Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 3 user
Guest Online : 6 user
IP Address: 54.226.179.247

วันที่ :19-01-2561 12:01:52

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
21 ID:2542
โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ครั้งที่ 2
ref:10-10-2/2559-2542
30/21 36 13-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 31-03-2560 -294 แสดง
22 ID:2448
โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว
ref:10-10-2/2559-2448
65/52 36 04-01-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 03-02-2560 -351 แสดง
23 ID:2091
โครงการพัฒนาทักษะการสอนครูเกษตร ฯ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ref:10-10-2/2558-2091
15/15 12 12-03-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -635 แสดง
24 ID:711
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม(นิติศาสตร์)
ref:4-6-2/2555-711
150/56 3 08-02-2556 2/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13-02-2556 -1802 แสดง
25 ID:1933
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ รหัส 53-55
ref:4-7-2/2558-1933
0/18 3 16-03-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-08-2559 -507 แสดง
26 ID:1932
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ รหัส 56-58
ref:4-7-2/2558-1932
0/250 3 16-03-2559 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-08-2559 -507 แสดง
27 ID:1824
โครงการปลูกพืชอาหารช้าง
ref:10-10-1/2558-1824
3/3 4 31-10-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 18-01-2559 -732 แสดง
28 ID:2782
โครงการประชารัฐร่วมในปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
ref:4-3-1/2560-2782
0/15 3 07-08-2560 1/2560 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31-10-2560 -80 แสดง
29 ID:1519
โครงการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ถวายสมเด็จพระเทพฯ 60 พรรษา
ref:4-9-2/2557-1519
100/99 3 02-04-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะพยาบาลศาสตร์ 11-11-2558 -800 แสดง
30 ID:506
โครงการตัดต่อ VDO ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
ref:4-5-1/2555-506
0/8 2 20-07-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08-08-2555 -1991 แสดง
31 ID:2081
โครงการต้นกล้า ป่าและน้ำถวายพ่อ
ref:10-10-2/2558-2081
17/17 12 12-03-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-04-2559 -635 แสดง
32 ID:1978
โครงการจิตอาสาพัฒนาห้องสมุด
ref:10-10-2/2558-1978
42/42 12 09-03-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 25-03-2559 -666 แสดง
33 ID:2524
โครงการจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ref:10-10-2/2559-2524
9/9 18 20-01-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 27-02-2560 -327 แสดง
34 ID:752
โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น
ref:3-1-2/2556-752
0/5 3 09-02-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 00-00-0000 -935436 แสดง
35 ID:1739
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
ref:10-10-1/2558-1739
19/19 16 22-08-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 30-11-2558 -781 แสดง
36 ID:1830
โครงการค่ายวาทการสานสัมพันธ์
ref:10-10-1/2558-1830
17/17 18 09-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 19-01-2559 -731 แสดง
37 ID:1829
โครงการค่ายยุววาทศิลป์
ref:10-10-1/2558-1829
21/21 18 12-11-2558 1/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 19-01-2559 -731 แสดง
38 ID:1493
โครงการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ให้คำปรึกษาดีเด่น2557
ref:2-3-2/2557-1493
0/24 1 13-03-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 14-03-2558 -1042 แสดง
39 ID:1485
โครงการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ให้คำปรึกษาดีเด่น2557
ref:4-3-2/2557-1485
0/293 1 13-03-2558 2/2557 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 14-03-2558 -1042 แสดง
40 ID:897
โครงการค้นหานักศึกษาต้นแบบ 2013 (เลือก รหัส 52/53/54/55)
ref:4-6-1/2556-897
0/36 3 23-07-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30-08-2556 -1603 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 21 to 40 of 2801

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118