2 18-04-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 18-04-2560 -220 แสดง
23 ID:2594
เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา 2560 edu
ref:7-2-2/2559-2594
0/188 2 18-04-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) คณะครุศาสตร์ 18-04-2560 -220 แสดง
24 ID:2586
เชียร์กีฬาดอนขังใหญ่ คณะครุศาสตร์ (4 วันขึ้นไป)
ref:8-2-1/2559-2586
0/48 8 11-11-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-04-2560 -208 แสดง
25 ID:2585
เชียร์กีฬาดอนขังใหญ่ คณะครุศาสตร์ (3 วัน)
ref:8-2-1/2559-2585
0/17 6 11-11-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-04-2560 -208 แสดง
26 ID:2584
เชียร์กีฬาดอนขังใหญ่ คณะครุศาสตร์ (2 วัน)
ref:8-2-1/2559-2584
0/22 4 11-11-2558 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-04-2560 -208 แสดง
27 ID:2583
เชียร์กีฬาดอนขังใหญ่ คณะครุศาสตร์ (1 วัน)
ref:8-2-1/2559-2583
0/17 2 11-10-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-04-2560 -208 แสดง
28 ID:2582
กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ครุศาสตร์ (รหัส56)
ref:8-2-1/2559-2582
0/132 4 31-08-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 19-04-2560 -219 แสดง
29 ID:2581
กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ครุศาสตร์
ref:9-2-1/2559-2581
0/0 4 31-08-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 29-04-2560 -209 แสดง
30 ID:2580
แนะนำสถานที่กิจกรรม open house คณะครุศาสตร์
ref:9-2-2/2559-2580
0/3 6 02-12-2559 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 25-04-0000 -935233 แสดง
31 ID:2579
อบรมการเป็นผู้นำการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ref:8-2-2/2559-2579
0/74 6 01-04-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 30-04-2560 -208 แสดง
32 ID:2563
ฝ่ายจัดงานจัดอบรมโภชนาการสำหรับนักกีฬา
ref:9-2-2/2559-2563
0/0 3 22-03-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 31-03-2560 -238 แสดง
33 ID:2556
บันทึกความดี ประจำเดือน มีนาคม 2560 (บังคับคณะ)
ref:2-2-2/2559-2556
0/2 4 31-03-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-03-2560 -238 แสดง
34 ID:2554
อบรมโภชนาการสำหรับนักกีฬาและการออกกำลังกาย
ref:9-2-2/2559-2554
40/35 3 22-03-2560 2/2559 เปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 23-03-2560 -246 แสดง
35 ID:2523
กีฬาดอนขังใหญ่59 คณะครุศาสตร์ (ปี 2 ขึ้นไป)
ref:9-2-1/2559-2523
0/121 8 15-11-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935380 แสดง
36 ID:2522
กีฬาดอนขังใหญ่59 คณะครุศาสตร์ (บังคับปี 1)
ref:8-2-1/2559-2522
0/1 8 15-11-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 00-00-0000 -935380 แสดง
37 ID:2514
บันทึกความดีประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (บังคับ)
ref:8-2-2/2559-2514
0/2 4 28-02-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 28-02-2560 -270 แสดง
38 ID:2513
บันทึกความดีประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ref:4-2-2/2559-2513
0/2 4 28-02-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 28-02-2560 -270 แสดง
39 ID:2497
จิตอาสา ทำความสะอาดวัดชีว์ประเสริฐ
ref:9-2-1/2559-2497
0/25 4 07-11-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมเลือก56 คณะครุศาสตร์ 31-01-2560 -298 แสดง
40 ID:2496
ปฏิบัติธรรม กรณีพิเศษ 9-12-59
ref:4-2-1/2559-2496
0/2 4 09-01-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะครุศาสตร์ 31-01-2560 -298 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 237

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118