Home Page Image

แสดงผลกิจกรรม

รหัสนักศึกษา:

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

You are : Guest
Member Online : 0 user
Guest Online : 3 user
IP Address: 54.198.243.51

วันที่ :22-07-2561 04:07:03

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค้นหากิจกรรม เช่น 602 หรือ ลอยกระทง หรือ แห่เทียน
   

แสดงผลการค้นหากิจกรรม

ลำดับ รหัส กิจกรรม
ASCDESC ASCDESC
จำกัดจำนวน*/เข้าร่วม(คน) เครดิต
ASCDESC
วันที่จัดกิจกรรม
ASCDESC
ภาค/ปีการศึกษา สถานะ**
ASCDESC
ประเภทกิจกรรม
ASCDESC
หน่วยงาน
ASCDESC
วันสุดท้ายที่จะบันทึกกิจกรรม เหลือวัน
นับจากวันนี้
ดำเนินการ
2721 ID:929
พี่ สตาฟ ดอนขังใหญ่ ปี 2556
ref:4-8-1/2556-929
0/53 9 14-08-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18-08-2556 -1799 แสดง
2722 ID:2721
เตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.
ref:4-4-2/2559-2721
0/4 9 27-02-2560 2/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 15-06-2560 -402 แสดง
2723 ID:932
กิจกรรมบังคับ (ดอนขังใหญ่) พิเศษ รหัส 52-55
ref:2-5-1/2556-932
0/1 9 02-08-2556 1/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30-09-2556 -1756 แสดง
2724 ID:1961
มหกรรมอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (ดูแลนักแสดง)
ref:4-6-2/2558-1961
40/40 9 07-12-2558 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17-03-2559 -858 แสดง
2725 ID:1966
มหกรรมอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (อาหาร 3 วัน)
ref:4-6-2/2558-1966
10/6 9 07-03-2558 2/2558 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17-03-2559 -858 แสดง
2726 ID:1725
กีฬาดอนขังใหญ่เกมส์ 2558 ปี 1 แบบ 2
ref:8-8-1/2558-1725
0/6 9 26-10-2558 1/2558 ปิด กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26-10-2558 -1000 แสดง
2727 ID:1993
อาสาสมัครจัดเตรียมความพร้อมกิจกรรมสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์
ref:10-10-2/2558-1993
4/4 9 07-03-2559 2/2558 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 28-03-2559 -847 แสดง
2728 ID:1027
กิจกรรมค่ายเยาวชนนานาชาติ 2014 วันที่ 3 - 6 ก.พ.57 เฉพาะคณะวิทยาศษสตร์ฯ
ref:4-8-2/2556-1027
50/18 10 03-02-2557 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04-02-2557 -1629 แสดง
2729 ID:1796
อบรมภาษาอังกฤษ
ref:4-4-1/2558-1796
0/6 10 23-02-2558 1/2558 เปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 01-05-2558 -1178 แสดง
2730 ID:773
กิจกรรมประจำสาขาการจัดารทรัพยากรมนุษย์
ref:2-7-2/2556-773
0/12 10 00-00-0000 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 07-03-2556 -1963 แสดง
2731 ID:1798
อบรมเทคนิคการพูดการสื่อสารและการมีมนุษยสัมพันธ์ 16-17 ม.ค.59
ref:3-1-1/2558-1798
200/175 10 16-01-2559 1/2558 ปิด กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) กองพัฒนานักศึกษา 20-01-2559 -914 แสดง
2732 ID:2566
กิจกรรมสาธิตการตัดแต่งกิ่งลำไย
ref:10-10-2/2559-2566
5/5 10 04-03-2560 2/2559 ปิด กยศ./กรอ. กยศ./กรอ. 04-04-2560 -474 แสดง
2733 ID:521
กิจกรรมสาขาวิชาการบัญชี
ref:2-7-1/2555-521
0/167 10 05-02-2555 1/2555 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 00-00-0000 -935620 แสดง
2734 ID:2314
กิจกรรมประจำสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ
ref:2-7-1/2559-2314
0/109 10 10-10-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 31-12-2560 -203 แสดง
2735 ID:2319
กีฬาดอนขังใหญ่ 59 (การแสดงภาคสนาม)
ref:2-3-1/2559-2319
0/5 10 08-10-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2559 -600 แสดง
2736 ID:2320
กีฬาดอนขังใหญ่ (การแสดงภาคสนาม)
ref:4-3-1/2559-2320
0/1 10 08-10-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2559 -600 แสดง
2737 ID:785
กิจกรรมประจำสาขา การตลาด
ref:2-7-2/2556-785
0/5 10 08-03-2556 2/2556 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะวิทยาการจัดการ 11-03-2556 -1959 แสดง
2738 ID:2321
กีฬาดอนขังใหญ่ 59 (เชียร์)
ref:2-3-1/2559-2321
0/0 10 08-10-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2559 -600 แสดง
2739 ID:2322
กีฬาดอนขังใหญ่ (เชียร์)
ref:4-3-1/2559-2322
0/0 10 08-10-2559 1/2559 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30-11-2559 -600 แสดง
2740 ID:1043
ค่ายเยาวชนนานาชาติ 2014 (3-6 ก.พ.57)คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ref:4-5-2/2556-1043
0/1 10 03-02-0000 2/2556 ปิด กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 03-02-2557 -1630 แสดง

*จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 0=ไม่จำกัดจำนวน
** สถานะของกิจกรรม 0=ปิด, 1=เปิด

  Records 2721 to 2738 of 2738

 

 
 
   
   Admin   Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118