Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 8 user
IP Address: 54.156.86.61

วันที่ :24-03-2561 09:03:18

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
221 ID:1312
ฟังบรรยายการประชุมวิชาการ วันที่ 5 - 6 ก.ย.57 ปี 1
ref:8-8-1/2557-1312
0/234 3 05-09-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05-09-2557 -1296 แสดง
222 ID:1308
นักศึกษาช่วยงานสัปดาห์วิทย์ 2557 รหัส 56 - 57
ref:8-8-1/2557-1308
0/19 4 18-08-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18-08-2557 -1314 แสดง
223 ID:1307
อบรมขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร
ref:8-5-1/2557-1307
0/155 3 16-07-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02-09-2557 -1299 แสดง
224 ID:1306
อุตสาหกรรมบำเพ็ญประโยชน์( 56-57)
ref:8-5-1/2557-1306
0/151 3 10-07-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-08-2557 -1302 แสดง
225 ID:1304
กิจกรรมปรับพื้นรายวิชาพื้นฐาน
ref:8-5-1/2557-1304
0/141 5 17-07-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 03-09-2557 -1298 แสดง
226 ID:1290
ช่วยงานลงทะเบียน 5 - 6 ก.ย.57 เฉพาะคณะวิทย์ รหัส 56
ref:8-8-1/2557-1290
12/8 3 05-09-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06-09-2557 -1295 แสดง
227 ID:1289
กิจกรรม Cleaning Day ปี1/57 คณะวิทยาศาสตร์
ref:8-8-1/2557-1289
0/283 3 27-08-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25-08-2557 -1307 แสดง
228 ID:1283
พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ 2557
ref:8-8-1/2557-1283
0/294 2 18-08-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18-08-2557 -1314 แสดง
229 ID:1275
ถวายเทียนพรรษา 2557 วัดกำแพงแลง
ref:8-5-1/2557-1275
0/153 2 09-07-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-07-2557 -1333 แสดง
230 ID:1272
ปลูกฝังจิตสำนึก มีคุณธรรม จริยธรรมที่ม่ันคง 2557(รหัส56-57) เฉพาะนศ.คณะอุตสาหกรรม
ref:8-5-1/2557-1272
0/242 3 20-08-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19-08-2557 -1313 แสดง
231 ID:1269
พัฒนาภาวะผู้นำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ref:8-5-1/2557-1269
0/0 2 08-07-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-08-2557 -1302 แสดง
232 ID:1268
พัฒนาภาวะผู้นำและความคิดสร้างสรรค์
ref:8-5-1/2557-1268
170/151 3 07-07-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-08-2557 -1302 แสดง
233 ID:1267
อบรมการเสริมสร้างบุคลิกภาพภายนอก
ref:8-5-1/2557-1267
0/0 4 02-07-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-08-2557 -1302 แสดง
234 ID:1266
อบรมการเสริมสร้างบุคลิกภาพ"มารยาทในสังคม"
ref:8-5-1/2557-1266
0/0 2 01-07-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-08-2557 -1302 แสดง
235 ID:1265
อบรมการเสริมสร้างบุคลิกภาพภายใน
ref:8-5-1/2557-1265
0/1 4 30-06-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-08-2557 -1302 แสดง
236 ID:1264
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557 (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ref:8-5-1/2557-1264
0/174 2 19-06-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-06-2557 -1363 แสดง
237 ID:1263
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557 (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ref:8-5-1/2557-1263
0/206 2 18-06-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-08-2557 -1302 แสดง
238 ID:1252
นักศึกษาช่วยงานกิจกรรมปรับพื้นฐานของสาขา คณะวิทยาศาสตร์
ref:8-8-1/2557-1252
0/12 3 16-07-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13-07-2557 -1350 แสดง
239 ID:1240
กิจกรรมปรับพื้นฐานสาขา ของคณะวิทยาศาสตร์
ref:8-8-1/2557-1240
0/97 4 15-07-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15-07-2557 -1348 แสดง
240 ID:1236
ถวายเทียนพรรษา ปี 2557 คณะวิทยาศาสตร์
ref:8-8-1/2557-1236
0/51 3 09-07-2557 1/2557 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12-07-2557 -1351 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 221 to 225 of 225

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118